top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

40vteřinová Dharma

Aktualizováno: 12. 3.Každé jednotlivé znovu-zrození zahrnuje znovu-nemoce, znovu-stárnutí, znovu-smrt, opakované spojení s tím, co je nám milé a rozloučení s tím, opakované spojení s tím, co je nám nemilé a rozloučení s tím. Jaká je míra Nevědomosti (tj. neznalosti uvedeného), taková je míra Chamtivosti. Jaká je míra Chamtivosti, taková je míra Závisti a Žárlivosti. Jaká je míra Závisti a Žárlivosti, taková je míra Nenávisti, kterou si ta či která konkrétní bytost dle míry své vlastní Nevědomosti nese ve svém SRDCI. Náklonnost ke smyslovému světu je proto přímou Závislostí na Nevědomosti (tj. KARMA), která nepřináší trvalé uspokojení, zatímco Láska k Poznání Učení Buddhů (tj. DHARMA) je Nejvyšší Možnou Sebeláskou, a vztahy založené na Vzájemné Úctě s rodinou SANGHA pak jedinou možnou Satisfakcí.Taková bytost, která podléhá Nevědomosti (tj. absence Poznání Buddhů) v situaci, ve které odloží dočasnou tělesnou schránku, uvažuje: „Toto je konec, toto je má smrt, já jsem umřela.“


Následkem takových a jiných podobných úvah (příčinou Nevědomosti) sebe taková bytost rozrušuje a takto rozrušená dále sebe trýzní: „Oni pokračují, zatímco já jsem musela skončit!“


Následkem takových a jiných podobných úvah (příčinou Nevědomosti) v bytosti povstávají představy křivdy a nespravedlnosti, na jejichž základě taková bytost dále konstatuje: „To je nespravedlivé!“ anebo „Má situace je nespravedlivá!“ Taková bytost si NEUVĚDOMUJE, že v takové situaci se nacházejí VŠECHNY bytosti, které podléhají Nevědomosti (tj. absence Poznání Buddhů) a situace proto není „nespravedlivá“, ale je Daná či Vymezená úrovní dosaženého VĚDĚNÍ.


Tak, následkem představ „křivdy a nespravedlnosti“ (příčinou Nevědomosti), v takové bytosti povstávají hlubší stavy velmi nekomfortní rozrušenosti a nespokojenosti s aktuální situací, ze které si taková bytost PŘEJE uniknout do situace možné spokojenosti, konkrétně ze situace představy „nespravedlivého“, do situace představy „spravedlivého“.


Neuspokojivá situace takové bytosti (příčinou Nevědomosti) tak nyní dále ústí do stavů subjektivní ZLOBY, která je hnací silou, podnětem, impulzem, TOUHOU a CHTÍČEM svou aktuální situaci představy nespokojenosti uspokojit JAKÝMKOLIV možným dostupným způsobem, a protože pro takovou bytost, která podléhá Nevědomosti, není dostupná ŽÁDNÁ JINÁ MOŽNOST, nezbývá jí, než že opětovně vyhledá bytosti, které si aktuálně představují, že spolu aktuálně kopulují, jejichž prostřednictvím může tato bytost dát opětovně vzniknout představě dočasné tělesné schránky, od které může následně odvozovat svou dočasnou představu jáství – „toto tělo jsem já“, se kterou souvisí VŠECHNY ostatní představy, jako například: „Já jsem se narodila, nyní opět žiji, můj život opět pokračuje atd.“ – jinak také „víra ve zrození a v umírání“.


Taková bytost se nyní (příčinou Nevědomosti) domnívá, že z „představy nespokojenosti“ unikla do situace, která je pro ni uspokojivá. Taková bytost si (příčinou Nevědomosti) neuvědomuje, že tento únik není konečným a definitivním řešením její situace, protože situace ztráty dočasné tělesné schránky se bude přirozeně opakovat. O takových bytostech Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA konstatuje, že jsou „smrti zasvěcené“ ve smyslu „podléhají víře ve zrození a smrt“ a dále konstatuje: „Pro takové bytosti, které doposud neopustily stupeň víry, není možné, aby přesáhly kolo zrození a smrti.“


Tak bytost, která dá (příčinou Nevědomosti) prostřednictvím bytostí, které si aktuálně představují, že kopulují, opětovně vzniknout představě dočasné tělesné schránky, bude tyto bytosti posléze nazývat „moji rodiče“, které budou posléze tuto bytost nazývat „mé dítě“, čímž tak tyto bytosti dají opakovaně vzniknout psychofyzickým představám „já“ a „mé“, čímž ve svých subjektivitách dají (příčinou Nevědomosti) vzniknout KARMICKÝM VAZBÁM a tedy POUTŮM KARMY. Z uvedených důvodů a pro své uvědomění Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA ve své Poslední Reinkarnaci nazval „svého“ syna „Ráhula“, tzn. „pouto“, a ze stejných důvodů Vznešený doporučuje: „Nic by nemělo být (mentálně) drženo jako ‚já‘ a ‚moje‘.“


