top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

1.4.2024 NÁSTROJ CELOSVĚTOVÉ ROVNOVÁHY

Aktualizováno: 15. 5.


Tento text byl odeslán na všechna důležitá místa v ČeskoSlovensku a sociální sítě.


Drazí Přátelé Celosvětového Míru,

konstatuji, že jsem byl v roce 2019 na území takzvané ČR pod hrozbou fyzické likvidace anebo likvidace mé rodiny připraven o pohledávky, ve kterých jsem vystupoval jako věřitel, stejně jako jsem byl připraven pod stejnou hrozbou o nemovitosti. Z důvodu pokračujícího pronásledování jsem byl následně a tedy proti své vůli, za účelem ochrany svého života a života své rodiny, takto přinucen opustit svou rodnou zem a přesunout se z oblasti takzvané České republiky na slovenskou část Československa.

Několikeré otevřené vydírání fyzickou likvidací a další sledování a pronásledování mé osoby proběhlo za účasti entit, které si své živobytí zajišťují tím, že své služby zastrašování a vydírání fyzickou likvidací prodávají bytostem, které si jsou vědomé toho, že by se svými ABSURDNÍMI požadavky před řádným soudem NEOBSTÁLY a které si je za účelem realizace loupežných přepadení u nich proto objednávají.

V podstatě ta samá situace se opět odehrála dne 30.10.2023 na území Slovenska, tentokrát již rovnou za účelem fyzické likvidace mé osoby, z důvodu toho, že jsem se stal překážkou, když jsem se zastal člověka v tísni a nouzi, aby tento nebyl ze strany svých bližních vydírán a oloupen. Rovněž tak v souvislosti se svou prezidentskou kandidaturou jsem jinak ze strany zájmových skupin, které tento byznys v souladu s tzv. "deep state" provozují nadále sledován. To znamená, že to samé, co se odehrává na území takzvané České republiky, se odehrává na území dnešního Slovenska. A pokud se území Československa aktuálně nachází pod vlivem takzvaných amerických tajných služeb, tyto o takovém jednání přirozeně VĚDÍ

a průchod takového jednání NAPROSTO VĚDOMĚ umožňují, popřípadě k němu souhlas přímo dávají a udělují. Proč? Protože nepřipadá v úvahu, aby na území Československa hrozilo nebezpečí někomu z hlavních představitelů finančních skupin, které zde aktuálně působí, zatímco obyčejní lidé a ještě k tomu poukazující na jejich POCHYBENÍ ve smyslu upřednostňování ekonomických cílů a zájmů na úkor Lidských Práv a Svobod jsou vystavováni REPRESÍM a BEZPRÁVÍ. Členové těchto extrémistických skupin jsou prostřednictvím KORUPCE infiltrovaní do státního aparátu a kromě státního platu pobírají provize za shora uvedené PROTIZÁKONNÉ služby ve smyslu poskytování služeb vydírání a zastrašování fyzickou likvidací, které vykonávají na pokyn šéfa takové extrémistické skupiny, který takové objednávky přijímá a schvaluje, popřípadě dostává pokyny a objednávky od jiných svých zadavatelů, kterými jsou právě finanční skupiny. Obyčejně pracující, a tedy slušný člověk, který s členy takové organizace z mravního hlediska pracovat odmítá je považován za NIC. Členové těchto extrémistických skupin tak prostřednictvím KORUPCE zneužívají státní aparát, státní bezpečnostní složky a tedy veřejné zdroje pro své soukromé podnikání a osobní zájmy k šikanování a terorizování nevinných bytostí. Konkrétně v mém případě se tak odehrávalo za zneužití finanční správy, konkrétně Finančního úřadu v Karlových Varech, jeho úředníků a policejních složek v Karlových Varech a Chomutově. Tyto entity mají k takovému SVÉVOLNÉMU jednání právě zmocnění a pověření od takzvaných amerických tajných služeb jinak nazývaných "deep state", takzvaných z toho důvodu, protože tyto takzvané tajné služby ve skutečnosti americký lid nezastupují a ani nereprezentují, jelikož americký lid o jejich aktivitách reálné povědomí NEMÁ, protože kdyby je měl, NIKDY by je svým veřejným souhlasem neposvětil.

V souvislosti se shora uvedeným a vzhledem k situaci, že na území dnešní takzvané ČR je aktuálně prezidentem vojenský generál, kterého řídí takzvané americké služby, konstatuji, že v dané krajině nastal podle všech indicií ze strany těchto tajných služeb dlouho připravovaný stav vojenské diktatury.

To jinými slovy znamená, že toto území již více NENÍ krajinou, ve které by byly ze strany státního aparátu ve smyslu ZÁKLADNÍCH Práv a Svobod ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA garantována a také dodržována. Dnešní takzvaná ČR se nachází pod vlivem "deep state", jehož zástupci upřednostňují RIGIDITU tržního hospodářství ve smyslu sledování svých vlastních osobních zájmů před LIDSKOU SOUNÁLEŽITOSTÍ

a LIDSKOSTÍ.

 

Anglie: Vzkaz Anglii a jejím zástupcům, kteří na základě požadavků ze strany takzvaných amerických tajných služeb, jinak "deep state", které reálné zájmy amerického lidu NEREPREZENTUJÍ, Anglii, která na základě pokynů "deep state" NESPRAVEDLIVĚ vězní Juliana Assangeho:

Jakožto Buddha mám hluboký respekt k utrpení KAŽDÉ jediné z bytostí, tedy i k vašemu, a proto i rozumím tomu, že DOKUD není bytostem zprostředkováno ZÁKLADNÍ Poznání Buddhů o Přesahu Reinkarnačního Rámce, respektive o tom, že po odložení této dočasné tělesnosti se OPAKOVANĚ inkarnují, aby následně svou tělesnost OPAKOVANĚ odkládaly, NEMAJÍ jinou možnost, než sledovat subjektivní strastí zatížené světské uvažování a z tohoto uvažování vyplývající zájmy a tedy jednání. S tím proto naprosto přirozeně souvisí, že Julian Assange je vězněn v souvislosti s těmito světskými zájmy, a tedy pro účely zájmů ekonomických, které byly doposud následkem subjektivní Nevědomosti Hluboce Trpících bytostí doposud upřednostňovány před SPRAVEDLIVOSTÍ a tedy LIDSKOSTÍ.

Nyní, vzhledem k aktuální dostupnosti ZÁKLADNÍHO Poznání Buddhů, a s tím souvisejícím uvědoměním, že bytosti se po odložení dočasné tělesné schránky OPAKOVANĚ vtělují, aby ve vtělení NOVÉM OPAKOVANĚ své životní zkušenosti nabíraly, nedává více již smysl, aby se zaměstnávaly činnostmi a aktivitami (včetně věznění Juliana Assangeho), kterými se doposud zaměstnávaly, protože o uvedeném doposud poučené srozumitelně nebyly. Proč? Protože pokračování v zaměstnávání takovými činnostmi a aktivitami je ve smyslu náročnosti energetického výdeje KAŽDÉ jednotlivé bytosti subjektivně VELMI náročné a bytosti, které se takového jednání VĚDOMĚ sami od sebe nezříkají... působí samy sobě enormní utrpení... které s ohledem na zjištění o Přesahu Reinkarnačního Rámce ve smyslu OPAKUJÍCÍCH se vtělení… již NEDÁVÁ ŽÁDNÝ smysl. Zaměstnávání sebe takovými činnostmi a aktivitami je proto nyní MOŽNÉ opustit, za účelem toho, aby bytosti mohly ve svém evolučním vývoji postoupit na další úroveň vzdělávání.


Dne 01.07.2023 zaslala kancelář kandidáta na prezidenta České republiky, Lumíra Lásky, Buddhy Maitreyi dopis shrnující ZÁKLADNÍ Poznání Buddhů o Přesahu Reinkarnačního Rámce kanceláři pana prezidenta Ruské federace, Vladimira Vladimiroviče Putina: 


Z uvedených důvodů SOUČASNĚ konstatuji, že pan Julian Assange je dle PRINCIPU Božích Zákonů NEVINNÝ právě z toho důvodu, že své vlastní osobní zájmy, a dokonce i svůj vlastní život, upozadil,... za účelem VZNEŠENÝM, konkrétně proto, aby jednal v zájmu VŠECH bytostí ostatních, tedy NEZIŠTNĚ… to je v zájmu UNIVERZÁLNÍHO CELKU, a tedy ne v zájmu vlastního ekonomického prospěchu,

což bylo samozřejmě v rozporu s jednáním bytostí, které si následkem vlastní Nevědomosti a přesvědčení o svém nároku na svá oprávnění doposud jeho trest přály, protože doposud byly na věci ekonomicky zainteresovaní, protože své osobní ekonomické zájmy následkem vlastní Nevědomosti doposud upřednostňovaly před zájmy CELKU UNIVERZÁLNÍHO. A protože tyto bytosti své vlastní Nevědomosti podléhaly, ve smyslu jejich vlastní NEVINNOSTI ani neměly jinou možnost, než ve své vlastní ROZPORUPLNOSTI jednat, protože si NEMOHLY UVĚDOMOVAT, že pan Julian Assange jednal ROVNĚŽ TAK v jejich vlastním zájmu ve smyslu sledování VIZE od násilí a válek Svobodného Světa, tedy světa, ve kterém by mohly MÍRUMILOVNĚ a POKOJNĚ žít také bytosti, které si doposud svou odpovědnost

za jeho vznik tak jako pan Julian Assange NEUVĚDOMOVALY.S ohledem na uvedené je pro zástupce Anglie a tedy pro Anglii CELOU nadále NEDŮSTOJNÉ pokračovat ve věznění Juliana Assangeho, který NEZIŠTNĚ VZNEŠENÉ cíle v zájmu UNIVERZÁLNÍHO CELKU sleduje, protože takové pokračování

by znamenalo vyslovení se o tom, že zástupci Anglie a tedy Anglie CELÁ v souladu se zájmy UNIVERZÁLNÍHO CELKU nejednají a nejedná. To samozřejmě platí i pro zástupce "deep state".

