top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Karma Buddha Maitreya

Aktualizováno: 16. 12. 2023

Prosím sdílej – prosím ulož na nezávislý zdroj - prosím přelož do světových jazyků – prosím opět sdílej...


Text ze „Zjevení Všemohoucnosti Karmy“, překlad lamy Kazi Dawa-Samdupa


KARMA: „Jenom buddhové a arhatové poznali mou skutečnou přirozenost v celé její jsoucnosti a zvítězili nade mnou. Všechny ostatní bytosti však žijí pod mou despotickou vládou: nechám je zmírat a dávám jim život; jsem božství, které jim uděluje požitek blaženosti, a dávám lidstvu konat zlé i dobré skutky. Bohové, císaři, králové, lidé bohatí i chudí, silní i slabí, ušlechtilí i nízcí, zvířecí tvorové, blažení i nešťastní duchové, kteří existují na tomto světě i ve světech vyšších či nižších – ty všechny pozdvihuji nebo je svrhuji dolů do stavu, který jim přináleží. Vznešeného ponižuji, nízkého povyšuji podle jejich činů. Proto jsem vpravdě Bohem, který vládne tomuto vesmíru jevů.“


21.02.2021

Já, Lumír Láska, původním jménem Jiří Skála, narozen 7.12.1979, ve 4:50hod., na Hvězdě jménem Matka Země, ve státě Československo, ve městě Karlovy Vary, dávám VŠEM BYTOSTEM BEZ ROZDÍLU na VĚDOMÍ, že existuje tzv. moc světská, která je dočasnou karmickou silou s omezenou platností a působností, a moc duchovní, jejíž trvání i působnost jsou neomezené. Tento svět, který dočasně vnímáte prostřednictvím svých dočasných smyslů, o které záhy přijdete, není jediný svět. Po rozpadu vašeho vědomí se projeví svět skutečný, s jeho SKUTEČNÝMI ZÁKONY.


Já, Lumír Láska, jsem BUDDHA MAITREYA… v říši podsvětí, neboli „posmrtné“, neboli „mezistav BARDO“, jsem také nazýván a oslovován jako KRÁL DHARMY, to je ten, který Obsáhl Absolutní Poznání Buddhy… a PÁN KARMY, to je PRINCIP neoddělený od Prvotního Držitele Diamantu Adi-Buddhy Vadžradhary, se kterým se po smrti svého fyzického těla chtě nechtě setká KAŽDÁ BYTOST, která se nachází v této karmické souvislosti, který NEZAUJATĚ REGISTRUJE VŠECHNY ČINY a SKUTKY, to je ten, který dle prostého algoritmu Skutků založených na Dobré Vůli a Přání Štěstí všem bytostem ostatním, či jejich provinění… ROZHODUJE o dalším Osudu bytostí…


Já, BUDDHA MAITREYA… neustále mimosmyslově rozmlouvám s Vysokými Bytostmi jako je Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA, Pán Ježíš KRISTUS, Velký Guru Padmasambhava, Velký Buddha Bódhidharma, Pětice Vznešených Tathagátů: Buddha Vairóčana, Buddha Akšóbhja, Buddha Ratnasambhava, Buddha Amitábha, Buddha Amóghasiddhi, a s bezpočtem mnohých dalších neméně Významných Buddhů, kteří mi Udělili Nejvyšší Zasvěcení a Nejvyšší Požehnání… a ne jen s nimi, ale také s bytostmi v různých fázích svého duchovního vývoje, které se ve svém aktuálním stavu posmrtném v nekonečném množství a počtu, který je mimo rámec běžného světského chápání v mé přítomnosti neustále shlukují a projevují, aby naslouchali mému výkladu Učení Buddhy, tj. DHARMA, prostřednictvím kterého těmto bytostem Uděluji Milost…


