top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

SKLIZEŇ

Aktualizováno: 15. 5.

07.04.2024 Drazí přátelé Evolučního Vývoje, 


dovolte mi, abych vám laskavě, protože mi na vaší lepší budoucnosti nezištně záleží, sejmul růžové brýle. 


Existují démonické entity, které PRÁVĚ DÍKY Vznešenému Buddhovi Šákjamunimu zvanému GAUTAMA, disponují ZÁKLADNÍM Poznáním Buddhů o Přesahu Reinkarnačního Rámce, ale jako následovníci Vznešeného Buddhy Šákjamuniho zvaného GAUTAMA reálně NEJEDNAJÍ.


Proč? PRÁVĚ DÍKY Vznešenému Buddhovi Šákjamunimu zvanému GAUTAMA si tyto démonické entity uvědomují OPAKUJÍCÍ SE reinkarnační proces, to je, že bytost odložením tělesné schránky NEUMÍRÁ, ale opět se ve smyslu opětovného vtělení, jinak tedy re-inkarnace (re-peat a repete) znovu-zrozuje, aby opět na úrovni tělesnosti podstupovala zkušenosti znovu-stárnutí, znovu-nemocí, znovu-umírání, stejně jako DUALITU „dobra a zla“ ve smyslu toho co se takové bytosti PRÁVĚ na úrovni tělesnosti jeví jako „příjemné“ a opak toho, tedy „nepříjemné“. Tyto démonické entity si však nepřejí, aby si toto ZÁKLADNÍ Poznání Buddhů, které si ony PRÁVĚ DÍKY LASKAVOSTI a NEZIŠTNOSTI Vznešeného Buddhy Šákjamuniho zvaného GAUTAMA uvědomují, uvědomovaly také bytosti ostatní, tedy VČETNĚ vás. Pro uvedené PRÁVĚ tuto ZÁKLADNÍ NEPŘEJÍCNOST ve vztahu ke svým bližním… a následně tedy také důvody pro jejich další MOTIVACE ve smýšlení a následném jednání označuji za démonické.


Uvědomte si, že tyto démonické entity si NAPROSTO VĚDOMĚ usurpují právo jednat s vaší, i když dočasnou tělesností, jako s kukuřicí anebo jinou hospodářskou plodinou ke sklizni určenou. Když se nad tím zamyslíte, porozumíte tomu, že to považují za přirozené, že oni na úrovni jimi dosažené inteligence uvažují „já jsem zemědělec (harvester) a oni plodina“ a takto dále uvažují „má inteligence je má výhoda a jejich Nevědomost jejich nevýhoda“. Když takto nahlédnete do BRUTALITY jejich NEMILOSRDNÉHO uvažování o svých bližních a porozumíte, že oni z úrovně SRDCE LASKAVĚ a SRDEČNĚ o svých bližních nesmýšlejí a o nich neuvažují, porozumíte také tomu, proč tyto entity označuji jako démonické, přestože oni samy jsou obětí tohoto přístupu ke svým bližním... ne proto, že bych je neměl rád, ale proto, aby si své vlastní překážky mohly uvědomit…


Je to právě NESCHOPNOST těchto entit uvědomit si NEOBYČEJNOU LASKAVOST Vznešeného Buddhy Šákjamuniho zvaného GAUTAMA, který JEDINĚ kvůli nám kráčel Touto Cestou, abychom také my dostali Tu Samou Šanci, Tu Samou Možnost a tedy Tu Samou Příležitost z koloběhu opětovných zrodů Samsára Vystoupit a tak se z tohoto Spánku Osvobodit. Proč? Protože uvědomit si Tuto Milost znamená SPONTÁNNÍ VDĚČNOST, která nám neumožňuje jinak, než své bližní Milovat PŘESNĚ TAKOVOU LÁSKOU, jakou Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA Miluje VŠECHNY bytosti ostatní a tedy VČETNĚ nás… z toho důvodu, že také On byl a je ze strany svého Učitele a Mistra Vznešeného Buddhy Dīpaṅkary Takto Milován…


CHLADNOKREVNOST takových bytostí, které ZÁKLADNÍM Poznáním Buddhů o Přesahu Reinkarnačního Rámce disponují, ale hlubší jim poskytnutou MILOST si reálně neuvědomují, značí, že přestože uvedenému na rozumové a tedy logické úrovni myšlení porozuměly, nedospěly ZATÍM do porozumění niterného, a tedy ani moudře se životem svým, ani se životy svých bližních NENAKLÁDAJÍ… protože jak známo, samotná inteligence bez laskavosti k bližnímu svému NENÍ Uskutečněná Moudrost. Proč? Protože taková bytost, která své jednání nevyvažuje laskavostí k bližnímu svému spoluutváří takové KARMICKÉ formace, které jsou plné stresu a frustrace, a taková bytost tedy NEVĚDOMKY sleduje takové jednání, kterým škodí sama sobě, přestože se na rozumové úrovni domnívá, že je "výherce". Taková bytost si svou ZÁVISLOST na této formě stresu reálně NEUVĚDOMUJE z toho důvodu, že svou ZÁVISLOST OMYLEM považuje za „moc nad životy svých bližních“, to je iluzorní představa, na které je taková bytost právě ZÁVISLÁ.