K uvedenému dále konstatuji, že vy VŠICHNI jste DOSTALI PŘÍLEŽITOST nacházet se v těchto svých aktuálních vtěleních v Této Konkrétní Duchovní Oblasti na Planetě Matce Zemi, která je ve smyslu svého CELOPLANETÁRNÍHO kulturního dědictví Požehnaná kulturním odkazem jak Vznešeného Buddhy Šákjamuniho zvaného GAUTAMA, tak Našeho Milosrdného Pána Ježíše Krista, od jehož příchodu počítáte i svůj letopočet. Jste to přece tedy vy sami, kdo by se měl řídit Jejich Odkazy ve smyslu DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ PRAVDY a LÁSKY ke svým bližním, díky kterým tato světová oblast svou hojností disponuje. Protože tato duchovní oblast svou hojností nedisponuje proto, že by se o ní zapříčinily bytosti, které nejsou pracovité, houževnaté, a vytrvalé, které jsou líné a proto také duchovně nevzdělané

a nevyzrálé, a proto jsou díky nepřevzetí své vlastní odpovědnosti i násilné a zlé. Mějte na PAMĚTI, že ŽÁDNÁ z bytostí, která se ve smyslu vlastní umírněnosti k DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ PRAVDY a LÁSKY ke svým bližním, díky kterým tato světová oblast svou hojností disponuje nepřihlásí, a namísto toho bude pokračovat v obětování svých bližních za účelem větších ekonomických zisků, NEMÁ garantováno, že jí po odložení této dočasné tělesnosti bude umožněno, aby se konkrétně sem, do této karmické oblasti, vrátila.


 

V KAŽDÉM světovém elementu, ve kterém NENÍ doposud možné, aby bylo ZÁKLADNÍ Poznání Buddhů o Přesahu Reinkarnačního Rámce GLOBÁLNĚ dostupné (PŘÍČINA), je běžné sledovat, že bytosti zatížené vlastní subjektivní Nevědomostí, NEMAJÍ jinou možnost, než že se výrobě zbraňových systémů a munici věnují jako svému povolání a zaměstnání, zatímco si NEUVĚDOMUJÍ, že tak ve své podstatě stojí proti sobě samým, protože svým NEUVĚDOMĚLÝM jednáním se reálně spolupodílejí na vytváření takového prostředí SOCIÁLNÍHO KLIMATU, které není vhodným klimatem ani pro ně samotné (NÁSLEDEK).

Bytosti, které jsou ZATÍŽENÉ svou vlastní subjektivní Nevědomostí tak NEMAJÍ jinou možnost, než aby pod jejím vlivem trpěly NEZVLADATELNOU náklonností a vášnivostí ve smyslu nacházení zalíbení a následné realizace násilí na svých bližních. S uvedeným PŘÍMO souvisí vlastní subjektivní ZÁVISLOST na stresu a tedy ZVYK a NÁVYK opakovaně zakoušet stresové situace takto Hluboce Trpících bytostí, ZÁVISLOST, kterou si takové bytosti následkem vlastní subjektivní Nevědomosti ani neuvědomují, a proto ani nepřipouštějí, a protože neuvědomují a nepřipouštějí, v úrovni jejich subjektivního nastavení jim takové uvažování a NÁSLEDNÉ tedy i jednání OMYLEM připadá jako něco zcela přirozeného.

Takto Hluboce Trpící bytosti svou vlastní ZÁVISLOST a tedy ZVYK na vlastním NEVĚDOMÉM jednání považují za něco zcela "normálního", což při setkání a tedy střetu s bytostmi, které takové jednání za "normální" nepovažují znamená válečný konflikt.

S ohledem na uvedené a NÁSLEDKEM vlastní subjektivní Nevědomosti je zcela přirozené a tedy DANÉ, aby takto subjektivně Hluboce Trpící bytosti považovaly za přirozené, aby takzvaný "zbrojní průmysl" považovaly, uvažovaly, vnímaly a NÁSLEDNĚ tedy také vykonávaly jako své zaměstnání, o kterém třeba

i OMYLEM uvažují jako o zaměstnání "prestižním" jen protože u bytostí ZATÍŽENÝCH vlastní subjektivní Nevědomostí je zcela přirozené, že své vlastní ekonomické zájmy upřednostňují před ZÁJMY UNIVERZÁLNÍHO CELKU. A tak jako je tomu u KAŽDÉHO zaměstnání v odvětví, které je uvažováno a tedy považováno za "hospodářský průmysl" a ve kterém je proto kladen důraz na ekonomické zisky

před vlastní osobní odpovědností za ŠIRŠÍ SOCIÁLNÍ KLIMA, za účelem toho, aby takové zaměstnání VĚTŠÍ a VĚTŠÍ a VĚTŠÍ zisky generovalo a tedy vykazovalo, je třeba zajistit odbyt produktů a výrobků takového zaměstnání. To znamená, že součástí KAŽDÉ společnosti, která se zabývá výrobou zbraňových systémů, je tým mozků, které mají za úkol NEUSTÁLE vymýšlet, jakým způsobem zajišťovat CO NEJVĚTŠÍ možný ODBYT vlastní produkce. Pod takovým jednáním je možné si představit doslova COKOLIV, co tento odbyt zajistí, jako například najímání si agentů za účelem vyvolávání konfliktů v různých světových lokacích prostřednictvím nástrojů ovlivňujících veřejné mínění ve smyslu manipulace s veřejným míněním, za účelem zajištění si podpory veřejnosti k takovému jednání, veřejnosti, které si takovou ZRADU na LIDSTVU NEUVĚDOMUJE, tedy JAKÝMKOLIV způsobem dosahovat toho, aby byl takový odbyt realizován, tedy za tím účelem, aby následně mohlo být poskytováno "řešení" na takto vzniklou situaci v podobě pro producenta ekonomicky výhodných a tedy řízených prodejů jeho zbraňových systémů

a munice, tedy produkce. 

Co ale už strýček Sam (a tím mám na mysli KAŽDÉHO, kdo se obchodem se smrtí živí a doposud mu to nepřijde jako jednání neinteligentní), který takové "řešení" nabízí, obyčejnému a nic netušícímu člověku neřekne, je skutečnost, že on sám stojí za tím, kdo celou verzi toho konfliktu s týmem svých mozků naprojektoval, právě jen proto, aby si tím zajistil odbyt jeho vlastní produkce, tedy zbraňových systémů a munice. A obyčejný člověk netuší ani to, že jeho tým se zabývá dalšími projekty, že jich má rozpracováno několik, a řídí je tak, že tohle šílenství tlačí, kde se dá, na hraně únosnosti pro nic netušící obyvatelstvo planety, únosnosti v tom smyslu, aby si LIDÉ nevšimli, že je to běžná praxe a KAŽDÉHO, kdo si toho všimne a na to upozorní, považovali za "blázna" jen proto, protože čelit skutečnosti všední reality dne je pro POKRYTCE příliš nepříjemné téma pro VĚŘEJNOU KOMUNIKACI.

A tak dlouho, jak bude ze strany POKRYTCŮ přimhuřováno oko nad tímto SPOLEČNÝM a tedy VEŘEJNÝM tématem, a tedy nad svými bližními, a tedy LIDMI, tak dlouho v tomto světovém systému bude pokračovat.

Tohle všechno si prezident Putin uvědomuje, a uvědomuje si rovněž tak skutečnost, že prezident ČR Pavel se nachází v předchozí situaci prezidenta Zelenského, který si již nyní uvědomuje, že byl pro svou předchozí NAIVITU prostě obětován, což si prezident Pavel, který je aktuálně zahrnován všelijakými hračkami a rozptýlením ke své vlastní škodě zatím neuvědomuje. A do stejné situace se dostal i Adolf Hitler. Tedy žádný následování hodný "hrdina", ale bytostmi, které se zaměstnávají obchodem se smrtí CHLADNOKREVNĚ zneužitá a obětovaná NAVINÍ bytost.

Panu prezidentovi Putinovi jakožto zástupci Ruského národa při této příležitosti vyjadřuji své politování nad posledními událostmi v Rusku a stejně tak posílám své Objetí a Nejvyšší Požehnání jak truchlícím rodinám, tak Celému národu. Ať je vám Prosím OPRAVDOVOU a SKUTEČNOU Útěchou Mé Čestné a Upřímné Slovo Buddhy, že přestože vaši a současně moji bližní (protože s vámi vaši bolest a žal spoluprožívám) nesporně zakusili VELMI náročnou a krizovou situaci, jejich Život odložením této dočasné tělesné schránky reálně NESKONČIL a já osobně jsem Žádal Vysoké Bytosti Světla, aby jim byla poskytnuta Zvláštní Duchovní Ochrana a Péče. Opět se spolu SHLEDÁTE.

