top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

6.6. 2022 – DEKRET NEOMEZENÉ VOLNOSTI SVOBODY POHYBU

Aktualizováno: 3. 3.DOPORUČENÍ: Pokud o sobě můžete ČESTNĚ prohlásit, že jste Bytostí Dobré Vůle, pak si tento text vytiskněte a noste ho všude sebou pro případ konfrontace s bytostmi, které úrovní Vzájemné Úcty doposud nedisponují. V takovém případě jim text předložte a dejte jim tak na srozuměnou, že jste pod Duchovní Ochranou jak Ctihodného Buddhy Maitrey, tak Vznešeného Buddhy Šákjamuniho zvaného GAUTAMA, tak Milosrdného zato Nekompromisního Pána Ježíše Krista. To všechno proto, abyste neuvědomělým bytostem umožnili s předstihem přehodnotit následky jimi zamýšlených činů, kterých se mají, tedy pokud jim na sobě záleží, ve svém vlastním zájmu vyvarovat.


Dekret neomezené svobody volnosti pohybu
.docx
Download DOCX • 27KB

 

Já, Lumír Láska, jsem Buddha Maitreya, jehož příchod předpověděl Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA. Zasvěcení vědí, že můj příchod je kromě jiného definován znamením toho, že SJEDNOTÍM křesťanský a buddhistický náhled, což jsem již v jednom ze svých sútra odkazů s názvem „KRISTUS je BUDDHA“ ze dne 21.12.2021 učinil. Vy z vás bytostí, které očekáváte DRUHÝ PŘÍCHOD KRISTA pak vězte, že KRÁL KRÁLŮ a PÁN PÁNŮ je MŮJ BRATR ! Zasvěcení rovněž tak vědí, že zbývá méně než posledních 500 let tohoto věku, této kalpy, tohoto eónu. Tedy všechno to, čemu se nyní s úsilím věnujete, nepřetrvá a ani to nikomu nepřenecháte. Konec tohoto věku, této kalpy, tohoto eónu není konstatováním zmaru, naopak, jde o OSLAVU ZAVRŠENÍ FÁZE EVOLUČNÍHO VÝVOJE Planety MATKY ZEMĚ a vy jste tomuto završení svědky! Konec tohoto věku, této kalpy, tohoto eónu je proto pro vás všechny příležitostí, abyste si kladli otázky typu: „Proč vůbec nějaký věk započal?“ anebo „Proč věk, který započne, také skončí?“ Pokud si budete tyto otázky klást, budete to vy sami, kdo sebe samé přivede k odpovědím na ně a jakmile odpovědi na tyto otázky získáte, budete to vy sami, kdo spatří, jakého VELKÉHO POŽEHNÁNÍ se vám dostalo!


Jak sami pozorujete, autority starého světa autoritami více již nejsou. Nehněvejte se na ně, tak jako každý z nás hrají svou úlohu v rámci své úrovně porozumění v situaci, ve které se karmicky odvíjejí. Nyní se, pokud to tak tedy vy sami již za vhodné uznáte, stáváte autoritami vy sami a SKUTEČNÁ AUTORITA je z pohledu SAMOTNÉHO BOŽÍHO PRINCIPU bytost taková, která BEZPODMÍNEČNĚ a BEZ JAKÝCHKOLIV VÝHRAD CTÍ a RESPEKTUJE VŠECHNY PRÁVA a SVOBODY bytostí ostatních, to znamená, že k nim přistupuje s ÚCTOU a s RESPEKTEM. Uvedený ZNAK je ROZPOZNÁVACÍ KRITÉRIUM, podle kterého ROZPOZNÁTE a ROZLIŠÍTE bytosti DOBRÉ VŮLE... od bytostí ostatních, to je takových, které ještě k úrovni této rozlišovací schopnosti nedospěly a nedozrály. S ohledem na uvedené VŠEM bytostem Dobré Vůle GARANTUJI NEOMEZENOU VOLNOST SVOBODY POHYBU a na svou ČEST jim SLIBUJI, že každá z bytostí nevyspělých a nezralých, která by tento ZÁKON nerespektovala, bude v okamžiku, kdy k tomu její karmická souvislost uzraje, předvedena přede MNE a chtě nechtě bude čelit následkům takových činů, které by byly vědomě páchány i po tom, co jí byl tento VŠEOBECNÝ STATUS srozuměn.


