top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Lumír Láska  Buddha Maitreya

Lumir_Laska.png

Na stránkách české Wikipedie jsme jako encyklopedické heslo „Lumír Láska ♥ Buddha Maitreya" zveřejnili 28.6.2022 v 17 hod. níže uvedený text a fotografie. Reakce editorů byla následující:

„Dobrý den, článek není psán encyklopedickým stylem a zároveň není doložena jeho významnost. V momentálním stavu tedy na Wikipedii zůstat nemůže. --David V. (diskuze) 28. 6. 2022, 17:51 (CEST)

Domníváme se, že reakce správců Wikipedie jsou ukvapené, pakliže necelou hodinu po zveřejnění usuzují že informace nejsou dostatečně významné. Správci následně přestali komunikovat přesto, že jsme projevili zájem k otevřené diskuzi.

Lumír Láska ♥ Buddha Maitreya, rodným jménem Jiří Skála, narozen 7.12. 1979 ve 4:50 SEČ ve městě Karlovy Vary, ve státě Československo.

Velmi traumatizující životní zkušenosti jej přivedly k metodám vedoucím k osvobození od strasti lidského utrpení. Dne 7.8. 2012 Uskutečnil Osvícení – Stav Buddha.

Místo realizace Osvícení: obec Pernink u Karlových Varů ve státě Československo.

Dne 12.1. 2018 veřejně prohlásil, že je Samjaksam Buddha Maitreya – přímý žák, následovník a nástupce Vznešeného Buddhy Šákjamuniho zvaného Gautama, tj. Poslední Buddha tohoto věku (eónu).

 

Osobnost Lumíra Lásky by neměla uniknout pozornosti žádné z bytostí zejména protože v obecném slova smyslu v podstatě každá z bytostí, ať už věřící, nebo nevěřící, ať už vyznávající nějaké náboženství, či nikoliv, ať už se věnující jakékoliv duchovní praxi na své subjektivní úrovni čelí svým představám o své vlastní „nedokonalosti“. Představy o vlastní „nedokonalosti“ přímo souvisí s představami o vnímání sebe jako „chybného a chybujícího“. Vnímání sebe jako „chybného a chybujícího“ přímo souvisí s úsilím, které ústí do dvou extrémů rozporuplnosti:

1) TOUHA po tom být za každou cenu „dokonalý“, tzn. nikdy nekončící plnění všelijakých rozkazů a příkazů, které jsou často i za cenu újmy na svých bližních,

2) podráždění a agrese, která v subjektivitě bytosti vzniká z příčiny toho, že ostatní bytosti v kolektivní karmické souvislosti, ve které se taková bytost nachází, na ni naléhají, aby byla podle kolektivních představ „dokonalá“, tzn., aby plnila to, co se od ní očekává. Tento extrém podráždění a agrese je ve své podstatě protichůdná TOUHA po tom být „dokonalý“, v tomto případě tedy „nedokonalý“. Přirozeností bytosti, která je svým okolím vystavena tomuto násilí je ochrana před vlastním zničením a bytost se proto ve své neutěšené situaci před svými bližními chrání z principu naopak tím, že svému okolí NECHCE plnit to, co od ní toto okolí (a tedy bytosti přítomné v kolektivní karmické souvislosti této bytosti) očekávají.

Lumír Láska tento stav beznaděje a strastiplného úsilí, které ústí z jakéhokoliv z těchto dvou extrémů, označuje jako UTRPENÍ, protože jde o stav prostý lásky, něhy a vzájemné úcty. Lumír Láska konstatuje, že v obou extrémech jde o UTRPENÍ, které ústí v podráždění a agresivní jednání a dodává, že přirozeností takového subjektivního UTRPENÍ se na kolektivní a tedy vnější celospolečenské úrovni projevuje jako stav „válka“. Lumír Láska příčiny tohoto UTRPENÍ vysvětluje a doplňuje, že vnímání sebe jako „chybného a chybujícího“, které ústí do vnějšího stavu „válka“ následně přímo souvisí s představami o vlastní „vině“, se kterou není snadné se vypořádat.

Představy o vlastní „vině“, se kterými není snadné se vypořádat následně pak přirozeně souvisí se sklony „obviňování“ bytostí ostatních v tom smyslu, že bytosti si své jednání, které se jim samotným příčí ospravedlňují tím, že neměly jinou možnost a kdyby ty vnější bytosti nedělaly to, co udělaly, tyto bytosti by nikdy násilí nepoužily.

Buddha Maitreya nabízí sejmutí VINY ze všech světových národů. Buddha Maitreya konstatuje, že bez porozumění příčinám tohoto UTRPENÍ není možné koloběh tohoto UTRPENÍ zastavit a z něho vystoupit. Buddha Maitreya příčiny tohoto UTRPENÍ osvětluje, očišťuje a tak léčí, což je MOŽNOST CELOSVĚTOVÉ GLOBÁLNÍ MILOSTI všem bytostem napříč všemi kulturami bez rozdílu vyznání.