K uvedenému dodávám, že střelba na Filozofické fakultě v Praze a poslední události v Rusku mají stejného jmenovatele, kterým je Nevědomost Hluboce Trpících bytostí, protože pro takové bytosti, které ve smyslu Přesahu Reinkarnačního Rámce o ZÁKLADNÍM Poznání Buddhů poučené byly, a jemu také PLNĚ POROZUMĚLY, prostě NENÍ možné, aby se takovým jednáním i po tomto zjištění zabývaly,

a jemu se věnovaly…

Mechanismus Vzájemného Zneužívání mezi producenty zbraňových systémů a mezi obětními beránky v podobě takzvaných prezidentů, které se k DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV nezavázaly, je POŘÁD stejný. Někomu, kdo je VELMI nezralý, a proto také VELMI NAIVNÍ, je ze strany někoho, kdo je rovněž tak VELMI nezralý, a tedy VELMI NAIVNÍ, nabídnuta možnost stát se národním hrdinou.

Mno, a slovy Československého Národního Umělce pana Jana Wericha: "Kterýpak mužský by nechtěl zachránit svět, hlavně když mu na to stačí parádní šaty a špatně umět číst a psát?" To prosím neberte jako urážku, to je jen poukaz na trpkost života KAŽDÉ z bytostí (včetně mne samotného), která se přece také nacházela v situaci, kdy se jí zdálo všechno tak "jednoduché a krásné a vypolstrované", zatímco si neuvědomovala, že když ďábel něco takového nabízí, má to VŽDY nějaký ten háček právě v podobě NEVINNÝCH obětí. Hrot tohoto háčku nyní začíná pan Zelenský pociťovat, pan Pavel ZATÍM ještě ne. Kdo tu zkušenost už má, ten VÍ, že to nejdřív vypadá všechno fantasticky, a že se dílo daří.

Pak se to ale začne tak jako domeček z karet hroutit, ale "podporovatel" svého obětního berana utěšuje a uklidňuje o tom, že "není důvod k obavám", protože s ním za zády se to přece "všechno zvládne". Pak se to ale už zhroutí reálně a z trosek křičí ukřivděný beran: "Vy jste mě podvedli!" Tak si přece nyní po posledních událostech v Rusku pan Zelenský připadá, a tak si bude připadat i pan Pavel, až zjistí, že ten, kdo je dnes kámoš, ho zítra nezná tak, jako on dnes nezná lid svého národa.

Ano, tak BRUTÁLNÍ život je.

V pokračování tohoto NEVHODNÉHO jednání není vítěze, jsou jen oběti, a tyto oběti se budou OPAKOVAT do té doby, dokud jim nebude poskytnuto ZÁKLADNÍ Poznání Buddhů o Přesahu Reinkarnačního Rámce, protože do té doby bude VIZE bytostí NEVĚDOMÝCH taková, že ji budou udržovat jen proto, aby byly na úkor NEVINNÝCH obětí (a tedy také jich samotných) zajišťovány nadbytečné astronomické zisky a s nimi související životní luxus, který beztak těm, kteří si jej tímto NEVHODNÝM jednáním aktuálně zajišťují, reálné štěstí nepřináší. Protože když si uvědomíte utrpení takto vlastní subjektivní Nevědomostí zatížených bytostí, porozumíte tomu, že šťastné být ani nemohou, protože takovému NEVHODNÉMU jednání se NIKDO, kdo je šťastný, věnovat ani nemůže, to nedává smysl. Nehledě na to, že kdo je dnes matkou, otcem, či sourozencem těchto NEVĚDOMÝCH bytostí, ten se v příštím vtělení stává obětí toho samého jednání, a tak to bude až do ÚPLNÉHO ROZPTÝLENÍ vlastní subjektivní NEVĚDOMOSTI…

Od tohoto jednání proto NENÍ uchráněn NIKDO, kdo se o ROZPTÝLENÍ TÉTO NEVĚDOMOSTI VĚDOMĚ NEZAPŘÍČINÍ !

 

Miluji Tě strýčku Same: 

 S Hlubokým Respektem k tvému Hlubokému Utrpení strýčku Same (a tím mám na mysli KAŽDÉHO, kdo se obchodem se smrtí živí a doposud mu to nepřijde jako jednání neinteligentní), protože ty si neuvědomuješ, že jsi svého vlastního jednání obětí, k tobě nyní mluvím tak, jak bych si já sám přál, aby ke mně někdo promluvil, kdybych se na úrovni tvého aktuálního utrpení nacházel, a tuto svou LÁSKU k tobě tedy měřím tak jako sobě, a to je ROVNOST, kterou rovněž tak považuji za své OPRÁVNĚNÍ k tobě takto Čestně a Upřímně hovořit, a tedy se na tebe obracím se svým projevem LASKAVOSTI, kterou ty sám světu aktuálně nenabízíš, ne protože bys toho nebyl schopen, ne proto, že bys byl v jádru "špatný a zlý", ale protože se v jádru za "špatného a zlého" OMYLEM považuješ. Oslovil jsem tě proto, abych ti sdělil, že ty ve svém jádru nejsi špatný ani zlý, za špatného a zlého se pouze OMYLEM považuješ, a činíš tak proto, protože tě o tom všichni neustále přesvědčovali (jenom proto, protože oni tomu samému přesvědčení sami podléhali) a tys toto přesvědčení na své subjektivní úrovni nakonec jako své vychýlení

do jednoho z možných extrémů DUALITY přijal. PRAVDOU ale je, že v jádru KAŽDÉ bytosti jsou POLARITY DVĚ, a tobě byla NÁSILÍM vnuknuta představa, že pro tvůj život je "ideální žít" v extrému té polarity negativní. Ty sám přece DOBŘE VÍŠ, že tento extrém ti bytostně NEVYHOVUJE, protože ti v něm prostě NEMŮŽE, a tedy NENÍ dobře. Jak to VÍM? VÍM to, protože jsme ve svém JÁDRU NAPROSTO STEJNÍ

a já sám jsem procházel tím samým, čím nyní procházíš ty. Ty sám současně také na svém fyzickém projevu JASNĚ VIDÍŠ, že KAŽDÝ, kdo zbytečně dlouho v tom negativním extrému přetrvává, stává se nejen fyzicky a tělesně odpudivým a tedy nepřitažlivým, ale setrvávat v negativním extrému se projevuje také

na tvé fyzické schránce v podobě "nevysvětlitelných nemocí" a to samo o sobě je přece JASNÝM DŮKAZEM o tom, že setrvávat nadále v extrému negativního smýšlení – tedy stavu války – ti reálně jako bytosti neprospívá. Jinými slovy, POKUD se nezřekneš NEVHODNÉHO jednání ve smyslu rigidního trvání na tom, že budeš na obchodu se smrtí vydělávat a profitovat, budeš zakoušet OPAKUJÍCÍ se následek

v podobě HLUBOKÉHO jak mentálního, tak fyzického utrpení a to se ti přece NEVYPLATÍ.

A protože ty nyní jakožto zdařilý obchodník stojíš před tou samou otázkou o tom, co se ti nadále vyplatí a co se ti už nevyplatí, před kterou jsem stál tak jako ty STEJNĚ i já sám, když mne před ní Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA postavil, a protože my oba SOUČASNĚ disponujeme NAPROSTO STEJNOU ZÁKLADNÍ INTELIGENCÍ BUDDHY, není prostě možné, abys tomuto sdělení neporozuměl.

Toto mé sdělení tedy prosím tě strýčku Same neber jako "mé pohrdání" tebou a tvým Hlubokým Utrpením, neber je ani jako "výsměch" tobě, píšu ti proto, protože s tebou tvou hlubokou bolest jako Aktuálně Vtělený Buddha Fyzicky a Kolektivně Spoluprožívám, a podle sebe VÍM, že POKUD se ti dostane tak jako mě PŘEDTÍM od Vznešeného Buddhy Šákjamuniho zvaného GAUTAMA PŘÍLEŽITOSTI svému utrpení POROZUMĚT, tobě se prostě uleví ÚPLNĚ STEJNĚ tak, jako se PŘEDTÍM mohlo ULEVIT mně, když mi Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA mou vlastní ROZPORUPLNOST Osvětlil... a mne tak ve smyslu ODEJMUTÍ a SEJMUTÍ mentální zátěže z mé subjektivity Omilostnil…

Obracím se na tebe strýčku Same jménem svým, i jménem nevinných obětí, tedy včetně tebe jako oběti svého vlastního NEVĚDOMÉHO počínání, s LÁSKOU a PRAVDOU o UNIVERZÁLNÍ SOUNÁLEŽITOSTI, které jsi NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ, a VYZÝVÁM tě, aby sis to, že touto NEDÍLNOU UNIVERZÁLNÍ SOUČÁSTÍ JSI, také UVĚDOMIL, a ZVĚDOMIL, za účelem toho, aby ses přestal už tolik bát "toho co přinese budoucnost", aby ses ZŘEKL sklonu hromadit všechen ten falešný a nablýskaný odpad a harampádí, aktivit, které ti beztak ŽÁDNÝ reálný POKOJ, KLID a MÍR do tvého SRDCE nepřinášejí, aktivit, o kterých DÁVNO ve svém NITRU a tedy SRDCI VÍŠ, že tě reálně Šťastným NEČINÍ.