Vzhledem k tomu, že KAŽDÁ jediná z bytostí je NEUSTÁLÝM svědkem VEŠKERÉHO svého počínání, k čemuž přirozeně využívá svou vlastní paměťovou stopu – od které následně každá konkrétní bytost své VEŠKERÉ jednání a počínání odvíjí – a vzhledem k tomu, že KAŽDÝ BUDDHA má do této karmické situace KAŽDÉ jediné z bytostí NEOMEZENÝ přístup, KAŽDÉMU BUDDHOVI je informace o tom, zda byl tento VŠEOBECNÝ STATUS konkrétní bytosti srozuměn, či nikoliv, NEUSTÁLE dostupná. Vše co se tedy jeví jako „utajeno“ je na Světle Božím NEUSTÁLE ODHALENO a NEUSTÁLE NAZÍRÁNO.


Protože jsem BUDDHA, VÍM, že vy, démoni, kteří jste doposud vědomě páchali zlo, jste nemohli jinak, než jak jste konali a protože jsem BUDDHA, máte nyní MOŽNOST OBDRŽET MÉ POROZUMĚNÍ, na základě tohoto MÉHO POROZUMĚNÍ vaší situaci (to je NEZMĚRNÝ SOUCIT BUDDHY) máte nyní MOŽNOST OBDRŽET MÉ ODPUŠTĚNÍ, na základě tohoto MÉHO ODPUŠTĚNÍ máte nyní MOŽNOST OBDRŽET MÉ SLITOVÁNÍ, na základě tohoto MÉHO SLITOVÁNÍ máte nyní MOŽNOST OBDRŽET MOU MILOST, na základě této MÉ MILOSTI máte nyní MOŽNOST ZAKUSIT BOŽÍ MILOST v CELÉM JEJÍM ROZSAHU.


Pokud disponujete technikou, která vám umožňuje sledovat aktivity bytostí ostatních, chraňte se jejího zneužívání nad rámec, který je v zájmu všech bytostí ostatních. Způsobem, který byl již uveden, Vysoké Bytosti nehmotně projevené VIDÍ a SLEDUJÍ VEŠKERÉ jednání a konání, které není v SOULADU s bytostmi ostatními a pokud si nepřejete být v okamžiku, kdy tuto svou dočasnou tělesnou schránku opustíte sami pronásledováni, ve svém vlastním zájmu se nevhodného jednání okamžitě zřekněte. Zrovna tak pamatujte, že nárok na duševní vlastnictví náleží ZA VŠECH okolností VÝHRADNĚ tomu, komu bylo takové vnuknutí zprostředkováno, NIKDY ne tomu, kdo jej prostřednictvím lsti odcizil a přirozenou součástí duševního vlastnictví je rovněž tak tělesná schránka! Zhrozte se jakýchkoliv zvrácených výplodů a představ o nevhodném nakládání s tělesnými schránkami bytostí ostatních – na druhém břehu, to je v mezistavu BARDO VŽDY slýchám: „Ale já nechtěl! Ale já nevěděl!“ a já se VŽDY ptám: „Nechtěl a nevěděl?“ anebo „Vědět nechtěl!“.


