top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Konec Karmy – Život Věčný

Aktualizováno: 21. 1.

Přátelé, okamžik, ve kterém opustíte toto aktuální tělo, máte sklon nazývat „smrt“… a protože to co máte sklon nazývat „smrt“ považujete za „svůj konec“, přirozeně se vám to „nelíbí“ a vy tak máte sklon být „smutní“.


A stejně tak právě pro toto zaujetí svou vlastní představou „konce“ máte sklon „žárlit“ na ty, kteří podléhají stejným představám a ještě tak (jako vy podle vašeho kolektivního náboženského vyznání „začátků a konců“) „neskončili“.


Z tohoto svého stavu „nelibosti“, jehož původci jste vy sami, se zcela automaticky pokoušíte uniknout do představy, která by se vám „líbila“… a na základě tohoto svého subjektivního rozpoložení si přejete tvořit představu nového „začátku“, tj. znovu-zrození, neboli opětovné inkarnace.


Na základě situace tohoto svého subjektivního rozpoložení si následně přejete vyhledat takové bytosti, skrze které se můžete opakovaně inkarnovat… bytosti, které budete v okamžiku svého opětovného znovu-zrození, ve svém úniku od představ „nelibosti“ k představám „libým“ nazývat „moji rodiče“.


To, co vám při zaujetí touto HROU, ve které opětovné představy „začátků“ střídají opětovné představy „konců“ uniká, je, že každá světská aktivita tyto představy „začátků“ a „konců“ zahrnuje, a že pokud tedy opakovaně zavdáte další příčinu svého dalšího znovu-zrození… automaticky s touto příčinou zavdáte také všechny ostatní následky, které s každou takovou příčinou přirozeně souvisí…


To znamená, že každé jediné znovu-zrození v sobě současně obsahuje a automaticky zahrnuje opakování znovu-nemocí, znovu-stárnutí, znovu-smrtí… a stejně tak opětovné spojování se s tím, co je vám aktuálně „milé a příjemné“ a následné roz-pojování se s tím… a stejně tak přirozeně opětovné spojování se s tím, co je vám aktuálně „ne-milé a ne-příjemné“ a následné roz-pojování se s tím...


To tedy kromě ostatního rovněž tak znamená, že pokud v okamžiku ztráty tohoto svého dočasného těla zavdáte příčinu k opětovnému vytvoření těla nového, automaticky tak zavdáte příčinu, která s sebou nese následky zakoušení Duality, která v sobě zahrnuje představy „dobra“ a „zla“, tedy toho, co skrze své opětovně vytvořené tělo zažíváte a zakoušíte jako představy „příjemného“ a „nepříjemného“, s čímž přirozeně souvisí také skutečnost, že to co se může aktuálně jevit jako „příjemné“ se může za okamžik jevit jako „nepříjemné“, a to co se může aktuálně jevit jako „nepříjemné“ se může za okamžik jevit jako „příjemné“. Každá situace opětovného znovu-zrození tedy zahrnuje situaci Duality, jejíž přirozeností je ve skutečnosti reálná situace schizofrenie…

To znamená, že na každou jedinou příčinu představy jakékoliv světské aktivity jsou současně navázány atributy představ o jejím „začátku“ a „konci“... To jinými slovy znamená, že pokud tvoříte „začátek“, tvoříte současně také „konec tohoto začátku“...To znamená, že s každou vámi stvořenou představou „počátku já“ a na ní navázanými představami „mé“ tvoříte současně také představy jejich „konce“… To ve skutečnosti znamená, že s čímkoliv, o čem se domníváte, že se tomu věnujete, jste „skončili“ ještě dříve, než jste s tím „začali“… a to znamená, že se těm představám aktivit ve skutečnosti ani nevěnujete… vy pouze o tom, že se něčemu věnujete, Sníte… a zatímco jste touto HROU zaujati a do ní ponořeni… vám uniká, JAK skutečná povaha této HRY, TAK i fakt a skutečnost, že tu HRU hrajete… A pokud vám to uniká, nemáte šanci ukončit Spánek… a pokud nemáte šanci ukončit Spánek, nemáte ani šanci přestat Snít… a uvědomit si, že zatímco se jakákoliv ze VŠECH bytostí domnívá, že se něčím zabývá, pro toto její zaujetí jí uniká, že se již nyní nachází na Věčnosti…