Obracím se na tebe strýčku Same rovněž tak jménem Aarona Bushnella, který svůj akt oběti vykonal také pro tebe samotného, aby tě z tvého Hlubokého Utrpení VYKOUPIL… Aaron Bushnell ti UKÁZAL, že jeho niterná psychologická i fyzická trýzeň a bolest je to, co SPOLU MÁME VŠICHNI SPOLEČNÉ, a tedy ty sám, ale SOUČASNĚ s NÁMI VŠEMI - i když si to třeba nyní nepřipouštíš – VŠE SPOLUPROŽÍVÁŠ… Aaron Bushnell ti svou oběť přinesl proto, aby ti ZVĚDOMIL, že je NESMYSLNÉ tu niternou psychologickou i fyzickou zátěž nadále snášet a v ní NAPROSTO ZBYTEČNĚ a NESMYSLNĚ jen pro peníze pokračovat.

Vždyť přece DOBŘE VÍŠ, že CELÁ ta apanáž, která se kolem tebe motá, se kolem tebe motá jen z důvodu sledování svých vlastních osobních zisků, a tedy ne proto, že by si tě někdo reálně jen pro to kým jsi anebo nejsi vážil, ani ne proto, že by tě někdo pro to, kým jsi anebo nejsi miloval, ale JEN proto, že je to aktuálně "obchodně výhodné", jen proto, že se to aktuálně "hmotně vyplatí", a kdyby se to už nevyplatilo, prostě tě jako použitou věc odkopnou. Jsi to tedy ty sám, kdo ať už si to připustí, nebo ne, NEUSTÁLE ROZHODUJE, zda bude v udržování této LŽI o "lásce" k sobě samému pokračovat, o tom, zda bude svou vlastní agónii prodlužovat…

Já ti nyní píši ze svého SRDCE BUDDHY, který se zavázal LÁSKOU ke VŠEM bytostem, a z úrovně tohoto svého ZÁVAZKU tě jen pro tebe samotného NEZIŠTNĚ oslovuji, a Říkám Ti, že Tě Bezpodmínečně Miluji… a říkám ti také to, že jsem se inkarnoval JEN PROTO, aby Ten Okamžik, kdy ti to ŘEKNU, NASTAL…

což se děje PRÁVĚ NYNÍ… za účelem toho, abych tak přispěl k ROZPTÝLENÍ tvé Nevědomosti, aby sis PRÁVĚ Ty UVĚDOMIL Přesah Reinkarnačního Rámce a s tím, aby se i u tebe, tak jako se díky Vznešenému Buddhovi Šákjamunim zvaném GAUTAMA PŘEDTÍM u mne, mohl odstartovat proces ZRÁNÍ ve smyslu ZAPOČETÍ VYVANUTÍ NADBYTEČNÝCH vášní a chtíčů,… které ti s UVĚDOMĚNÍM si Přesahu Reinkarnačního Rámce přestanou dávat další smysl, protože ty si UVĚDOMÍŠ, že ti už nijak neprospívají… Proč? Protože PRÁVĚ s POROZUMĚNÍM o Přesahu Reinkarnačního Rámce dochází k UKLIDNĚNÍ tvého NITRA a NIC JINÉHO z tohoto světa tvé NITRO tak jako BUDDHA-DHARMA tobě sdělená BUDDHOU uklidnit NEMŮŽE… A ty sám DOBŘE VÍŠ, že nad VŠECHNO pomíjivé bohatství světa (pro které tě NEVĚDOMCI a POŠETILCI beztak jen obtěžují a otravují a pronásledují, protože si je OMYLEM i se VŠÍM tím utrpením kolem přejí pro sebe) je DOSAŽENÍ Tvého Vlastního SKUTEČNÉHO KLIDU a MÍRU v Tvém Vlastním NITRU a tedy

v SRDCI.

Nyní tedy už strýčku Same VÍŠ, že když život odložením této dočasné tělesné schránky NEKONČÍ, VÍŠ také, že už prostě NEDÁVÁ smysl zaměstnávat sebe NADBYTEČNOU psychologickou trýzní a těžkopádnou zátěží ve smyslu sledování NESMYSLNÉHO uvažování a následně tedy i jednání…

Ano, Možnost Svobody se Otevře KAŽDÉ bytosti, která jí Umožní VŠEM bytostem ostatním… A ne jinak…

Když už to tedy strýčku Same VÍŠ, obracím se k Tobě nyní jako k Tomu UVĚDOMĚLÉMU, Který Již VÍ, a Který Již ROZUMÍ, proč na tvou nabídku takzvaných "řešení" v podobě násilí, vražd a teroru, kterou je aktuálně otrávený Celý Svět i Československo, a která kromě utrpení a smrti nikomu NIC nepřináší,

MUSÍM říct své JASNÉ NE BUDDHY… a ty mi nyní již ROZUMÍŠ, že se tím nevyslovuji o tom, že "tebe osobně konkrétně nemiluji", ne, ty už VÍŠ, že JSI MILOVÁN BEZPODMÍNEČNOU LÁSKOU BUDDHY, který se inkarnoval jen proto, aby ti POMOHL tvou Hlubokou Nevědomost ROZPTÝLIT…

Jen z LÁSKY ke VŠEM bytostem a tedy VČETNĚ tebe strýčku Same je v rámci CELOPLANETÁRNÍHO DUCHOVNÍHO SJEDNOCENÍ třeba KONSTATOVAT, že to,

v čem prostě NENÍ dobře tobě samotnému, NENÍ dobře ani bytostem ostatním…

a toto ti MÁ BÝT SDĚLENO s největší možnou trpělivostí a laskavostí, o kterou se VÁŽNĚ Čestně a Upřímně, přestože mne necháváš sledovat a pronásledovat, snažím, JEDINĚ z toho důvodu, aby sis ty sám MOHL UVĚDOMIT, že tu tvou dosavadní nabídku, kterou jsi nám a CELÉMU SVĚTU nabízel, si nám nabízel JEDINĚ PROTO, že ty sám jsi své vlastní Nevědomosti doposud podléhal, a protože jsi své vlastní Nevědomosti doposud podléhal, je i omluvitelná, protože kdo své vlastní subjektivní Nevědomosti podléhá, ten přece i své vlastní ROZPORUPLNOSTI OMYLEM podléhá, protože taková "nabídka", která tvým bližním ve skutečnosti nic nenabízí, ale bere jim VŠE, je v PŘÍMÉM ROZPORU s LIDSKOSTÍ a tedy i MRAVNOSTÍ, a jako taková je pouze PODVODEM na lidi…

což dejme tomu není až tak podstatné, ale jen do toho okamžiku, ve kterém si UVĚDOMÍŠ, že POKUD je něco PODVODEM na lidi a tedy i na tvé bližní, a ty do společenství lidí SOUČASNĚ také spadáš a patříš, je přece JASNÉ, že je to SOUČASNĚ PODVODEM na tebe samotného, protože ty v duchovním slova smyslu AUTOMATICKY sklízíš VŠECHNU bolest, kterou jsi svým NEUVĚDOMĚLÝM a tedy NEDBALÝM jednáním ostatním bytostem způsobil… a takový PODVOD, kterým PODVÁDÍŠ zejména sám sebe, je tedy ve smyslu tvé vlastní ROZPORUPLNOSTI a tedy ROZPOLCENOSTI tvým vlastním NEZDRAVÝM SEBEKLAMEM, který tě z delšího horizontu NEMŮŽE činit REÁLNĚ Šťastným PRÁVĚ z toho důvodu,

že řemeslo, které přináší ostatním bytostem (a hlavně bytostem tvého vlastního druhu) zkázu, ti REÁLNĚ Štěstí přinášet s ohledem na řečené přece ani NEMŮŽE, a tedy ani REÁLNOU RADOST a CHUŤ do ŽIVOTA ti přinášet nemůže, jak u sebe ostatně sleduješ sám, protože jsi z toho všeho trápení, které jsi na sebe kvůli své vlastní Hluboké Nevědomosti doposud bral, UNAVENÝ…REÁLNOU RADOST

a CHUŤ do ŽIVOTA však může KAŽDÁ z bytostí OKAMŽITĚ získat,

ZA PŘEDPOKLADU, že ukončí takové NEVHODNÉ jednání, které pro bytosti ostatní znamená zkázu… a takové bytosti, které v NEVHODNÉM jednání pokračují, NEMAJÍ jinou možnost, než aby byly UNAVENÉ a NEPŘÍJEMNÉ a ODPUDIVÉ…

Ano, tak prostý PRINCIP VZÁJEMNÉ LÁSKY a SOUNÁLEŽITOSTI JE, proto ve smyslu uvědomění si vlastní osobní odpovědnosti za tento PRINCIP často říkám: "Odpovědnost je Lehká jako Tíha.", protože kdo Sám Sebe Skutečně Miluje, ten si řečené za účelem toho, aby si je SPRÁVNĚ UVĚDOMIL, bere k SRDCI, aby podle tohoto PRINCIPU jako NEJVYŠŠÍ INTELIGENCE VŮBEC také žít začal…