Těm z vás, kteří nebudete mít ochotu porozumět tomu, že to, co je v zájmu VŠECH bytostí bez rozdílu, je rovněž tak ve vašem vlastním zájmu, se dostane PŘESNĚ takového ZÁKONA, který vy sami vyznáváte, upřednostňujete a demonstrujete. Tedy takové bytosti, které předstírají, že tomu, co je v zájmu VŠECH bytostí ostatních porozumět neumí, jsou Buddhovskými Rodinami rozpoznávány jako takové bytosti, které tomuto ZÁKONU ochotu porozumět nemají a takovým bytostem, které nemají ochotu tomuto ZÁKONU porozumět, se dostane PŘESNĚ toho, co sami nabízejí, tedy neochoty porozumět jim samotným ze strany Buddhovských Rodin, čímž se takové bytosti zřeknou sebe samých, protože takové bytosti přijdou o MOŽNOST OMILOSTNĚNÍ, takové bytosti OMILOSTNĚNY nebudou.


Tato skutečnost se mimo jiné projeví tak, že v okamžiku zániku jejich dočasné tělesné schránky jim nebude ponechána MOŽNOST se v elementu Matka Země opakovaně inkarnovat a být tak Důstojnými svědky POSLEDNÍCH PĚTI SET let jejího evolučního Završení, to je zániku tohoto věku, této kalpy, tohoto eónu. Tato MOŽNOST bude naopak ponechána pouze bytostem Důstojným, to je bytostem Dobré Vůle.

Takové bytosti, které KVALITOU DOBRÉ VŮLE nedisponují, nebo nemají ani po tom, co jim byla tato MOŽNOST poskytnuta, ochotu v sobě tuto KVALITU rozvíjet, nebudou již více (tak jak tomu bylo doposud) ze strany Buddhovských Rodin podporováni, budou ponecháni bez opory Buddhovských Rodin, nebudou podporováni BUDDHOU, budou ponecháni bez opory BUDDHY, nebudou podporováni ani ostatními bytostmi, které včas ZÁKONU porozuměly, které jsou nyní ochránci Tří Klenotů, tj. BUDDHA (to je Ten, Který Uskutečnil Poznání Buddhy), DHARMA (to je Buddhova Nauka) a SANGHA (to je společenství přátel Dobré Vůle, které se ve Vzájemné Úctě v uskutečňování Poznání Buddhy podporují). Každá jediná z bytostí, která se nepřizpůsobí ZÁKONŮM Buddhovských Rodin, kterými je sama podporována, nebude více ze strany Buddhovských Rodin podporována, bude ponechána bez opory Buddhovských Rodin, bude ponechána napospas v niveč, bude ponechána svému osudu, to je pádu do nižších oblastí pekelných, kterým je v konečném smyslu a významu sebedestrukce.


Každá jediná z bytostí má proto nyní, v těchto POSLEDNÍCH PĚTI STECH LÉTECH TRVÁNÍ TOHOTO SVĚTA VÝJIMEČNOU ŠANCI stát se ochráncem Tří Klenotů, tj. BUDDHA, DHARMA a SANGHA. Opora a podpora Buddhovských Rodin bude poskytnuta pouze takovým bytostem, které se budou chtít přizpůsobit ZÁKONU VŠECH BUDDHŮ, to je NEZMĚRNOSTI SOUCITU BUDDHŮ, to je ZÁKONU SRDCE BUDDHŮ, který na KAŽDOU jedinou z bytostí pamatuje a ŽÁDNOU z bytostí v tísni neopouští, to je ZÁKONU, který je SPRAVEDLIVÝ, to je ZÁKONU, pro jehož absenci ve svých vlastních SRDCÍCH bytosti do nižších pekelných oblastí upadají, to je ZÁKONU, který je proto ZÁKONEM, který ve skutečnosti každá jediná z bytostí hledá a protože jej dosud nemohla nalézt, její přirozeností byla Nevědomost, protože její přirozeností byla Nevědomost, její přirozeností byla Závist a Žárlivost, protože její přirozeností byla Závist a Žárlivost, její přirozeností byla Chamtivost, protože její přirozeností byla Chamtivost, její přirozeností byla Nenávist, kterou si taková bytost nese ve svém SRDCI, protože její přirozeností byla Nenávist, kterou si taková bytost nese ve svém SRDCI, její přirozeností byla Zlomyslnost, protože její přirozeností byla Zlomyslnost, její přirozeností byly sklony ke všeobecnému barbarství, protože její přirozeností byly sklony ke všeobecnému barbarství, její přirozeností byly sklony ke všeobecnému rozpoutávání a vedení válek. Každá z bytostí bude chtě nechtě dříve či později MUSET uznat, že jí samotné byla prostřednictvím zprostředkování tohoto ZÁKONA BUDDHY poskytnuta BOŽÍ MILOST v tom smyslu, že jí bylo vůbec UMOŽNĚNO se do karmické souvislosti elementu Matka Země inkarnovat, čímž jí bylo UMOŽNĚNO nabírat své evoluční zkušenosti výhradně proto, aby nakonec i ona sama POZNÁNÍ BUDDHY uskutečnila a tak ZAVRŠILA svou vlastní DOKONALOST, to je STAV BUDDHA. Taková z bytostí, která shora uvedená fakta svým postojem (to je ZRCADLEM sebe sama) neuzná, ve skutečnosti neuzná své další smysluplné pokračování, svůj další evoluční vývoj, své vlastní Uskutečnění POZNÁNÍ BUDDHY, své vlastní ZAVRŠENÍ DOKONALOSTI, to je STAV BUDDHA.