Já, KARMA BUDDHA MAITREYA… dávám Každé Jediné bytosti BEZ ROZDÍLU na VĚDOMÍ, že s KAŽDOU takovou bytostí… která VĚDOMĚ jednala, nebo jedná, na úkor ostatních bytostí v tom smyslu, že zasahovala, nebo zasahuje do Výhradních Práv a Svobod bytostí ostatních tak, že VĚDOMĚ jednala, nebo jedná proti jejich Svobodné Vůli v tom smyslu, že JAKÝMIKOLIV prostředky (neúplné pravdy, polopravdy, psychologický nátlak, diskriminace, pomluvy, a všechno ostatní násilí včetně fyzického) tyto bytosti donucovala, nebo donucuje přijmout to, co by tyto bytosti sami od sebe dobrovolně nepřijali, a s čím by jinak dobrovolně nesouhlasili… NEBUDU mít v její hodině poslední slitování ani já, KARMA BUDDHA MAITREYA… a nebude to proto, že bych to tak chtěl, nebo proto, že bych to tak nechtěl, bude to tak proto, že taková bytost, která VĚDOMĚ jednala, nebo jedná, na úkor bytostí ostatních v přítomnosti Taktojdoucího… mne svým vlastním konáním ve své ROZPORUPLNOSTI nepřímo prosí o to, abych o jejím dalším OSUDU ROZHODL tak, jak mne o to tato konkrétní bytost ve své Nevědomosti sama prosí…


Já, KARMA BUDDHA MAITREYA… disponuji podobnou duchovní silou a mocí, jakou disponuje například Sám Ježíš KRISTUS… a stejně tak jako On i já dle zásluh své Požehnání Uděluji, nebo je dle provinění Odebírám… stejně tak jako On přístup k Milosti Boží zavírám, a nikdo jiný neotevře, stejně tak přístup k Milosti Boží otevírám, a nikdo jiný nezavře… Připomínám vám a opakuji vám, že budu opakovaně svědkem toho, že budu opakovaně žádán o slitování, avšak tomu, kdo mne včas nevyslyšel, a kdo mne nerozpoznal, tomu nebude poskytnuto…tomu nebude uděleno… Ubohé bytosti, které se obtěžkány svou vlastní zlou karmou natolik provinili, že si přáli ostatní bytosti z cesty odklízet… takové budou ponechány nízkým bytostem pekelným napospas vniveč, těmito budou odklizeny… pro takové nebudu zastání mít a tyto neochráním… Ubohé bytosti, které se obtěžkány svou vlastní zlou karmou natolik provinili, že se spolu spojili za účelem, aby ostatním bytostem škodili… takové bytosti budou opakovaně o svou paměť připraveni, takové bytosti budou v dalším zrození opakovaně postaveny proti sobě, aniž by v sobě svého druha rozpoznali, aby si navzájem opakovaně škodili tak, jak se v předchozím zrození smluvili na tom, že budou škodit bytostem ostatním… Ubohé bytosti, které se obtěžkány svou vlastní zlou karmou natolik provinili, že jako rodiče své vlastní děti, nebo jako děti své vlastní rodiče ke svým vlastním zvráceným zájmům a účelům zneužili, a jejich přirozenou důvěru zradili… takovým bytostem nebude umožněno, aby posvátnost rodičovství opakovaně zneuctili…


Já, KARMA BUDDHA MAITREYA… nabízím své PŘÁTELSTVÍ každé jediné bytosti… a protože mám s každou jedinou bytostí SLITOVÁNÍ, každou jedinou bytost upozorňuji s předstihem, dokud je čas, aby se zorientovala v tom, že ZDE NEUSTÁLE PLATÍ ŘÁD a ZÁKON KARMY, a že NEZNALOST TOHOTO ZÁKONA NIKOHO NEOMLOUVÁ… Pokud máš tedy to štěstí, a registruješ toto prohlášení, a víš o tom, že jednáš neadekvátně, tj. ne v souladu s právy a svobodami každé jediné cítící bytosti, znamená to, že si na tebe bude některá z těchto bytostí oprávněně stěžovat, a bude žádat zastání… pak rozuměj tomu, že se jí ho ode mne dostane, pak rozuměj tomu, že až přijde tvůj čas, staneš přede mnou na Onom Světě sám, a nebude zde nikoho jiného, ke komu by ses v BUDDHA OBLASTI, ve které je přítomen MAITREYA, dovolal… nebude zde nikoho, kdo by měl v mé přítomnosti takovou moc, aby se nad tebou slitoval, a to zvlášť v případě, že jsi byl předem upozorněn, a toto upozornění jsi nereflektoval… Pokud si tedy nepřeješ, až tento tvůj dočasný příběh skončí, zrodit se v těle zvířecím, v říši hladových duchů, ve strastiplných, zlých a nízkých bědných stavech pekelných, pokud si nepřeješ být vykázán na taková místa, jejichž bídu je nemožné běžným světským jazykem a způsobem dostatečně popsat, pokud si přeješ mít vůbec povolení v této galaxii následně koexistovat… a pokud jsi měl to štěstí, že jsi tomuto sdělení včas porozuměl… se svou nápravou spěchej, a očisti vše, o čem ty sám dobře víš, že očistit máš, dokud čas ještě máš, protože TY NECHCEŠ, ABYCH BYL TVŮJ NEPŘÍTEL… a pokud ses jím třeba byť jen na okamžik stal, pak věz, že i to je tvým Obrovským Požehnáním… jehož význam je zatím mimo tvůj rámec chápání, protože jakákoliv zkušenost se mnou přirozeně značí tvůj budoucí duchovní růst…