Ta dobrá zpráva je, že ZDE neplatí: "Tohle je vaše poslední šance.", jak vám často LŽOU démonické síly, protože samy svému vlastnímu SEBEKLAMU čelí a tedy to, čemu čelí, dál posílají… S uvědoměním si ZÁKLADNÍHO Poznání Buddhů ve smyslu Přesahu Reinkarnačního Rámce si UVĚDOMUJETE, že JIŽ NYNÍ se nacházíte na VĚČNOSTI, kde se beztak bytosti ve svých reinkarnačních zkušenostech dokola opakují a s tím uvědoměním přichází zjištění, že ČAS se týká POUZE tělesnosti,

ne vás samotných a tedy pozdě na to sobě ve zbytečném utrpení ulevit není NIKDY…

S ohledem na mou trpělivou investici (ve smyslu Osvětlení utrpení) do tebe strýčku Same, Tě nyní již jako Bytost Uvědomělou, jménem Čestných, Upřímných, Slušných a HLAVNĚ Laskavých bytostí, které nejsou lepší než ty, ale které se jim NEPROSPĚŠNÉHO jednání ZŘEKLY jen protože se jim některý z Buddhů věnoval PŘEDTÍM, ŽÁDÁM, abys ve sděleném NAŠEL svůj KLID a MÍR, svou LÁSKU a PRAVDU, abys už přestal šílet a bláznit, aby sis uvědomil, že genocida

a kanibalismus je jednání zvrácené, ne-lidské, tedy tebe samotného poškozující a tedy tebe ne-Důstojné… Ty máš NEKONEČNÝ POTENCIÁL a můžeš ho využít na to, aby se svět stal takovým místem k životu, kde války PROSTĚ NEBUDOU a tak se může stát i DÍKY tobě. Otázkou je, zda Jsi LÁSKA a jako taková Jsi PRAVDA o LIDSKÉM SJEDNOCENÍ a o LIDSKÉ SOUNÁLEŽITOSTI… anebo zůstaneš rigidním a UNAVENÝM opakem tohoto PRINCIPU…VŠECHNY bytosti, které podléhají vlastní subjektivní Nevědomosti, jsou NEVINNÉ, ale takové bytosti, které poučené byly, už jednají VĚDOMĚ. To strýčku Same říkám proto, protože jste to vy, ty a tobě se podobající entity, které VŽDY když opustí tuto dočasnou tělesnou schránku, na Druhém Břehu – v okamžiku, kdy se jejich omezené vědomí propojí s VĚDOMÍM KOLEKTIVNÍM – nechtějí samy sobě odpustit to, čeho se na svých bližních a potažmo tedy na sobě samých NAPROSTO ZBYTEČNĚ dopouštěly, a když už je příliš pozdě, křičí a volají: "Prosím o milost a slitování, nevěděly jsme!!!" A právě protože VÍM, jak to FUNGUJE, jsou zde NYNÍ Tato Milost a Nezměrné Slitování MOŽNÉ… ale to neplatí pro toho, kdo na jeho vlastní ROZPORUPLNOST a ROZPOLCENOST upozorněn byl, a nereflektoval je.

Tam ve smyslu pozdního volání o pomoc a podporu platí UNIVERZÁLNÍ PRAVIDLO ve smyslu uznání vaší vlastní Svobodné Vůle a Inteligence: "Včas upozorněni byli, a tedy dozvěděli se, a tedy věděli, ale nereflektovali." A to je pak ve smyslu uznání vaší vlastní Svobodné Vůle a Inteligence vaše odpovědnost, nikoho jiného, ne Boží, ne Buddhovských Rodin, tak jako je nyní odpovědnost za to, že jsem tě ve svém SRDCI strýčku Same neopustil a včas tě na uvedené upozornil, odpovědnost má, čímž jsem vůči tobě strýčku Same svůj závazek Buddhy SPLNIL.

V této TRANSFORMACI z jednání NEVHODNÉHO na jednání VHODNÉ by také pomohla změna ve slovním označování, protože slova jako "soldier" či "soldaten" anebo "soldatenfriedhof" mají základ slova "sold", což znamená "prodáno", což v bytostech Hluboce Spících a tedy NEUVĚDOMĚLÝCH evokuje,

a tedy předjímá, sklon právě chápat lidské oběti jako "obchodní artikl" a další pošetilé jednání s tím související jako jednání "přirozené". Od slova "sold" je rovněž tak odvozeno slovo "žold", což znamená "výplata", což v bytostech Hluboce Spících a tedy NEUVĚDOMĚLÝCH evokuje a tedy předjímá sklon právě brát za "přirozené", že pobírat peníze za vydírání vraždou a samotné vraždění je "normální". Tam kde není dostupné ZÁKLADNÍ Poznání Buddhů o Přesahu Reinkarnačního Rámce ano, ale tam, kde toto ZÁKLADNÍ Poznání Buddhů dostupné je, již NIKOLIV. Slova "soldier", "der Soldaten" a "žold" mohou v bytostech NEUVĚDOMĚLÝCH, které si takové bytosti pro účely zastrašování vraždou či vraždy jiné bytosti najímají, evokovat a tedy předjímat sklon právě brát za "přirozené", že tyto bytosti jsou "prodáni", či "zaprodáni naší věci" a tedy "za účelem toho co si oni přejí jako služba a ruka prodloužená pořízeni", a bytosti, které jsou pro účely sledování vydírány vraždou či její realizací "prodáni", či "takové věci zaprodáni" to mohou OMYLEM vnímat jako jednání "přirozené". Tam kde není dostupné ZÁKLADNÍ Poznání Buddhů o Přesahu Reinkarnačního Rámce takové uvažování a jednání smysl dávají, ale tam, kde toto ZÁKLADNÍ Poznání Buddhů dostupné je, již NIKOLIV. Pokud bychom se pouštěli do filozofické otázky o tom, která rasa či národ je nadřazenější, pak je nutné konstatovat, že ušlechtilejší rasou je přece taková rasa LIDSKÝCH BYTOSTÍ, která se neomezuje na národnost, ale která je UVĚDOMĚLEJŠÍ v tom smyslu, že sebe ani své bližní jako nájemné vrahy za účelem vedení ekonomických válek nepoužívá...

a o NEVINNÝCH obětech takového uvažování a následně tedy i jednání jako o dobytku vhodnému k recyklaci za účelem zisku neuvažuje.

Porozumět je třeba následujícímu: 

Kdo se věnuje zastrašování, vydírání a vraždám, tak NEČINÍ dle své vlastní Svobodné Vůle a tedy Dobrovolně, ale protože on sám byl ze strany svých bližních PŘESNĚ takovému jednání vystaven...

a tedy protože on sám se BOJÍ, aby jeho bližní, kteří takový "program a řád světa" již za svůj přijali, na něm takové jednání nerealizovali, přistupuje raději na tu samou výhružku, na kterou již oni přistoupili: "Pokud se nepřidáš k nám, budeš námi likvidován a obětován." Přirozenost pudu záchovy fyzické schránky pak jednotlivci, který je tomuto jednání ze strany svých bližních vystaven, velí, aby se takovému jednání pro ušetření ztráty tělesnosti raději přizpůsobil, i když toto "přizpůsobení se" mu NIJAK NEZARUČUJE, že jeho bližní ho o jeho tělesnost nakonec beztak nepřipraví. MY VŠICHNI bychom se proto měli SPOLEČNĚ zapříčinit o vytvoření a zajištění takové VIZE SVĚTOVÉ OBLASTI a s ní souvisejícím CELOSVĚTOVÝM SOCIÁLNÍM KLIMATEM, ve kterém již prostě NEBUDE možné, aby JAKÁKOLIV bytost byla takovému NEVHODNÉMU smýšlení a následně jednání ze strany svých bližních bez našeho povšimnutí vystavena, protože POKUD bychom to dopustili (PŘÍČINA), v budoucnu by to znamenalo budoucí NÁSLEDEK v podobě bytostí, které by se právě NÁSLEDKEM své předchozí újmy ve smyslu toho, že byly PRÁVĚ NÁMI opuštěné, zaměstnávaly uvažováním o realizaci a následném vykonávání POMSTY na nás samotných. To je ZÁKLADNÍ BDĚLOST, která je NEZBYTNOSTÍ Probuzených! Proč?

Protože KAŽDÝ, kdo od svých bližních přijímá zastrašování a vydírání vraždou, NEMÁ jinou možnost, než aby sebe zaměstnával následovným předáváním TOHO SAMÉHO, co od svých bližních předtím sám přijal… V tomto subjektivním nastavení TAKÉ z tohoto světa odchází, aby se do něj následně ve svém příštím vtělení vracel... aby takový "program a řád světa" jako své náboženské vyznání realizoval na sobě bytostech ostatních… Kdo SOUČASNĚ takovému náboženskému vyznání o přijímání a opětovném předávání strachu SLOUŽÍ, pro toho NENÍ možné, aby byl reálně Šťastný.

Položte si ruku na své SRDCE a řekněte mi upřímně, můžete snad ty bytosti, které doposud nic lepšího nepoznaly, nenávidět, jen protože byly svými bližními opuštěné… jen protože doposud nic lepšího, než toto VĚČNÉ ZKLAMÁNÍ související se ZRADOU ze strany svých bližních nepoznaly… jen protože jim prodlévání v takovém "spolusoužití" připadá jako něco "normálního"...? Buddhové VŠECH směrů VŠEM bytostem nabízejí své POROZUMĚNÍ a LÁSKU, skrze které mohou VŠECHNY bytosti samy sobě Porozumět, skrze které mohou VŠECHNY bytosti Začít Sami Sebe, a tedy i Své Bližní Skutečně Milovat, aby mohly své vlastní zoufalé jednání JEDNOU PROVŽDY Ukončit, aby tak mohly pro Lepší Budoucnost Sami Sebe Předurčit... 