Skutečný Následovník Vznešeného Buddhy Šákjamuniho zvaného GAUTAMA jedná NEZIŠTNĚ, to znamená, že jeho SKUTEČNOU PŘIROZENOSTÍ je VDĚK za to, čeho se mu od Vznešeného Buddhy Šákjamuniho zvaného GAUTAMA dostalo, který se projevuje PRÁVĚ NEZIŠTNÝM sdílením tohoto Univerzálního VZDĚLÁNÍ a Poznání Buddhů o Přesahu Reinkarnačního Rámce za účelem Osvobození co největšího možného počtu bytostí ze Snu o NAPROSTO ZBYTEČNÉM utrpení. Skutečný Následovník Vznešeného Buddhy Šákjamuniho zvaného GAUTAMA tedy ve smyslu shora uvedených ŠÍLENÝCH zemědělsko-podnikatelských aktivit neuvažuje, protože si uvědomuje svou vlastní odpovědnost za spoluutváření oblasti utrpení, anebo jeho možného opaku...


Nyní lépe rozumíte tomu, proč některé bytosti, které jednají úkladně, jsou schopny lépe vyrovnat se svou brutalitou, která provází rozhodnutí, které ony dennodenně NEUSTÁLE schvalují... Oni VĚDÍ, že „nikoho o život nepřipravují“… a tím se utěšují… Tyto démonické entity také mají své duchovní guru a učitele, kteří jim jejich jednání posvěcují, tedy pod podmínkou, že jim bude zajištěn luxus, a pod podmínkou, že bude šířeno „učení buddhy“, které ponese „značku té jejich tradice“, způsobem, který těmto pošetilcům zajistí v takto strastiplně vybudovaných a udržovaných tradicích posty vysoce postavených a pro běžnou bytost nedostupných duchovních hodnostářů, tedy uspořádání hierarchické, tedy pudovost, tedy zvířeckost, tedy ne reálná LASKAVOST, ne přirozená VZÁJEMNOST, ne skutečná NEZIŠTNOST, to je kvality, které NAPROSTO PŘIROZENĚ a SPONTÁNNĚ vyvěrají ze subjektivního uvědomění toho, čeho se nám od Vznešeného Buddhy Šákjamuniho známého GAUTAMA dostalo...


Žáci těchto učitelů se svými učiteli své dennodenní pohnutky a rozhodnutí konzultují, a s nimi se o svém životě přirozeně podobně jako syn se svým otcem radí. Tito duchovní otcové poskytují svým duchovním synům garanci duchovní ochrany, čímž jejich dejme tomu „špatnému svědomí“ dávají příslib vykoupení, ale ve skutečnosti slibují něco, co sami vzhledem k tomu, že ve shora uvedeném smyslu jednají VĚDOMĚ, garantováno NEMAJÍ. Proč? Protože s Poznáním Buddhů přichází OBROVSKÁ ODPOVĚDNOST a POKUD někdo Poznání Buddhů ve shora uvedeném smyslu NAPROSTO VĚDOMĚ zneužívá, násobky utrpení způsobeného takto aplikovaným VĚDOMÝM zneužíváním se odrazí v podobě násobků obětí v budoucím KARMICKÉM otisku KOHOKOLIV, kdo takto jedná... Na uvedeném vidíte, že tyto Hluboce Trpící bytosti nejednají „zle naschvál“, ale pod TÍHOU vlastní KARMY pouze tak, jak aktuálně mohou…


Přesto jste to vy, kdo by měl s respektem k sobě samým, stejně jako s respektem k jejich utrpení, v zájmu OČIŠTĚNÍ této duchovní oblasti od NAPROSTO ZBYTEČNÉHO smogu utrpení, na zástupce takzvaných buddhistických tradic vyvinout tlak, a měli byste se jich otevřeně a veřejně dotazovat na to, jak je možné, že o uvedeném vědí, jak je možné, že takto žijí, jak je možné, že víc nepracují a s aktuálním stavem světa nic nedělají. Jak je možné, že na tomto utrpení případně profitují, jak je možné, že si svůj profit případně ospravedlňují tím, že ZÁKLADNÍ Poznání Buddhů ve smyslu Přesahu Reinkarnačního Rámce je jakože „pro vás moc složité na vysvětlení a osvětlení“, a proto z tohoto prostého sdělení činí „tajné nauky“ určené jen pro „privilegované a vyvolené“, tedy pro ty, kdo jim přinese dary právě utrpením nevinných obětí potřísněné... To vše NAPROSTO ZBYTEČNĚ, to vše s omluvou, že takto je to „přece normální“...