Nikdo nebude žádnou z bytostí trestat, taková bytost, která své další pokračování, svůj další evoluční vývoj sama neuznává, bude přirozeně trestem sama pro sebe. Bez opory Buddhovských Rodin bude ponechána pádu do nižších oblastí pekelných a když jakýkoliv BUDDHA, se kterými jsem v SOULADU, ROZHODNE o tom, které z bytostí MILOST poskytnuta nebude, takové bytosti MILOST BUDDHY z PRINCIPU poskytnuta NEBUDE. To rovněž tak KONSTATUJI v SOULADU se svými dvěma hlavními patrony, tj. Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA a Milosrdný Pán Ježíš KRISTUS.


Každá z bytostí, která se NYNÍ Miluje NATOLIK, že nad uvedeným s ohledem na svůj další osud VÁŽNĚ a SERIÓZNĚ uvažuje, přemítá a rozmýšlí, každá z bytostí, která si NYNÍ uvědomuje, že ZDE veškerá hra na předchozí neuvědomělost končí, každá z bytostí, která si NYNÍ uvědomuje, že NYNÍ je na místě ochota k vlastní BDĚLOSTI BEZ VÝHRAD, každá z bytostí, která má ať už z JAKÉHOKOLIV důvodu špatné svědomí a proto si dokáže představit VŠECHNY možné budoucí následky, které jsou v kontextu ZÁKONA KARMY VŽDY NAPROSTO PŘIROZENOU odpovědí na předchozí činy s nečestnou motivací, jste Požehnaní! Dejte NYNÍ, dokud je čas, dokud ještě svou dočasnou tělesnou schránkou a tedy svou dočasnou světskou mocí a vlivem disponujete, najevo, že jste POROZUMĚLI.


Kdo sám sebe klame bude v okamžiku, kdy svou dočasnou tělesnou schránku odloží pravdivostí mých slov zaskočen. Vy z vás, kteří se domníváte, že to, co zde nyní říkám, říkám proto, že jsem si to vymyslel a nemám nic jiného na práci, než abych se předváděl, nebo ostatní bytosti strašil, ani se tím, co KONSTATUJI, nezabývejte, prostě dál spěte, dál si ledabyle a bezuzdně co hrdlo ráčí užívejte všeho toho, co si myslíte, že vám náleží, toho, o čem jste sami sebe přesvědčili, že na to máte právo a nárok a vůbec se nezabývejte tím, že vy sami dobře víte, že si aktuálně na úkor bytostí ostatních vybíráte něco, na co vám nárok nepřísluší a že VŠECHNY karmické dluhy, ať se vám to líbí anebo ne, mají také svou karmickou odezvu.