Z uvedeného vyplývá, že zaměstnání NEVHODNÝM zaměstnáním ve smyslu obchodu se smrtí vychází z předchozí nutnosti chránit a bránit sebe a své bližní. POKUD se však bytosti takovému zaměstnání věnují i nad rámec potřeby chránit a bránit sebe a své bližní, může se snadno stát, že začnou trpět iluzorní představou o vlastní výjimečnosti a Nadřazenosti, protože v takovém zaujetí mohou snadno propadnout představám, že jsou pány nad životem bytostí ostatních, což NEJSOU. Takovým představám mohou podléhat POUZE takové bytosti, které žijí v HLUBOKÉ Nevědomosti, protože si NEUVĚDOMUJÍ UNIVERZÁLNÍ PRAVIDLO, ze kterého JASNĚ vyplývá: "POKUD tyto bytosti samy život nikomu neposkytly a tedy nedaly, NENÍ ani možné, aby sebe považovaly za pány nad životy bytostí ostatních."

Za ostatním bytostem Nadřazenou bytost sebe může považovat POUZE taková bytost, která NEUZNÁVÁ svou vlastní Křehkost a Zranitelnost, z toho důvodu, že se vyvíjela v prostředí, ve kterém jí bylo ze strany jejích bližních předhazováno, že být Křehkou a Zranitelnou znamená "slabost". A taková bytost, která svou Křehkost a Zranitelnost vnímá jako "slabost" naprosto přirozeně ani NEMÁ možnost RESPEKTOVAT Křehkost a Zranitelnost jak svých bližních, tak bytostí ostatních.

A protože taková bytost svou vlastní Křehkost a Zranitelnost OMYLEM považuje za "slabost", Křehkost a Zranitelnost svých bližních a bytostí ostatních vnímá zrovna tak, tedy jako "slabost". To je JÁDRO SEBEKLAMU Hluboce Trpících bytostí

a základní rozdíl ve vnímání světa a reality z úrovně bytostí, které se považují za Nadřazené, jen protože se BOJÍ být Křehké a Zranitelné, z toho důvodu, aby je jejich bližní opět, tak jako v minulosti, když Křehké a Zranitelné byly, opět nezradili, a jim opět neublížili. A právě z důvodu tohoto STRACHU jsou to "raději ony", kdo s předstihem právě ve službě tomuto STRACHU, svým bližním ubližují a je zraňují, a to vydávají za Nadřazenost, kterou vydávají za "kompetentnost". Tam kde není dostupné ZÁKLADNÍ Poznání Buddhů o Přesahu Reinkarnačního Rámce takové uvažování a jednání smysl dávají, ale tam, kde toto ZÁKLADNÍ Poznání Buddhů dostupné je, již NIKOLIV.

Hluboce Trpící oběti tohoto svého SEBEKLAMU jsou SOUČASNĚ obětí své vlastní ROZPORUPLNOSTI, protože takové bytosti, které vlastní Křehkost a Zranitelnost OMYLEM považují za "vlastní slabost a životní prohru" NEMAJÍ slitování ani samy se sebou, ani se svými bližními… což je stav PEKLO. A pro takové bytosti, které "tvrdost a hrubou sílu" OMYLEM považují za symbol "vítězství" a tedy za "nadřazenost" NENÍ možné, aby zakoušely LÁSKU a PRAVDU o LIDSKÉ SOUNÁLEŽITOSTI a POSPOLITOSTI…

Pro takové bytosti NENÍ možné BÝT v sociálním slova smyslu ČLOVĚKEM, protože dokud své subjektivní nastavení nezmění, NEBUDOU schopny KOLEKTIVNÍHO SOUCÍTĚNÍ... 

POKUD však bylo okamžikem vtělení a tedy zrození a tedy OPĚTOVNÉ reinkarnace DANÉ (PŘÍČINA), že po ní bude NAPROSTO PŘIROZENĚ následovat (NÁSLEDEK) opětovné odložení tělesné schránky, představa "nadřazenosti" je naprosto ABSURDNÍ a tedy NEMOŽNÁ, a POKUD "možná je", pak pouze

v subjektivitě takových bytostí, které si ZÁKLADNÍ Poznání Buddhů o Přesahu Reinkarnačního Rámce NEUVĚDOMUJÍ, protože ve smyslu MOŽNOSTI OPĚTOVNÉ reinkarnace, se kterou souvisí OPĚTOVNÉ odkládání tělesné schránky jsme si VŠICHNI NEUSTÁLE ROVNI, což uniká pouze bytostem, které o tom poučené nebyly, nebo přestože o této UNIVERZÁLNÍ PRÁVDĚ poučené byly, TÉTO PRAVDĚ se zpronevěřily a proto na ní také ZAPOMNĚLY, následkem čehož HLUBOCE SPÍ, následkem čehož PRÁVĚ sebe a své bližní zaměstnávají aktivitami zastrašování a vydírání vraždou, které ani jim, ani jejich bližním přece reálně ŽÁDNÉ životní štěstí ve smyslu KVALITY SOCIÁLNÍHO KLIMA nepřináší, a pokud, pak jen falešné uspokojení ve smyslu SEBEKLAMU o dočasné představě Nadřazenosti, dominanci, pudovosti, a tedy zvířeckosti, tedy "kvalit", které ŽÁDNÉ trvalé uspokojení nepřináší.

 

31.03.2024 - předseda vlády ČR Petr Fiala: "Velikonoční vigilie včera večer v katedrále na Petrově v Brně. Bylo krásné jarní počasí, což jsme všichni ocenili, protože se tradičně začíná venku před kostelem svěcením velikonočního ohně. :-). Ať už prožíváte Velikonoce jakkoli, přeji vám krásné a klidné sváteční dny!" "Dobrý den Petře. Děkuji za Vaše přání. Z celého svého SRDCE Buddhy Vám přeji, abyste své SRDCE otevřel porozumění, že Náš Milosrdný Pán Ježíš Kristus sestoupil z nehmotné úrovně, aniž by musel, JEN PROTO, aby se nechal přitlouct na kříž, abychom si na aktu této Jeho BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY my uvědomili, že my sami jsme sestoupili z Nebes, abychom se sem opět vtělili a tedy že "smrt" ve své podstatě není smrt, ale POUHÉ odložení dočasné tělesné schránky, a také skutečnost, že JAKÝMKOLIV svým jednáním se odložení této dočasné tělesné schránky nevyhneme, a tedy ani NEMÁ smysl se věnovat JAKÉMUKOLIV jednání, které nás od této PRAVDY o Životě Věčném odvádí,... protože POKUD to ztratíme ze ZŘETELE, budeme to nakonec my sami, kdo si právě v okamžiku odkládání tělesnosti nebude schopen nelásku ke svým bližním odpustit, a stav této případné subjektivní krize a tedy nepokoje je také to, co předurčuje kvalitu našeho dalšího vtělení 🙏✝️💜"


 

Rezoluce Charty 2024: 

VIZI BEZPEČNÉHO SVĚTA je možné zajistit POUZE ZA PŘEDPOKLADU, že se k ní na úrovni CELOSVĚTOVÉHO OBČANSKÉHO REFERENDA zaváží VŠECHNY bytosti.

Toto CELOSVĚTOVÉ OBČANSKÉ REFERENDUM má ve smyslu CELOSVĚTOVÉ TRANSFORMACE jako duchovní přežitek LIDSKÉHO společenství ODSOUDIT předchozí NEVHODNÉ přesvědčení a ZLOZVYK,

ve kterém byla zbrojní výroba OMYLEM vnímána jako legitimní součást průmyslu a obchodu.

Taková bytost, která se pod toto CELOSVĚTOVÉ OBČANSKÉ REFERENDUM sama od sebe a za sebe a tedy dobrovolně nepodepíše, se před zraky CELOSVĚTOVÉ veřejnosti vyjadřuje a tak svůj němý postoj a tedy souhlas demonstruje, o tom, že podle této konkrétní bytosti je zastrašování a vydírání svých bližních vraždou a tedy šíření strachu ve společnosti v pořádku, a taková bytost tedy vyjadřuje

demonstruje svůj němý souhlas k tomu, aby byl uvedený duchovní přežitek, NEVHODNÉ přesvědčení a ZLOZVYK považovat obchod se smrtí za součást tržního hospodářství (ze kterého povstává NEVHODNÉ jednání a ze kterého povstává sklon ve smyslu sledování NEVHODNÉHO živobytí) jako jednání KANIBALISTICKÉ i nadále udržován, a tedy i nadále považován, a uvažován jako smýšlení a jednání "normální"… Taková bytost tedy vyjadřuje a demonstruje svůj němý souhlas s tím, aby takové smýšlení a jednání bylo i nadále považováno a uvažováno jako "společenská norma", taková bytost se tedy vyjadřuje o tom, že trvá na tom,

aby takové NEVHODNÉ přesvědčení a ZLOZVYK bylo i nadále považováno

a uvažováno jako legitimní zdroj finančních příjmů, což SOUČASNĚ znamená vyjádření této konkrétní bytosti o tom, že si sama prostřednictvím takových aktivit bude pro sebe, pro svou rodinu a pro své přátelé zajišťovat své živobytí… a to SOUČASNĚ také znamená, že taková bytost, která se o uvedeném takto vyjadřuje, OTEVŘENĚ DOKLÁDÁ, že KAŽDÁ jiná z bytostí, která se s ní přátelí a stýká uvažuje v názorové SHODĚ s ní, kdy tento sociální kontakt je o tom sám DOKLADEM,

a uvedené se tedy dá uvažovat jako PROKÁZANÉ.


