top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Maitreya Buddha Sútra aneb Prázdnota... Matka Dědiců Nesmrtelnosti

Poslední Buddha tohoto věku — Buddha Maitreya — je zde.

Kdo by se nechtěl stát nesmrtelným? Kdo by nechtěl znát lék na každou nemoc?

 

Buddha nám takový lék předkládá a vede nás tím k příčině všech nemocí, kterou je skutečnost, že každá nemoc je této jediné příčiny následkem. Buddha je každému, kdo je ve svém zájmu pozorný a dokáže naslouchat, Lékařem Nejvyšším. A každý takovýto pozorný člověk se tak dříve či později z jakékoli nemoci zaručeně vyléčí a stane se tak sám sobě Lékařem Nejvyšším. Každý takový člověk stane se Nesmrtelným Buddhou... který lék na všechny nemoci zná... který jej každému dalšímu předává... který každého k příčině všech nemocí vede... který neúnavně vykládá, vysvětluje a poukazuje na skutečnost, že jakákoli nemoc je jen následkem této jediné příčiny...

Kniha mimo jiné pojednává o sklonech k psychologické sebetrýzni, o příčinách vzniku subjektivního vnitřního konfliktu, o následcích utrpení – KARMA, o možnosti zániku utrpení - BUDDHA, o poznání všech jevů – DHARMA, o společenství Blahovolných Přátel – SANGHA, o nesmírném prospěchu plynoucím z porozumění Skutečné Povaze Reality, o Vznešeném Buddhovi Šákjamunim zvaném GAUTAMA, o Pánu Ježíši Kristovi, o povaze Soucitu, o povaze Meditace, o povaze strachu a o nezměrných benefitech plynoucích z ochoty Přání Štěstí Všem bytostem bez rozdílu.

Zvláště pak podrobně autor rozpracoval tři hlavní kapitoly zaměřené na výklad Matice Univerzálního Zákona Pomíjivosti, znaku „ne-já“ a Čtyř Vznešených Pravd. Čtenáři se mohou těšit také na Mantru Buddhy Ryzí Přímosti a na blahodárné účinky dostupné všem, kteří porozumějí jejímu hlubokému významu a budou se práci s ní věnovat.

Kniha MAITREYA BUDDHA SÚTRA aneb PRÁZDNOTA… MATKA DĚDICŮ NESMRTELNOSTI je přímou navigací k cíli Každé jediné bytosti do Konečného Stavu NIRVÁNA.

Maitreya Buddha Sútra aneb Prázdnota... Matka Dědiců Nesmrtelnosti
Maitreya Buddha Sútra aneb Prázdnota... Matka Dědiců Nesmrtlenosti

Autor o této knize tvrdí, že je Poslední Sútrou tohoto věku, sestavenou jazykem dnešního světa tak, že jedno jediné její přečtení umožní bytosti, která se Upřímně Namáhá porozumět výkladu Učení Buddhy, Uskutečnit své vlastní Osvícení v tomto svém jediném životě bez předchozí duchovní praxe.

"Přejte si absolutní osvobození v tomto životě, vaše upřímnost je to jediné, co máte."  

„Nic z toho, co Pomíjí, nestojí za vaše utrpení, a protože vaše utrpení také Pomíjí, nestojí za vaše utrpení ani vaše utrpení.“

Česká verze knihy:

Anglická verze knihy:

Německá verze knihy:

Recenze knihy od
Prof. PhDr. Anny Hogenové, CSc.

 

   "Máme před sebou otevřenou knihu Lumíra Lásky Maitreya Buddha Sútra pojednávající o tom, jak je možno se vyvázat za našeho života z utrpení. Taková kniha je dnes naprostým obdarováním, nežije se v této době dobře. Trpíme, jsme ohroženi a nerozumíme tomu, protože to nejde. Taková situace není nic nespravedlivého, ontologická nouze patří do našich životů více, než jsme schopni si to hluboce uvědomit a smířit se s touto platností. Autor nám sděluje jednoduchou rovnici V+OT+Z=0 . (V – vzniká, OT – okamžik trvá, Z- zaniká, O – nula.)