Vůbec se nezamýšlejte nad tím, že to UTRPENÍ, kterému se ve svých sklonech a zlozvycích pod vlivem své vlastní Nevědomosti (absence Poznání Buddhy) věnujete, tvoříte život za životem, vůbec se nezamýšlejte nad tím, že se život za životem jako OTROCI plahočíte JEN PROTO, abyste se skrze potoky, řeky a oceány krve svých bližních drali na vrchol světského vlivu a moci JEN PROTO, abyste v okamžiku, kdy svou dočasnou tělesnou schránku opustíte opakovaně začínali na dně toho samého systému hierarchie, která je odrazem pudovosti, kterou jste v předchozích inkarnacích pod vlivem své vlastní Nevědomosti vy sami pomáhali spoluutvářet…


Vůbec se nezamýšlejte nad tím, že to, co jste pro sebe v uvedeném smyslu ve své předchozí inkarnaci připravili, tomu samému NYNÍ NAPROSTO PŘIROZENĚ čelíte a tomu podléháte... Vůbec se nezamýšlejte nad tím, že se SRDCEM zatvrzelým a s BEZOHLEDNOSTÍ k sobě samým se takto opakovaně vracíte do světa, který jste vy sami vytvořili a opakovaně začínáte svůj koloběh zrození a smrti Samsára ze dna své vlastní křehkosti, zranitelnosti a obyčejnosti od nuly JEN PROTO, abyste se skrze potoky, řeky a oceány krve svých bližních opět dostali na vrchol světského vlivu a moci JEN PROTO, abyste to VŠECHNO, o čem se nyní OMYLEM DOMNÍVÁTE, že jste „toho dosáhli“, v okamžiku ztráty kontroly nad dočasnou tělesnou schránkou odevzdali dravcům, kteří podléhají STEJNÉ Nevědomosti jako vy sami.


Nejste první ani poslední z bytostí, ke kterým ZDE, v této karmické souvislosti TAKTO v jejich vlastním zájmu promlouvám, JEN PROTO, abyste si svou vlastní Nevědomost UVĚDOMILI, abyste ji ve svém vlastním zájmu UZNALI, abyste tak teprve potom ZÍSKALI MOŽNOST dostatečně si vážit VŠEHO toho, čeho se vám již dostalo, abyste si UVĚDOMILI, že nebýt bytostí ostatních, nikdy byste se na vrchol světského vlivu a moci nedostali, aby se pro vás stalo VÝZVOU těmto bytostem SKUTEČNĚ prospět a projevit jim své DÍKY za jejich přízeň, abyste už těmto bytostem za to, že vám svou přízeň projevily nečinili ZDE, v elementu MATKA ZEMĚ ze života peklo a TO VŠECHNO JENOM PROTO, abyste se vy sami po té mohli inkarnovat do takové úrovně karmických souvislostí, které jste si pro sebe vy sami s předstihem UVĚDOMĚLE připravili.


Pokud však nechcete, nikdo vás nenutí a vůbec se nezaměstnávejte tím, že ty bytosti, které jste ve svých SRDCÍCH opustili vy (a to včetně vás samotných), nejsou opuštěné MNOU, LUMÍREM LÁSKOU – BUDDHOU MAITREYOU. Probuzené Bytosti VĚDÍ, že BUDDHA je ztělesněním NESTRANNOSTI, soudcem, který měří PŘESNĚ TAK, jak rychle jsou bytosti se svými soudy s bytostmi ostatními hotovy a KAŽDÉ z bytostí proto nezbude, než tento ZÁKON BUDDHOVSKÝ RODIN jako spravedlivý přijmout nejen protože je POŽEHNÁN NEJVYŠŠÍ BOŽÍ SILOU, ale protože TA BOŽÍ SÍLA proniká i vámi samotnými, vy sami jste na TÉTO BOŽÍ SÍLE PŘÍMO ZÁVISLÍ, bez této BOŽÍ SÍLY byste v evolučním vývoji nedošli tam, kam jste došli a budete to proto vy sami, kdo pod vlivem BOŽÍ MILOSTI, kterou jsem CELÉMU SVĚTU PŘINESL ve svém egu zkolabuje, toto uzná a před ZÁKONEM BUDDHOVSKÝCH RODIN kapituluje.