V souvislosti s již uvedenými fakty nyní tedy informace o tom, proč je pro vás všechno toto výše uvedené bez jediné výjimky ZÁSADNÍ… Pokud vám již uzrála Dobrá Karma a tedy jste shora uvedené sdělení Obdrželi v tom smyslu, že jste mu Porozuměli… znamená to, že jste Obdrželi Vědění a Poznání Buddhy. To znamená, že v okamžiku, kdy toto své aktuální tělo opustíte, už nemusíte podléhat sklonu nazývat situaci opuštění svého dočasného těla „smrtí“, díky čemuž už nemusíte podléhat představám „smutku“, představám „zklamání“, představám „křivdy“, představám „žárlivosti“… a namísto zaujetí těmito představami tak Získáváte Svobodu ve smyslu Možnosti a Příležitosti Zaregistrovat, že se nacházíte ve Výchozím Bodě, který je prostý jak představ „počátků“, tak představ „konců“, tj. Prvotní Stav Buddha. Ze situace tohoto NEZAUJATÉHO VIDĚNÍ BUDDHY máte nyní MOŽNOST a PŘÍLEŽITOST k sobě namísto předchozích sklonů hovořit zcela jiným způsobem, než tomu bylo doposud, a to ve smyslu: „Další inkarnaci podstupovat MOHU, ale také již NEMUSÍM…“…


A právě tato ne zrovna snadno postřehnutelná („mohu, ale již nemusím…“) NEPATRNOST je pro vás všechny ZÁSADNÍ právě proto, že taková bytost, která tuto NEPATRNOST zaregistruje a která si je této NEPATRNOSTI následně VĚDOMA, má MOŽNOST a PŘÍLEŽITOST ukončit sklon ke VŠEM svým vnitřním rozporům a konfliktům, díky čemuž současně přirozeně ukončí všechny konflikty vnější, tj. konec sklonu k „válce“, tj. Bezpodmínečnost, tj. VYROVNANOST. Právě taková bytost se z koloběhu zrození a smrti Samsára skrze Poznání Buddhy vyváže, tento opustí… a získá tak následně Možnost zabývat se Vyššími formami Štěstí, tedy NIRVÁNOU, kterou vám Všem z celého svého Srdce Buddhy přeji. Žádná jiná z bytostí takovou Možnost nemá… a pokud ji nemá, nemá tak ani šanci z koloběhu zrození a smrti Samsára vystoupit… a pokud nemá šanci ze Samsáry vystoupit… pro žádnou z takových bytostí se žádný budoucí ráj nekoná a konat ani nebude…

Ano, je to právě tato NEPATRNOST („mohu, ale již nemusím…“), která vás Všechny bez výjimky dělí od tzv. „nanebevzatých mistrů“. Právě taková bytost, která si je této své MOŽNOSTI a PŘÍLEŽITOSTI VĚDOMA a která rovněž tak za právě tuto svou MOŽNOST a PŘÍLEŽITOST přebírá svou vlastní Odpovědnost… tak „nad světem vítězí“, protože má v rukou svůj vlastní Osud, tj. Karmu. O žádné jiné z bytostí to říct nelze.

Starobylá moudrost praví: „Poznání vede skrze utrpení.“ a právě proto všem hledačům Konečného Poznání, kteří si přejí z bludného kruhu utrpení vystoupit, říkám: „Odpovědnost je Lehká jako Tíha.“. To proto, že neznalost tohoto Univerzálního Zákona neomlouvá a nepřevzetí Odpovědnosti za jeho znalost vede ke ztrátě nároku na Život Věčný… a tak přirozeně k následkům dalšího utrpení…

Právě proto k vám ke všem hovořím a připomínám vám, že představy „smrti“ i „života“, tak jak jste naučeni je vnímat, jsou pouhé pojmy, které ve skutečnosti existují pouze proto, že jste to vy, kdo jim takové významy (ve spolupráci s ostatními kolektivními Snílky) uděluje… a právě pro toto zaměstnání těmito představami pojmů… bytostem uniká… že Život Věčný se koná a odehrává Neustále… právě za všemi omezenými představami těchto omezených pojmů, které bytosti jako své náboženství vyznávají jenom proto, že dosud nezískaly Příležitost Obdržet a Porozumět Poznání Buddhy, nebo svou Příležitost získaly, ale nebyly k této ZÁSADNÍ PŘÍLEŽITOSTI s ohledem na sebe a své blízké náležitě pozorné.