   

099596c18e893be02c29015ec7b8f241.jfif

  Znamená něco až příliš jednoduchého, než abychom byli schopni hned nahlédnout hloubku a pravdivost těchto vztahů. K tomu musíme přistoupit s pokorou a otevřeností, jak je pro tento druh „myšlení myšleného“ nevyhnutelné. 

   Lumír Láska nás opatrně a laskavě „vlamuje“  do cesty ke smíření, hlubokému klidu, což dnes, více než jindy, moc a moc potřebujeme.

  Prázdnota, plná prázdnota, která je oním Brahma, jež představuje neosobní nejvyšší božskou „bytost“ je tím, k čemu máme dojít. Je to cesta k sebenalezení, nikoli v podobě našeho jáství, či heideggerovského „Selbst“, je to cesta k osvobození už teď zde na zemi, v prostoru a času mezi ostatními lidmi. Kniha je o cestě k osvobození, k nirváně. Do této cesty ale náleží hluboké pochopení a sebeprostoupení tématy jako „Matice univerzálního zákona Pomíjivosti, Znak ne-já, Čtyři vznešené Pravdy, Soucit – Brána osvícení, Mantra ryzí Přímosti“ atd. Buddhismus je velmi dobrou cestou k životu. Kniha je velmi kvalitní.

  Přeji všem čtenářům, nechat se prostoupit tímto zvláštním světlem, které zanechává v duši změny, které nám pomohou žít v ontologické nouzi. Děkujeme všem, kteří pomohli této knize zjevit se v našich existencích."

V Praze dne 25. 2. 2021, Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

Review from our significant philosopher and phenomenologist operatingat Charles University (Faculty of Education, Huss ite Theological Faculty)

Prof. PhDr. Anna Hogenová, Csc.:

 

   "The book we have in front of us is Maitreya Buddha Sutra by Lumír Láska, which shows us how tobreak free from suffering in our lifetime. Given the myriad hardships of this day and age, a book like this is a blessing. We suffer, we are under threat and we don’t understand why because we simply can’t. A situation like this is not unfair: ontological discomfort is part of our lives more than we are able to realise and come to terms with. The author presents us with a simple equation: B + MD + C = 0. (B – beginning, MD – momentary duration, C –cessation, 0 – zero.)

099596c18e893be02c29015ec7b8f241.jfif

   The meaning of this is so simple that we are not immediately able to recognise the profundity and truth of this relationship. We have to approach this with the humility and openness that is essential for this kind of deeper thinking.

   Lumír Láska gently and tenderly “forces” us down a path of reconciliation, of deep peace, which issomething we need today more than ever.

   Emptiness, the full emptiness that is the Brahma, which represents the impersonal supreme divine “being”, is the goal to be attained. It is the path to self-discovery, not in the form of our self, or the Heideggerian “Selbst”: it is the path to liberation right here on earth, in space and time among other people. The book is about the path to liberation, to nirvana. But this journey involves a deep understanding and self-liberation through themes such as “The Matrix of the Universal Law of Impermanence, The Characteristic of the Non-self, The Four Noble Truths, Compassion – The Gateway to Enlightenment, The Mantra of Pure Directness” etc. Buddhism is a very good path for life. And the book is excellent.
   My wish is that all readers will be infused with this special light that leaves changes in the soul, changes that will help us to live in ontological discomfort. Thank you to all who helped this book manifest itself in our existences."

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., Prague, 25 February 2021

RECENZE OD ČTENÁŘŮ

Návrh bez názvu (31)_edited.jpg

Jak jsi čestný a že máš – vy všichni ze Sanghy Srdce Dharmy máte – to Čisté Srdce, už vím, jmenovitě Biyanka, ale vy všichni jste ryzím pokladem. Slova přesto nemohou obsáhnout velikost, s jakou vstupujete do života každého, kdo to dovolí.

Při čtení Sútry se mi úžasně propojily některé věci, které se už děly a s tím, co Vím teď – to je úleva a mír na Srdci, které hledá každá bytost. Ta kniha je Univerzální průvodce, hřejivá náplast na všechny rány světa.

 

Moc ráda se budu vždy podílet na šíření a milé práci, kterou odvádíte pro Všechny bytosti.

Modlím se k Vám, za Vás, za nás všechny Děkuji

– Klárka

fotogalerie

Recenze na sútru

CITÁT DNE

Recenze eng

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

V této chvíli nejsou žádné plánované události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page