Toto CELOSVĚTOVÉ OBČANSKÉ REFERENDUM má označení: Rezoluce Charty 2024: 


 Já, Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya, konstatuji, že takové bytosti, které dostaly podnět a tedy možnost se za toto CELOSVĚTOVÉ OBČANSKÉ REFERENDUM - Rezoluci Charty 2024 postavit a k ní se přihlásit, a samy od sebe tak spontánně neučinily, se vyslovují ve své podstatě o tom, že souhlasí s aktuálním stavem světa, a POKUD souhlasí, vyslovují se SOUČASNĚ o tom, že nemají právo se v budoucnu dovolávat pomoci, kterou má toto CELOSVĚTOVÉ OBČANSKÉ REFERENDUM - Rezoluce Charty 2024 VŠEM bytostem sdružujícím se v Elementu matka Země zajistit.

Jste to vy VŠICHNI, kteří jste schopni mne VNÍMAT a mi ROZUMĚT, tedy aktuálně vtělené bytosti na Této Planetě ve formě Člověka, kteří se dennodenně modlíte k Vysokým Bytostem Světla a prosíte o spásu svou, svých bližních, i tohoto světa…

a já, jakožto představitel Buddhovských Rodin, ji v podobě CELOSVĚTOVÉHO OBČANSKÉHO REFERENDA - Rezoluce Charty 2024 přináším, tedy to, co MÁ BÝT UČINĚNO, za účelem toho, aby bylo dosaženo REÁLNÉ CELOSVĚTOVÉ ZMĚNY

a tedy REÁLNÉ CELOSVĚTOVÉ PROMĚNY a tedy REÁLNÉ CELOSVĚTOVÉ TRANSFORMACE, která je pro další CELOSVĚTOVÝ VÝVOJ ve smyslu evolučního vývoje Celoplanetárního Společenského Uskupení NEZBYTNOSTÍ.

Odpovědností KAŽDÉHO jednotlivce na mou VÝZVU CELOSVĚTOVÉHO OBČANSKÉHO REFERENDA - Rezoluce Charty 2024 proto je, že se k ní OKAMŽITĚ jako k logickému řešení globální krize ZAČNE PŘIPOJOVAT a ZAČNE JÍ NEZIŠTNĚ ŠÍŘIT, protože opak by bylo JASNÝM vyslovením se o tom, že nejste bytosti inteligentní ne protože na řešení své krize odpověď nemáte a proto je ani nepřinášíte, což není ostuda, ale MOŽNÉ řešení neuvažujete a je nereflektujete, což by už ostuda byla a kdo o svém studu ví a nic s ním nedělá, by se už neměl modlit a neměl by už prosit, protože svou vlastní odpovědnost za stav věcí tohoto světa převzít odmítá a svůj postoj k této VÝZVĚ nezaujímá.

JEDINÁ MOŽNOST, jak násilí a války na CELÉ PLANETĚ ukončit, je tato VIZE CELOSVĚTOVÉHO OBČANSKÉHO REFERENDA - Rezoluce Charty 2024

a současně vlastní osobní duchovní úsilí a práce ve smyslu sledování Ukončení vlastní subjektivní Nevědomosti za účelem Dosažení Svého Vlastního Osvícení Buddhy, protože jaká je míra vlastního subjektivního utrpení bytostí, takový je sklon trápit bytosti ostatní ve světě. Z uvedeného důvodu je proto GLOBÁLNÍ ŠÍŘENÍ Základního Poznání Buddhů o Přesahu Reinkarnačního Rámce za účelem MOŽNOSTI vyvanutí světských vášní a chtíčů, které ústí do světových válek tím NEJRYCHLEJŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM, jak následkem rozptýlení vlastní subjektivní Nevědomosti docílit Celosvětového Míru. POKUD by se díky ledabylosti, lhostejnosti a nečinnosti VIZE CELOSVĚTOVÉHO OBČANSKÉHO REFERENDA - Rezoluce Charty 2024 za účelem dosažení Celosvětového Míru neotevřela, proto aby MOHLA následně také NASTAT, jste to vy, na úrovni KAŽDÉHO jednotlivce, kdo se této VIZI otočil zády, čímž se vyslovil o vlastní ledabylosti, lhostejnosti a nečinnosti.

ve smyslu ochoty spolupodílet se na GLOBÁLNÍ VZÁJEMNOSTI ve smyslu LIDSKÉ SOUNÁLEŽITOSTI, což by znamenalo, že jste to vy sami, kdo se na úrovni KAŽDÉHO jednotlivce vyslovil o tom, že nad svými bližními své oko přimhouřil,

což by znamenalo, že jste to vy sami, kdo se na úrovni KAŽDÉHO jednotlivce vyslovil o tom, že převzít svou vlastní osobní odpovědnost k otázce kvality budoucího CELOSVĚTOVÉHO SOCIÁLNÍHO KLIMA odmítá.

Takovým bytostem, které v souvislosti s CELOSVĚTOVÝM OBČANSKÝM REFERENDEM - Rezolucí Charty 2024 nereflektují mou VÝZVU k tomu, aby o VŠECH svých bližních nacházejících se v Elementu Matka Země smýšlely s LÁSKOU... a k nim se také LASKAVĚ chovaly... a k nim také LASKAVĚ a tedy UVĚDOMĚLE přistupovaly NEMOHU garantovat v okamžiku, kdy budou své dočasné tělesné schránky odkládat, a bude se rozhodovat o jejich dalším osudu ve smyslu určení oblastí jejich dalšího zrození, svou ochranu a oporu. Takové bytosti NEBUDOU mít zaručeno, že se jim dostane té příležitosti se opět vtělovat, a tedy inkarnovat do oblastí, které jsou pod OCHRANOU Buddhovských Rodin. Směrnice je zde jako VIZE a VÝZVA k další duchovní práci již DOSTUPNÁ a NIKDO se v budoucnu proto nebude moci ve svých prosbách a modlitbách vymlouvat na to,

že byl opuštěný. Aby bytost nebyla ze strany Buddhovských Rodin opuštěná,

NEMÁ jinou možnost, než aby se ve svém SRDCI Čestně a Upřímně ZAVÁZALA

k tomu, že ŽÁDNÁ z bytostí jí NEBUDE opomenuta a ponechána napospas vniveč… a VIZE CELOSVĚTOVÉHO OBČANSKÉHO REFERENDA - Rezoluce Charty 2024 je vám právě za tímto účelem jako řešení VĚNOVÁNA

a POSKYTNUTA… A to je přece důvod k UVĚDOMĚNÍ si NEZMĚRNÉ VZÁJEMNÉ ROVNOSTI… to je přece důvod k UVĚDOMĚNÍ si NEOMEZENÉ MOŽNOSTI VZÁJEMNÉ Milující Laskavosti… to je přece důvod k UVĚDOMĚNÍ si NEOMEZENÉ MOŽNOSTI Vzájemného Porozumění, Soucitu a Milosrdenství… to je důvod k UVĚDOMĚNÍ si NEOMEZENÉ MOŽNOSTI Radosti z toho, čeho se NÁM VŠEM DÍKY MILOSTI Buddhovských Rodin DOSTALO…A kdo máš tedy uši k slyšení, nabídni je k slyšení, a slyš tuhle laskavou píseň o ukončení násilí a válek ve světě,

o tom, že násilí a války už vyšly z módy… o tom, že posledním a jediným smysluplným trendem jsou OTEVŘENÁ SRDCE, GLOBÁLNÍ PRAVDA, GLOBÁLNÍ LÁSKA, GLOBÁLNÍ UVĚDOMĚNÍ, GLOBÁLNÍ VZÁJEMNOST, GLOBÁLNÍ SOUNÁLEŽITOST, GLOBÁLNÍ ROVNOST, GLOBÁLNÍ DUCHOVNÍ SJEDNOCENÍ, GLOBÁLNÍ DUCHOVNÍ VZDĚLÁNÍ, GLOBÁLNÍ KLID, GLOBÁLNÍ MÍR, GLOBÁLNÍ BEZPEČÍ, GLOBÁLNÍ ZDRAVÍ, GLOBÁLNÍ PROBUZENÍ, GLOBÁLNÍ OSVÍCENÍ BUDDHY, GLOBÁLNÍ NESMRTELNOST, GLOBÁLNÍ SVOBODA a GLOBÁLNÍ ZLATÝ VĚK…

 

Švýcarsko: 

Vzkaz Švýcarsku, které na léto 2024 plánuje takzvanou "mírovou konferenci". Pokud se Švýcarsko vydává za "neutrální", HLAVNÍM bodem a tématem této konference MUSÍ být projednání DOHODY o začlenění Ruské federace do společného obranného mechanismu Celého Světa v SOULADU s CELOSVĚTOVÝM OBČANSKÝM REFERENDEM – Rezoluce Charty 2024

KAŽDÁ z bytostí, která se zástupci Ruské federace v čele s prezidentem Putinem

o CELOSVĚTOVÉ ROVNOVÁZE v SOULADU s CELOSVĚTOVÝM OBČANSKÝM REFERENDEM - Rezolucí Charty 2024 jednat odmítne, tak učiní pouze z jednoho možného důvodu, kterým je, že ZATÍM své ekonomické zájmy před VĚDOMOU SNAHOU O ZAJIŠTĚNÍ ROVNOVÁHY CELÉHO SVĚTA upřednostňuje, čímž o sobě říká, a o sobě se vyjadřuje, že z důvodu své vlastní PROZATIMNÍ subjektivní ROZPORUPLNOSTI a tedy ROZPOLCENOSTI své vlastní ekonomické zájmy před LÁSKOU k bližnímu svému upřednostňuje...