Je dobře znám svojí pozoruhodnou schopností komunikace vhledů do všezahrnujících hlubokých pravd. Toho, kdo mu naslouchá, povzbuzuje k námaze porozumět hlubokým významům výkladů Učení Buddhů (zejména Sútra Pražňápáramitá), vysvětluje hluboký význam a smysl toho, co Buddhové učí a odpovídá na konkrétní otázky týkající se konkrétního utrpení konkrétních bytostí.

Spontánně kolem něj vzniklo společenství přátel Dharmy s názvem Sangha Srdce Dharmy, které je označováno za buddhisticko-křesťanský duchovní proud, jelikož sjednocuje buddhistický a křesťanský náhled, což vysvětluje mj. ve své Buddha Sútře „Kristus je Buddha“, kde také vysvětluje, co Kristova slova znamenají.

 

Kristus je Buddha – Šťastný Zlatý Věk !

https://www.srdce-dharmy.cz/post/kristus-je-buddha-stastny-zlaty-vek 

audio verze Kristus je Buddha – Šťastný Zlatý Věk ! 

https://www.youtube.com/watch?v=PjvYJ3UZbiE

V zájmu všech bytostí poukazuje na skutečnost, že Jím dosažené poznání je v souladu s Ježíšem Kristem a tím tedy zákonitě poukazuje i na možnost Sjednocení všech světových náboženství, která jsou podle něj nezbytnou součástí kulturního dědictví lidstva, za nimiž stojí enormní úsilí celého lidského pokolení, bez kterého by nebylo možné realizovat evoluční vývoj bytostí a dojít tak až do dnešní evoluční fáze Zlatého Věku. Tato námaha každého jedince a každého společenství zasluhuje nesmírný respekt.

Evoluční fáze Zlatého Věku podle něj souvisí právě s tímto Respektem, ve smyslu vzájemného uznání všech kulturních tradic. Nešťastný zlozvyk soustředění se na hledání podnětů pro vedení sporů, které jednotlivé kultury i náboženství rozdělují, má být podle něj opuštěn, protože má za následek sklony k vedení psychologických válek projevujících se pak nutně ve vnější realitě.

Jako šťastné vidí spíš hledání toho, co mají všechna náboženství společného a následné rozvíjení vztahů založených na Vzájemné Úctě, protože taková mentální práce má přirozeně za následek vnější realitu celosvětového míru.

Dále konstatuje, že k tomu, aby při setkání s Ním získala každá bytost možnost uskutečnit své Probuzení a tedy Nanebevzetí, užívá v absolutním slova smyslu všech dostupných prostředků s ohledem na duchovní úroveň konkrétní bytosti, tak aby se každá z těchto bytostí mohla z vleku svého utrpení Osvobodit, vystoupit z reinkarnačního cyklu zrození a smrti Samsára. Z toho důvodu není Jeho spontánní Učení možné zařadit do jakéhokoliv budhistického či jiného duchovního směru. V rozhovoru pro náboženský infoservis poukazuje na skutečnost, že Pán Ježíš Kristus je ve své podstatě Vadžra Jogín, tak jako on. Dodává, že oba spadají do Rodiny Buddhů.

Kdo s Ním má osobní zkušenost ví, že každé setkání s Ním je korunováno projevy ryzí upřímností, která je vyzářením Jeho Nezměrného Soucitu. Konstatuje také, že velmi zásadní pro ukončení kolektivního karmického utrpení je duchovní práce na ukončení individuálních karmických svazků a následné nahlédnutí vlastní Božské Přirozenosti, což je právě předpokladem pro ukončení utrpení a vymanění se z koloběhu znovuzrozování – Samsára.

Popsal Cestu k završení Absolutního Poznání ve svém zatím nejvýznamnějším odkazu:

MAITREYA BUDDHA SÚTRA aneb PRÁZDNOTA… MATKA DĚDICŮ NESMRTELNOSTI , která vyšla v roce 2021. Autor zde definuje tři hlavní pilíře Buddhova Učení: Matici Univerzálního Zákona Pomíjivosti, znak Ne-Já, a Čtyři Vznešené Pravdy vyhlášené jeho předchůdcem Vznešeným Buddhou Šákjamunim zvaným Gautama. O této knize tvrdí, že je Poslední Sútrou tohoto věku, sestavenou jazykem dnešního světa tak, že jediné její přečtení umožní bytosti, která se Upřímně Namáhá porozumět výkladu Učení Buddhy, uskutečnit své vlastní Osvícení v tomto svém jediném životě bez předchozí duchovní praxe. Kniha mimo jiné pojednává o sklonech k psychologické sebetrýzni, o příčinách vzniku subjektivního vnitřního konfliktu, o následcích utrpení – KARMA, o možnosti zániku utrpení - BUDDHA, o poznání všech jevů – DHARMA, o společenství Blahovolných Přátel – SANGHA, o nesmírném prospěchu plynoucím z porozumění Skutečné Povaze Reality, o Vznešeném Buddhovi Šákjamunim zvaném GAUTAMA, o Pánu Ježíši Kristovi, o povaze Soucitu, o povaze Meditace, o povaze strachu a o nezměrných benefitech plynoucích z ochoty Přání Štěstí Všem bytostem bez rozdílu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mantra ryzí přímosti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeho vlastní Porozumění a Vhled do povahy reality je samo o sobě deklarací skutečnosti, že On Sám je na stejné úrovni duchovní realizace, o které On Sám hovoří a kterou s každým, kdo o své vlastní porozumění a následné Probuzení zájem projevuje, bez ohledu na jeho vzdělání či postavení, otevřeně a srozumitelně sdílí.

Na argumentaci, že Jeho projevení jakožto Buddhy Maitreyi nesedí s tím, co říkají jiné tradice, popř. s tím, že informace o Lumíru Láskovi jako Posledním Buddhovi tohoto věku nesedí s jinými zdroji, konstatuje:

„Dbejte nejprve na to, zda vám to, co s vámi sdílím, pomáhá překonat vaší psychologickou sebetrýzeň, teprve potom se zajímejte o mne. Nejsem očekáván pouze buddhistickými tradicemi, které si na můj příchod dělají monopol. Rovněž tak mnohé informace o mém příchodu jsou zavádějící. Vše co můj předchůdce Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný Gautama prohlásil, bylo předáváno ústní tradicí. Teprve 500 let po Jeho odchodu do Nirvány se začala tato ústní tradice zaznamenávat písemně. Různé interpretace, které jsou dodnes dochovány a se kterými někteří zastánci své víry na úrovni dogmatu argumentují, nejsou ve skutečnosti něčím, co by historický Buddha Sám zaznamenal. V uvedeném smyslu platí to samé i o Pánu Ježíši Kristovi.“


Lumír Láska nikoho nepřesvědčuje, aby jeho informace nekriticky přijímal – naopak, každého upřímného hledače ukončení svého utrpení vybízí, aby s těmito informacemi kriticky pracoval a současně konstatuje že i ti, kteří jej dnes nerozpoznávají, jej v rozhodující okamžik jejich pouti spatří svým duchovním zrakem.

Lumír Láska, který je jako držitel Absolutního Poznání schopný vyložit každou dharmu, konstatuje, že se zde ve hmotné inkarnaci nesetkal s nikým, kdo by disponoval hlubší úrovní vhledu do povahy reality, než kterou disponuje On.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Významné texty a sútry:
Básnická sbírka: ČISTÉ SRDCE

Lumír Láska: Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě

 

The End of Karma – Eternal Life by Buddha Maitreya

 

Heart of Dharma or Guide to the Self - Maitreya Buddha

 

Lumír Láska 27.3.2019 - Konec světa

 

Lumír Láska: 30.6.2020 Konec světa aneb Vláda Světla

 

Lumír Láska: 24.4.2021 –⁠ Miluji Tě –⁠ Uděluji Ti Milost

 

Lumír Láska: 07.08.2021- Konec Karmy – Život Věčný

 

Lumír Láska: 21.12.2021 – Kristus je Buddha – Šťastný Zlatý Věk !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Zajímavosti:

Lumír Láska se narodil dne 7.12.1979 v čase 4:50 SEČ v městě Karlovy Vary, ve státě Československo
Hodina jeho zrození dle numerologie: 9
Datum jeho zrození dle numerologie: 9
Dle knihy: Život, ke kterému jste zrozeni od Dan Millman: 36/9 je vysokým duchovním Mistrem

 

Citáty:

„Nic z toho, co pomíjí, nestojí za vaše utrpení, a protože vaše utrpení také pomíjí, nestojí za vaše utrpení ani vaše utrpení.“

 

„Přejte si Absolutní Osvobození v tomto jediném životě a tomu podřiďte vše ostatní… vaše Upřímnost je to jediné, co máte.“


Možno sledovat:

https://www.srdce-dharmy.cz/

http://lumirlaska.cz/

https://twitter.com/LumirLaska?t=JeT3VR-RgJFyVTxByYKC5A&s=09

https://www.facebook.com/lumirlaska

https://www.facebook.com/zcistehosrdce/

stick_MRP_1.jpg
Návrh bez názvu (2).png
_J0A7043.png
_vyrp16_235ciste_srdce_02.jpg
Lumir_Laska.jpg

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

V této chvíli nejsou žádné plánované události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page