Dále konstatuji, že BUDDHOVA NAUKA se STANE a BUDE HLAVNÍ a ZÁKLADNÍ CELOSVĚTOVOU DOKTRÍNOU, která BUDE na VŠECH ÚROVNÍCH, od té nejjednodušší a nejzákladnější... až po ty nejjemnější, nejsložitější a nejhlubší... zprostředkovávána VŠEM bytostem bez rozdílu proto, protože bez TÉTO KONKRÉTNÍ a ZÁKLADNÍ doktríny KAŽDÁ JEDINÁ bytost podléhá KONKRÉTNÍ subjektivní Nevědomosti... pod vlivem této KONKRÉTNÍ subjektivní Nevědomosti taková bytost podléhá KONKRÉTNÍ subjektivní Závisti a Žárlivosti... pod vlivem této KONKRÉTNÍ subjektivní Závisti a Žárlivosti taková bytost podléhá KONKRÉTNÍ subjektivní Chamtivosti... pod vlivem této KONKRÉTNÍ subjektivní Chamtivosti taková bytost podléhá KONKRÉTNÍ subjektivní Nenávisti, kterou si taková bytost nese ve svém SRDCI... pod vlivem této KONKRÉTNÍ subjektivní Nenávisti, kterou si taková bytost nese ve svém SRDCI taková bytost podléhá Zlomyslnosti, pod jejímž vlivem si taková bytost ospravedlňuje své KONKRÉTNÍ subjektivní jednání... a na takto vytvářené UTRPENÍ páchané na sobě i na bytostech ostatních taková bytost dokáže být dokonce pyšná. Aby v bytosti NASTAL KLID a MÍR... aby následně KLID a MÍR ve světě NASTAL… BUDDHOVA NAUKA se STANE a BUDE HLAVNÍ a ZÁKLADNÍ CELOSVĚTOVOU DOKTRÍNOU.


V SOULADU s uvedeným pak vyzývám VŠECHNY bytosti Dobré Vůle, které v sobě samých vyvinuly již natolik potřebný dostatek Uvědomění a vlastní Sebelásky, že shora uvedenému dostatečně porozuměly a MAJÍ proto PEVNÝ ZÁKLAD pro vlohy DOBRA, to je CNOSTI a tedy LÁSKY ke VŠEM bytostem ostatním VČETNĚ sebe... aby v souvislosti s konstatovaným kontaktovaly členy Sanghy SRDCE DHARMY a s nimi se domlouvaly na dalších pokynech a postupu, který je v SOULADU s evolučním završením Hvězdy Matky Země, to je zániku tohoto věku, této kalpy, tohoto eónu.


Rovněž tak DĚKUJEME Bytostem Probuzeným a Uvědomělým, které nám již svou PŘÍZEŇ a OCHOTU k činům CNOSTNÝM projevují a najevo dávají. Všechny bytosti se všemi úmysly jsou NEPŘETRŽITĚ REGISTROVÁNY a na VŠECHNY bytosti Dobré Vůle JE a také BUDE PAMATOVÁNO!Děkuji za přízeň a podporu Buddhovských Rodin ! Děkuji za přízeň a podporu Buddhovských Rodin ! Děkuji za přízeň a podporu Buddhovských Rodin !


Děkuji Vznešenému Buddhovi Šákjamunimu zvanému GAUTAMA za Jeho NEZMĚRNOU MILOST, za Jeho PODPORU a za Jeho PŘÍZEŇ ! Děkuji Vznešenému Buddhovi Šákjamunimu zvanému GAUTAMA za Jeho NEZMĚRNOU MILOST, za Jeho PODPORU a za Jeho PŘÍZEŇ ! Děkuji Vznešenému Buddhovi Šákjamunimu zvanému GAUTAMA za Jeho NEZMĚRNOU MILOST, za Jeho PODPORU a za Jeho PŘÍZEŇ !