a že PRÁVĚ PROTO ve smyslu GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI aktuálně ani NENÍ reálně KOMPETENTNÍ k tomu, aby svou vlastní osobní odpovědnost za stav ROVNOVÁHY CELÉHO SVĚTA jako svou osobní VÝZVU ve svém SRDCI přijal, této se proto vzhledem k upřednostňování svých vlastních osobních a tedy soukromých zájmů PROZATÍM zříká, tu VIZI proto PROZATÍM odmítá, což ani NENÍ nic ostudného, protože ten, kdo trpí svou vlastní nerovnováhou vnitřní, přece ani nemůže jednat jinak,… protože kdo ve smyslu LÁSKY k bližnímu svému sám sebe zrazuje, své bližní zrazuje, ten ROVNOVÁHU CELÉHO SVĚTA zrazuje ne proto, že by sám od sebe chtěl, ale proto, že ZATÍM Svobodnou Vůlí, kterou nám POSKYTUJE PRÁVĚ LÁSKA k bližnímu svému, NEDISPONUJE a dokud své subjektivní nastavení nezmění ani nemůže.

Konstatuji, že POKUD uvedený bod hlavním tématem konference ve Švýcarsku nebude, nepůjde o konferenci mírovou, a Švýcarsko NENÍ neutrální zemí, protože bez návrhu a ROVNĚŽ TAKÉ SOUČASNÉHO dosažení dohody ve smyslu CELOSVĚTOVÉHO OBČANSKÉHO REFERENDA - Rezolucí Charty 2024 NENÍ možné zastavit NADBYTEČNOU světovou produkci zbraňových systémů a munice,

kdy taková NADPRODUKCE se posléze NAPROSTO PŘIROZENĚ tak jako NÁDOR, ZÁPAL, či ZÁNĚT podobně tak jako u NADBYTEČNĚ a tedy NEZDRAVĚ se stravujícího jedince jako KONKRÉTNÍ PŘÍČINA a NEMOC ve světě vnějším jako NÁSLEDEK v podobě násilí a válek na Těle Matky Země projevuje.

A tak jako je KAŽDÁ bytost PŘÍMO odpovědná za své vlastní fyzické ZDRAVÍ, my VŠICHNI SPOLEČNĚ jsme ve smyslu KVALITNÍHO SOCIÁLNÍHO KLIMA odpovědní za ZDRAVÍ a tedy STAV svého DOMOVA – to je Planeta Matka Země.

Ve jménu GLOBÁLNÍHO ZDRAVÍ je proto NADBYTEČNOU produkci zbraňových systémů a munice produkovaných pouze za účelem dosahování ekonomických zisků NUTNÉ odsoudit, a stejně tak KAŽDÉHO, kdo se takového pro Celý Svět NEZDRAVÉHO jednání veřejně nezřekne, protože takové jednání, které sleduje vlastní prospěch na úkor životů svých bližních... ve své podstatě znamená novodobou formu KANIBALISMU, který požírá sám sebe. A tedy KAŽDÁ bytost, která na této šílené mašinérii JAKKOLIV participuje, je za svou spoluúčast sama PŘÍMO ODPOVĚDNÁ v tom smyslu, že se NAPROSTO VĚDOMĚ zpronevěřila své osobní sociální odpovědnosti. Taková bytost, POKUD se svého jednání nezřekne, má být označena za vyděděnce, který ve smyslu své budoucnosti sleduje pád do nižších duchovních oblastí a v duchovním slova smyslu jde tedy o odpadlíka.

Vše ostatní kromě dosažení KLÍČE SPOLEČNÉ KONTROLY nad produkcí zbraňových systémů ze strany zástupců VŠECH jednotlivých států, NAHRÁVÁ tomu, aby na této planetě pokračovalo NEVHODNÉ uvažování o likvidaci svých bližních za účelem ekonomických zisků, které ústí v NEVHODNÉ jednání, které je v PŘÍMÉM rozporu se Vznešenou Osmidílnou Stezkou Buddhy, to je: Pravé Porozumění, Pravá Motivace, Pravá Řeč, Pravé Jednání, Pravé Živobytí, Pravé Úsilí, Pravá Bdělá Pozornost a Pravé Soustředění.

KLÍČE SPOLEČNÉ KONTROLY nad produkcí zbraňových systémů zástupci VŠECH jednotlivých států dosáhnou tím, že si k tomuto účelu vyvolí své NEÚPLATNÉ zástupce, které se dají již dnes ROZPOZNAT právě podle toho, že již dnes, bez ohledu na konzumní a ekonomický shon světa, žijí klidným a skromným způsobem života, a to přestože nahromadili nezměrné zásluhy dobra ve smyslu sociálním. Takové bytosti, které o takovou funkci ani nestojí, mají být k ní přesvědčeni a to má být také vyjádřením a jejich Čestným Společenským Uznáním.

Pokud Švýcarsko tvrdí, že je neutrální, zatímco přijalo sankce proti Rusku, není přece neutrální a pokud tedy Švýcarsko není schopno NESTRANNOU mírovou konferenci, která nestraní finančnímu prospěchu na úkor bytostí ostatních... uspořádat, mělo by tak učinit uskupení BRICS.

 

Zástupce uskupení BRICS v souvislosti s aktuální globální nerovnováhou, která se týká NÁS VŠECH, současně rovněž tak ŽÁDÁM, aby právě za účelem dosažení GLOBÁLNÍ ROVNOVÁHY zvážilo MOŽNOST svého oficiálního přispění ve smyslu PŘÍMÉ participace za účelem ochrany Lidských Práv a Svobod a jejich následného dodržování v Této Konkrétní Světové Oblasti, to je dnešní ČR a dnešního Slovenska, rovněž tak za účelem jejich následného SKUTEČNÉHO DODRŽOVÁNÍ, za účelem možného Obnovení Národní Suverenity Československa, protože aktuální situace je taková, že převážná část bytostí ČR i Slovenska jsou v podstatě RUKOJMÍ takzvaných amerických tajných služeb a s nimi provázanými finančními skupinami, které zde za užití menšinového a k tomu účelu zneužitého v mravním slova smyslu nezralého obyvatelstva sice ve vzájemné kooperaci způsob svého extrémně tržního a tedy brutálního podnikání na úkor LIDSKOSTI rádi provozují, ale v tomto NEZDRAVÉM nastavení ani místní obyvatelstvo, ani jeho kulturní dědictví reálně NERESPEKTUJÍ. Uvědomuji si, že KAŽDÝ národ za stav svých vlastních věcí nese svou vlastní odpovědnost, se vším respektem současně PROSÍM, abyste to nenechaly zajít tak daleko jako na Ukrajině, protože situace NAPROSTO ZBYTEČNĚ obětovaných životů se nakonec dotkne nás všech. Také ten nepořádek ve smyslu NAPROSTO ZBYTEČNĚ nefunkčních mezinárodních vztahů nakonec budeme uklízet my všichni. A stejně tak my všichni nakonec doplatíme na NAPROSTO ZBYTEČNĚ oddalovanou MOŽNOST PROSPERITY KOLEKTIVNÍ, na které bychom se, protože mám za to, že k tomu už uzrál čas, s někým solidním a kompetentním rádi domluvili.


Ať vás VŠECHNY bytosti Štěstí ve smyslu Vzájemné Úcty a Respektu provází!

Ať si VŠECHNY bytosti Uvědomí Svůj Vlastní Prvotní Stav Buddha!


Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya
 

www.srdcenahrad.cz

23. 7. 2022 Rozhovor s Lumírem Láskou -⁠⁠⁠ kandidátem na prezidenta České republiky 2023

PRAVDA VÍTĚZÍ!


Rozhovor_s_Lumirem_Laskou_kandidatem_na_prezidenta_cr-3
.pdf
Stáhnout PDF • 969KB


Dne 01.07.2023 zaslala kancelář kandidáta na prezidenta České republiky, Lumíra Lásky, Buddhy Maitreyi dopis kanceláři pana prezidenta Ruské federace, Vladimira Vladimiroviče Putina: 


6.12.2023 - Buddha u příležitosti Svátku Svatého Mikuláše potvrdil intronizaci Krista na Slovensku 


27.11.2023 - Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi:


30.11.2023 - Reakce na Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi:


VOLNÁ ENERGIE 💎


Díky aktuálně Dostupnému a Srozumitelnému Poznání Buddhů bytosti již NEMUSÍ

podstupovat muka a utrpení způsobené odloučením a válkou 💜☸🌍🕊Sjednocení Buddhovského a Kristovského náhledu:


Další pro život zásadní odkazy:
Šťastný Zlatý Věk ✨Náš Milosrdný Pán Ježíš Kristus:


Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA:
 

PŘESAH reinkarnačního rámce


POBÍDKA k Ukončení Nevědomosti
 


MANTRA Miluji Tě

 

Julian Assange

 

Aaron Bushnell

 

Strýček Sam by David Shumate

Buddha

Nástroj celosvětové rovnováhy
.pdf
Stáhnout PDF • 7.58MB

294 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

V této chvíli nejsou žádné plánované události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page