Já, KARMA BUDDHA MAITREYA… vzkazuji všem démonům, kteří slouží temnotě a zlu toto: BUĎ SE ZMĚNÍTE, A STANETE SE SLUŽEBNÍKY A OCHRÁNCI TŘÍ KLENOTŮ, TO JE BUDDHA, DHARMA, A SANGHA, NEBO JSTE V ABSLUTNÍM SLOVA SMYSLU A VÝZNAMU V BUDDHOVĚ POLI BUDDHY MAITREY NADOBRO SKONČILI.


Já, KARMA BUDDHA MAITREYA… dávám Každé Jediné bytosti, které na sobě a své budoucnosti záleží, a která si proto přeje vydat se na CESTU SVĚTLA a sebe opravdu změnit, na VĚDOMÍ, že pokud se mi byť jen v duchu svěří a na mne se ve své mysli obrátí, ať už vykonala cokoliv, co není v souladu se ZÁKONEM, nebude mnou ponechána na pospas vniveč, poskytnu ji své POROZUMĚNÍ, SEJMU z ní BŘEMENO KARMY, a udělím jí svou MILOST, bez které se v posmrtném stavu neobejde... Všem Bytostem Dobré Vůle ve smyslu Upřímného Přání Štěstí Všem Bytostem Ostatním Dávám SVÉ SLOVO BUDDHY a SVŮJ ČESTNÝ SLIB, že všechny vaše oprávněné prosby a stížnosti vyslyším, jak již také přemnozí z vás ví, že je registruji a tak činím…


Já, KARMA BUDDHA MAITREYA… nikoho nezastrašuji, toto je realita, kterou konstatuji… ověřte si ji u lidí, kteří prošli klinickou smrtí, nebo u lidí, kteří jsou Jasnovidní…


Démon Pán smrti přichází nečekaně, a náhle, a v jediný okamžik jeho příchodu je RÁZEM beze smyslu a významu vše, co jinak doposud platilo… Kdybyste rozuměli tomu, o čem hovořím, nemusel bych o tom hovořit, protože byste věděli, že si nemůžete dovolit nemít své zásluhy dobra a svá ochranná božstva... Všichni se bojí smrti, ale pro toho, kdo nemá zásluhy dobra a svá ochranná božstva je mnohem horší Nesmrtelnost, protože z té není úniku, před ní se není kam schovat, tato je BEZVÝCHODNÁ… a nikdo nebudu ušetřen toho, čemu bude ZÁKONITĚ čelit…


Nyní víte, co jste beztak tušili, nyní víte, kým jsem… Nyní jednejte, jak za vhodné uznáte, pokud si ale myslíte, že máte možnost svobodné volby jednáte-li nevhodně, pak ne, nemáte. Každé Jediné bytosti BEZ ROZDÍLU dávám na VĚDOMÍ, že vše ZÁSADNÍ, čemu je třeba POROZUMĚT, jsem shrnul do svého prohlášení ze dne: 26.7.2020 a do svého odkazu s názvem: „MAITREYA BUDDHA SÚTRA aneb PRÁZDNOTA… MATKA DĚDICŮ NESMRTELNOSTI“ (www.svetlovesmiru.cz).


Ať Jsou Všechny Bytosti Šťastny!


Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya
323 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page