Naproti tomu taková bytost, která byla včas – tj. před okamžikem, než dočasnou tělesnou schránku odložila – poučena o Přesahu Reinkarnačního Rámce, Nevědomosti již více nepodléhá. Taková bytost již , že JEDNA JEDINÁ představa KAŽDÉHO jednotlivého znovu-zrození v sobě SOUČASNĚ zahrnuje VŠECHNY OSTATNÍ představy v podobě opětovných znovu-nemocí, opětovného znovu-stárnutí a opětovného znovu-umírání, stejně tak jako opětovného setkávání se s těmi, které milujeme a další spojení s tím, co je nám jinak příjemné a současně se ztrátami našich milovaných a rozloučení se VŠÍM, co je nám příjemné… A stejně tak opětovné spojení například s takzvanými nepřáteli a vším ostatním co je nám jinak nepříjemné, ale stejně tak rozloučením s nimi a také se VŠÍM ostatním, co je nám nepříjemné…


Taková bytost (nyní již příčinou VĚDĚNÍ) NENÍ již více rozrušená, protože taková bytost si nyní uvědomuje a tedy (a v tomto VĚDĚNÍ také nachází Jediné Možné a Definitivní, to je na nikom jiném závislé Uspokojení), že pokud je možné, aby sebe i po odložení dočasné tělesné schránky zaměstnávala uvažováním o ČEMKOLIV, není pro ni reálně možné, aby „nějak skončila“, není pro ni tedy ani možné, aby „předtím nějak začala“, není pro ni možné, aby se „narodila“, není pro ni tedy ani možné, aby „zemřela“.


Taková bytost si nyní Uvědomuje, že ať už si nyní aktuálně představuje, že dočasnou tělesnou schránku obývá, či nikoliv, VEŠKERÉ formy představ, i ty o opětovných reinkarnacích v dočasné tělesné schránce, tato bytost subjektivně utváří VŽDY z úrovně Prvotního Stavu Buddha, kterou doposud OMYLEM považovala za „stav smrti“ jen z toho důvodu, že si svou vlastní subjektivní představu „života“ OMYLEM spojovala s představou „přebývání v dočasné tělesné schránce“.


Taková bytost si nyní Uvědomuje, že Prvotní Stav Buddha je NEODDĚLITELNÁ součást a DOMOV KAŽDÉ z bytostí a ŽÁDNÝM způsobem není možné docílit toho, aby byla JAKÁKOLIV z bytostí o tuto Základní Úroveň připravena. Taková bytost si nyní Uvědomuje, že si na základě vlastní Nevědomosti „vznik a zánik“ představy tělesné schránky OMYLEM spojovala s představou „vzniku a zániku“ života. Taková bytost si nyní současně Uvědomuje, že na základě vlastní Nevědomosti od představy „vzniku a zániku“ života OMYLEM odvozovala představu „vzniku a zániku“ představy „jáství“.


Taková bytost si nyní Uvědomuje, že JAKOUKOLIV představu z vlastní úrovně Prvotního Stavu Buddha nejprve utvořila (příčina), to tak jako KAŽDÁ jiná představa opět zanikne (následek), včetně představ „já a mé“, včetně představ dočasné psychofyzické tělesné schránky, představy rodiny, přátel, nepřátel, zisku, ztráty, sociálního statusu, představy světské moci a vlivu spojené s představou řízení světa atp. Taková bytost si nyní Uvědomuje, že s přirozeností vzniku JAKÉKOLIV představy souvisí její zánik a COKOLIV z úrovně Prvotního Stavu Buddha nejprve „vzniklo a opět zaniklo“ zde PARADOXNĚ reálně již přítomné NENÍ... což PŘÍMO SOUVISÍ s ILUZÍ VŠECH PROJEVENÝCH JEVŮ. Obecně lze tedy říct, že JEDINÝ ROZDÍL mezi Nanebevzatými bytostmi a bytostmi, které se do koloběhu opětovných reinkarnací vracet na základě vlastní Nevědomosti MUSEJÍ… je v tom, že jedni na opětovném tvoření psychofyzických představ dočasných tělesných schránek jako na formě a PODMÍNCE svého života, štěstí, víry atp. TRVAJÍ, zatímco ti druzí na této JEDINÉ PODMÍNCE „utvoření psychofyzické představy tělesné schránky“ NETRVAJÍ a na sebe ji DÍKY jim zprostředkovaného VĚDĚNÍ jako PODMÍNKU svého života, štěstí, víry atp. NEKLADOU. Takové bytosti, které TOTO POUČENÍ neobdržely, nebo se mu zpronevěřily, tímto VĚDĚNÍM přirozeně NEDISPONUJÍ a proto ani nemají jinou možnost, než že na sebe PODMÍNKU „utvoření psychofyzické představy tělesné schránky“ (s čímž souvisí VŠECHNO ostatní zbytečné utrpení…) klást MUSEJÍ, a naopak. Odtud konstatování Vznešeného Buddhy Šákjamuniho zvaného GAUTAMA: „Neutvořeným totiž vyznamenávají se šlechetní.”