Právě z důvodu nepozornosti, pro kterou bytostem jejich sklon ke kolektivnímu Snění jejich situace Spánku uniká, takové bytosti můj Hlavní Patron a Učitel Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný Gautama nazývá jako „bytosti smrti zasvěcené…“ a právě proto jasně konstatuje: „Takové bytosti, které opustí stupeň této víry v tento Sen a postaví se skrze Poznání Buddhy nad něj, tento stupeň víry v tento Sen přesáhnou a stanou se Bytostmi Neomezenými, tj. bez-počátečními a ne-konečnými, tj. trvale ne-omezenými, tj. ve smyslu ne-smrtelnými.“


S ohledem na vše uvedené tedy není obava z pojmu „smrt“ jako takového na místě, protože je to pouze pojem… protože to, čeho je ve skutečnosti vhodné se v dobrém slova smyslu obávat a čeho je vhodné se vyvarovat, aby bytost opakovaně neusínala, je situace, že budete ať už z jakéhokoliv důvodu připraveni a ochuzeni o Poznání Buddhů a pod vlivem této své chudoby (jejímž jádrem je nevědomost ve smyslu neznalosti toho co Buddha říká) tak budete opakovaně podstupovat koloběh opětovného znovu-zrození v šesti samsárických říších, a to se všemi ostatními následky, které takové znovu-zrození zahrnuje… To všechno bez jistoty, že se opakovaně inkarnujete do oblastí, ve kterých bude působit Buddha, kterého vy Zaregistrujete a který bude mít rovněž tak Ochotu vám Poznání Buddhů vyložit, tak abyste jeho sdělení Skutečně Porozuměli… a mohli tak získat své vlastní a Konečné Vědění, že podstupování toho všeho, co ve skutečnosti nedává žádný smysl, není vůbec nutné.


Proto pokud sebe i své blízké Skutečně Milujete, opravdu se vnitřně Utište a Zpozorněte… a abyste sami sobě Poznání Buddhy Umožnili… přečtěte si toto v Klidu ještě jednou či vícekrát… Ale stejně tak tomu, co jsem vám zde sdělil slepě nevěřte, nechte to v sobě prostě jenom jako možnost ke zkoumání otevřené… proto, abyste to mohli opravdu kriticky prozkoumat dříve, než to třeba i zavrhnete, abyste si to nakonec mohli také i sami ověřit… protože vám garantuji, že pokud to vy sami sobě umožníte, pak zjistíte, že to vše co vám nyní sděluji, je pro vás i vaše Milované tím NEJZÁSADNĚJŠÍM sdělením vůbec…


Ve shora uvedeném smyslu proto neberte sami sebe ani své blízké na lehkou váhu, protože pokud se prostřednictvím Moudrosti Poznání Buddhů neobejmete vy sami, nikdo jiný to za vás neudělá a už vůbec to za vás neudělá někdo, kdo nemá MOŽNOST a PŘÍLEŽITOST to učinit sám pro sebe…


To samé, co s vámi se všemi sdílím, vám přišel říct svým vlastním jazykem také Ježíš Kristus i ostatní Proroci a stejně tak vám to k Devátému Výročí Uskutečnění mého Osvícení dne 7.8.2012 jako dárek k oslavě Věnuji i já. Pro ty, kteří si sdělení Buddhů všech časů přejí porozumět důkladněji, jsem vše podstatné shrnul do mého hlavního odkazu, do knihy MAITREYA BUDDHA SÚTRA aneb PRÁZDNOTA… MATKA DĚDICŮ NESMRTELNOSTI (k dostání například na www.kamennyvesmir.cz).


Ať Všechny bytosti Zaregistrují Buddhy a to co Buddhové říkají, ať tomu pro sebe i své blízké Milované Plně Porozumí, ať v tom Rozpoznají Možnost a Příležitost Poskytnout sobě samým i svým bližním Milost, ať tak získají Možnost a Příležitost vyvázat se z koloběhu zrození a smrti Samsára, ať je jim domovem NIRVÁNA !

Toto… je mé poslední zrození…


7.8.2021

Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya
370 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Momentálně nemáte žádné události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page