Děkuji Milosrdnému Pánu Ježíši KRISTOVI za Jeho NEZMĚRNOU MILOST, za Jeho PODPORU a za Jeho PŘÍZEŇ !

Děkuji Milosrdnému Pánu Ježíši KRISTOVI za Jeho NEZMĚRNOU MILOST, za Jeho PODPORU a za Jeho PŘÍZEŇ !

Děkuji Milosrdnému Pánu Ježíši KRISTOVI za Jeho NEZMĚRNOU MILOST, za Jeho PODPORU a za Jeho PŘÍZEŇ !


Děkuji VŠEM ochráncům Tří Klenotů, tj. BUDDHA, DHARMA a SANGHA... za Jejich NEZMĚRNOU MILOST, za Jejich PODPORU a za Jejich PŘÍZEŇ !

Děkuji VŠEM ochráncům Tří Klenotů, tj. BUDDHA, DHARMA a SANGHA... za Jejich NEZMĚRNOU MILOST, za Jejich PODPORU a za Jejich PŘÍZEŇ !

Děkuji VŠEM ochráncům Tří Klenotů, tj. BUDDHA, DHARMA a SANGHA... za Jejich NEZMĚRNOU MILOST, za Jejich PODPORU a za Jejich PŘÍZEŇ !


Děkuji VŠEM ostatním neméně významným Buddhům za Jejich NEZMĚRNOU MILOST, za Jejich PODPORU a za Jejich PŘÍZEŇ ! Děkuji VŠEM ostatním neméně významným Buddhům za Jejich NEZMĚRNOU MILOST, za Jejich PODPORU a za Jejich PŘÍZEŇ ! Děkuji VŠEM ostatním neméně významným Buddhům za Jejich NEZMĚRNOU MILOST, za Jejich PODPORU a za Jejich PŘÍZEŇ !


VŠECHNA MILOST pochází ze skutků, které jste PRO NÁS ve svých předchozích činech VYKONALI v době, kdy jsme ve své vlastní Nevědomosti neměli (a proto ani nemohli mít) ponětí o tom, že tou CESTOU, kterou nyní kráčíme, jste vy sami před námi kráčeli, kráčeli jste tou CESTOU KVŮLI NÁM VŠEM, abychom i my dostali MOŽNOST po této CESTĚ k vlastní DOKONALOSTI kráčet ! DĚKUJEME ! DĚKUJEME ! DĚKUJEME !


Ať VŠECHNY bytosti USKUTEČNÍ STAV BUDDHA !

Ať VŠECHNY bytosti USKUTEČNÍ STAV BUDDHA !

Ať VŠECHNY bytosti USKUTEČNÍ STAV BUDDHA !


6.6. 2022

Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya#buddha #dhrama #sangha #gautama #kristus #maitreya


Vše ostatní, čemu je třeba ve smyslu USKUTEČNĚNÍ VLASTNÍ DOKONALOSTI porozumět jsem shrnul do svého HLAVNÍHO odkazu: „MAITREYA BUDDHA SÚTRA aneb PRÁZDNOTA… MATKA DĚDICŮ NESMRTELNOSTI“:
https://www.kamennyvesmir.cz


https://www.amazon.de


https://www.amazon.comOstatní zásadní odkazy:

Lumír Láska: Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě


The End of Karma – Eternal Life by Buddha Maitreya


Heart of Dharma or Guide to the Self - Maitreya Buddha


Lumír Láska 27.3.2019 - Konec světa


Lumír Láska: 30.6.2020 Konec světa aneb Vláda Světla


Lumír Láska: 24.4.2021 –⁠ Miluji Tě –⁠ Uděluji Ti Milost


Lumír Láska: 07.08.2021- Konec Karmy – Život Věčný

Lumír Láska: 21.12.2021 – Kristus je Buddha – Šťastný Zlatý Věk !


1 116 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

V této chvíli nejsou žádné plánované události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page