Taková bytost tak oproti bytosti, která vlastní Nevědomosti doposud podléhá... disponuje VÝHODOU VĚDĚNÍ, protože získala JEDINEČNOU MOŽNOST a VZÁCNOU PŘÍLEŽITOST uvědomit si: „Pokud je již před okamžikem utvoření představy o vlastním subjektivním rozhodnutí o opětovné reinkarnaci PŘEDEM JASNÉ, že utvořením takové představy opětovné reinkarnace v koloběhu zrození a smrti Samsára není možné ničeho trvale získat, a není tedy ani možné cokoliv podržet, a tedy není ani možné ničeho trvale dosáhnout, VŠECHNY představy o jednání s uvedeným spojené jsou ve své podstatě a v Konečném Důsledku prosté smyslu a významu, jsou beze smyslu.


A je to právě toto uvědomění, díky kterému taková bytost nalézá své vlastní a na nikom jiném závislé uspokojení, protože taková bytost, disponující tímto VĚDĚNÍM, má nyní oproti bytostem, které tímto VĚDĚNÍM nedisponují, MOŽNOST konstatovat: „Mohu se reinkarnovat, ale také již nemusím.“, čímž taková bytost, která svou PŘÍLEŽITOST zaregistrovala, popřípadě ji nepromarnila, získala MOŽNOST MILOSTI Sebe Samu z koloběhu opětovných zrodů a opětovných úmrtí VYVÁZAT, s čímž souvisí také VŠECHNY ostatní benefity přímo související s ukončením veškerého utrpení, které sobě takové bytosti, které tímto VĚDĚNÍM nedisponují, naprosto zbytečně způsobují. Naproti tomu pro takovou bytost, která se tomuto VĚDĚNÍ vlastní ledabylostí zpronevěřila, nebo takovou PŘÍLEŽITOST a MILOST vůbec nedostala, není vystoupení z prodlévání ve hmotné realitě a tedy Uskutečnění vlastního Nanebevzetí možné.


Odtud prohlášení Našeho Milosrdného Pána Ježíše Krista: „Kdybyste znali rozdíl mezi ‚já chci‘ a ‚oběť‘, věděli byste vše“, kterým konstatuje, že bytost, která shora uvedené sdělení obdržela a mu porozuměla natolik, že si uvědomuje všechny NÁSLEDKY se zavdáním prvotní PŘÍČINY opětovné reinkarnace souvisejícími, si opětovné inkarnace na základě své Svobodné Volby volí, zatímco bytosti ostatní TAKOVOU MOŽNOST NEMAJÍ a do koloběhu opětovných reinkarnací se příčinou vlastní Nevědomosti vracet jako oběti okolností KARMY musejí.


Uvědomění si skutečnosti, že Toto Sdělení pro KAŽDOU bytost, která mu Skutečně Porozuměla znamená Ukončení VŠECH subjektivních představ o utrpení spojeným s VEŠKERÝMI představami „ztrát“, se kterými PŘÍMO SOUVISÍ VEŠKERÉ představy „zklamání“, znamená Uvědomění si Významnosti Tohoto Sdělení, a proto taková bytost, které se Tohoto Poznání doposud nedostalo... nebo mu doposud neporozuměla… je Opuštěná… je ponechána na pospas vniveč… zatímco Bytost, které se Tohoto Poznání Dostalo a Tomuto Plně Porozuměla opuštěná již není, Díky Přítomnosti Buddhy je Nalezená, je Probuzená… Odtud nyní již lépe srozumitelnější konstatování Vznešeného Buddhy Šákjamuniho zvaného GAUTAMA: „Není mocnějšího, než je Buddha.“Ať si VŠECHNY bytosti Uvědomí Prvotní Stav Buddha!Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya 

Poznámky:

Název 40vteřinová Dharma vznikl jako Upomínka na skutečnost, že toto Základní Sdělení Buddhů je možné shrnout do čtyřiceti vteřin výkladu, tak, aby bytost, které je Tento Výklad právě zprostředkováván, dostala Reálnou Možnost Uvědomit si ZÁSADNÍ Rozdíl mezi Získáním a Obdržením Milosti ve smyslu Možnosti Vlastního Uvědomění: „Mohu se reinkarnovat, ale také již nemusím.“ (se kterým souvisí VŠECHNY ostatní benefity ve smyslu možného vyhnutí se zbytečnému utrpení) a situací, ve které bytost Tuto Možnost neobdržela, nebo se jí vlastní ledabylostí a lhostejností zpronevěřila a tedy ji NEMÁ.