Jak je možné, že dnes, když je svět zmítán válečnou NEROVNOVÁHOU, tito učitelé nenabízejí vlastní SPOLEČNOU osobní ochotu uspořádat pro strany znesvářené Mírové Shromáždění za účelem je OPĚT ZPŘÁTELIT, za účelem dosažení KLIDU a MÍRU ve světě? Je to snad proto, že tito učitelé o KLID a MÍR

ve světě nestojí? Nebo si svou širší odpovědnost neuvědomují?


HALÓ, jak je možné, že do dnešního dne Buddhu Maitreyu nekontaktovali, aby ve SHODĚ s ním pro blaho VŠECH cítících bytostí ve smyslu nezištného šíření ZÁKLADNÍHO Poznání Buddhů o Přesahu Reinkarnačního Rámce spolupracovali...??? Je takové jednání anebo spíš nejednání snad ospravedlnitelné…??? POKUD zástupce duchovních tradic této konfrontaci vystavíte a oni sklopí zrak, poznáte, že mlčí VĚDOMĚ… a kdo se vyzná, pozná také podle jiných znamení, že VĚDOMĚ mlčí…


Přátelé, ještě stále si myslíte, že Poznání Buddhů ve smyslu Přesahu Reinkarnačního Rámce je hra na náboženství, anebo vám už Svítá, že jde o Univerzální Pravdu? Ještě stále si myslíte, že si můžete dovolit být k tomuto Poznání Buddhů a tedy sami k sobě lhostejní? Uvědomujete si, že kdo nebyl poučen, anebo poučen byl a z důvodu vlastní lenosti a ledabylosti OPĚT USNUL se AUTOMATICKY stává obětí těchto démonických entit a sil? Uvědomujete si, že těmto entitám a silám ve skutečnosti jde o to, aby váš SPÁNEK NAPROSTO VĚDOMĚ co nejdéle prodlužovaly?


Proč by to dělaly? Vy jste jejich opakující se pracovní síla... a oni se sem vrací zakoušet opakující se bezstarostný život v luxusu, čímž ve skutečnosti sami sobě v Uskutečnění Buddhovství brání... Proč? Jsou Příliš Slabí, protože představa „moci nad životy ostatních“ je pro ně silnější lákadlo, než PRAVDA o Možném Uskutečnění Své Vlastní Skutečné Nezávislosti...


Kromě toho, než sebe Tyto Hluboce Trpící bytosti k Vlastnímu Nezávislému ROZHODNUTÍ, že vlastní vypočítavost ve jménu Vlastní Milosti k sobě samým upozadí, uschopní, NEMAJÍ jinou možnost, než že MUSÍ naprosto bezmocně zrození za zrozením čelit situaci, ve které se jejich bližní v jejich přítomnosti

do Stavu Buddha Probouzí...


Ještě pořád si myslíte, že žijete v nějakém státě s nějakými pravidly, že jste ve světském slova smyslu žáci anebo učitelé, že jste zaměstnanci anebo zaměstnavatelé? Anebo je vám NAPROSTO VĚDOMĚ naservírována představa Svobodné Vůle, volebního práva, práva na řidičský průkaz atd.?


Ať si VŠECHNY bytosti Uvědomí Svůj Vlastní Prvotní Stav Buddha !


Lumír Láska 💜 Buddha Maitreyaobrázek: 

Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA v jedné ze svých předchozích inkarnací leží před Vznešeným Buddhou Dīpaṅkarou, který ho Předurčil, že se inkarnuje k nám, aby se právě stal Vznešeným Buddhou Šákjamunim zvaným GAUTAMA, za účelem toho, aby nám otevřel MOŽNOST a PŘÍLEŽITOST se z opětovných re-inkarnací Osvobodit. 

 


Dne 01.07.2023 zaslala kancelář kandidáta na prezidenta České republiky, Lumíra Lásky, Buddhy Maitreyi dopis kanceláři pana prezidenta Ruské federace, Vladimira Vladimiroviče Putina: 


 6.12.2023 - Buddha u příležitosti Svátku Svatého Mikuláše

potvrdil intronizaci Krista na Slovensku 


27.11.2023 - Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi:


 30.11.2023 - Reakce na Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi:


VOLNÁ ENERGIE


Díky aktuálně Dostupnému a Srozumitelnému Poznání Buddhů bytosti již NEMUSÍ

podstupovat muka a utrpení způsobené odloučením a válkou 💜🌍🕊Sjednocení Buddhovského a Kristovského náhledu:


1.4.2024 NÁSTROJ CELOSVĚTOVÉ ROVNOVÁHY


Nástroj celosvětové rovnováhy
.pdf
Stáhnout PDF • 7.58MB


Další pro život zásadní odkazy:Šťastný Zlatý Věk ✨


Náš Milosrdný Pán Ježíš Kristus:


Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA:


16 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

V této chvíli nejsou žádné plánované události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page