Vznešený Lumír Láska ♥ Buddha Maitreya pověřil VŠECHNY své následovníky (tj. Čestné a Upřímné Zájemce o své vlastní Uskutečnění Stavu Buddha) tím, aby za účelem Rozvoje vlastní Všímavé Pozornosti (která PŘÍMO SOUVISÍ s HLAVNÍ Kvalitou KAŽDÉHO Buddhy, tj. Schopnost Naslouchání, Ohleduplnosti a Bdělosti) ve svém vlastním zájmu a rovněž tak v zájmu VŠECH ostatních bytostí využili KAŽDÉ příležitosti a možnosti 40vteřinovou Dharmu zprostředkovat KAŽDÉ jediné z bytostí, se kterou přijdou do kontaktu, a to takovým způsobem, aby sami získali JISTOTU, že bytost, které je jejich prostřednictvím 40vteřinová Dharma zprostředkovávána, Tomuto Sdělení rovněž tak Skutečně Porozuměla. Z Vědomí úspěšného Přenosu 40vteřinové Dharmy pramení jinak vlastní Nepřenositelná Zkušenost a z Ní následně Benefity JISTOTY vlastního Probuzení. Opakem jsou znaky vlastní nejistoty, vlastního neuvědomění, vlastní špatné porozumění pokynům k praxi.


Tato 40vteřinová Dharma se tak stala HLAVNÍM Rozpoznávacím Znakem Čestného a Upřímného následovníka Vznešeného Lumíra Lásky ♥ Buddhy Maitreyi, a tedy člena Sanghy SRDCE DHARMY. Kdo se vydává za následovníka Vznešeného Lumíra Lásky ♥ Buddhy Maitreyi a za člena Sanghy SRDCE DHARMY, a při setkání s KAŽDOU z bytostí si neověřuje, zda jí byla tato 40vteřinová Dharma již zprostředkována a zda tato bytost této Skutečně Porozuměla, není následovníkem Vznešeného Lumíra Lásky ♥ Buddhy Maitreyi, není ani členem Sanghy SRDCE DHARMY.Kde není dostupné Poznání Buddhů, tam je přítomna Nevědomost, a kde je přítomna Nevědomost, tam jsou přítomny také VŠECHNY ostatní následky utrpení povstávající z jedné jediné příčiny představy „opětovného znovu-zrození v koloběhu života a smrti Samsára“. Díky aktuálně Dostupnému a hlavně Srozumitelnému Poznání Buddhů JE právě NYNÍ, právě ZDE, v Elementu Matka Země, v tomto Zlatém Věku, Díky Vzácné Přítomnosti Buddhy MOŽNÉ, aby KAŽDÁ dostala šanci, aby svou vlastní Nevědomost ROZPTÝLILA, aby tak svým vlastním přičiněním, skrze své vlastní porozumění, sebe ze svého strastiplného bloudění tímto koloběhem Osvobodila:Lumír Láska: Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě – pdf volně ke stažení


Lumír Láska: Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě v anglickém jazyce – pdf volně ke stažení


Lumír Láska: Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě v německém jazyce – pdf volně ke stažení 

Pokud vnímáte, že je vám je text přínosem, sdílejte jej také se svými přáteli a blízkými. Přejete-li si nezištné šíření Učení Buddhů podpořit dalším způsobem, je zde možnost učinit tak formou jednorázových nebo pravidelných darů na účet: 2200343197/2010 – IBAN: CZ6720100000002200343197.

Do poznámky prosím uveďte DAR, nebo DÁNA.


Případně můžete zaslat váš dar v jedné z kryptoměn:

bitcoin – 364xL5dZ9GP6pGxjY7DZchbPdjLQznVXzQ

ethereum – 0xe04c8c2d3742171518a1a01fbb48d4cb552ed1e0

Pokud si přejete dovědět se o Učení Buddhů a o Uvedení do Praxe Tohoto Učení víc, obraťte se na některého ze zástupců Sanghy SRDCE DHARMY s dotazem na nejbližší setkání přátel, kteří se za účelem porozumění Učení Buddhů ve Vzájemné Úctě podporují.


Vydáno v roce 2023
40vteřinová dharma_v10
.pdf
Stáhnout PDF • 276KB


1 175 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

1件のコメント


Tomáš Ježek
Tomáš Ježek
3月12日

dokonalost 🙏

いいね!

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Momentálně nemáte žádné události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page