top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

VOLNÁ ENERGIE

Aktualizováno: 7. 6.

aneb CELOSVĚTOVÉ ŘEŠENÍ KRIZE ENERGETICKÉ, UPRCHLICKÉ, ZDROJŮ NEROSTNÝCH atd.


26.1.2024

Zdroj: Art of Dharma, Alenka Loučková


Tento text je převzatý z webu Srdce na Hrad:Stagnace v Duchovním a tedy Evolučním Vývoji jednotlivců v JAKÉMKOLIV společenství PŘÍMO SOUVISÍ s jejich subjektivními představami a tedy následně subjektivními stavy "nedostatku" a následně tedy také se sklony a úsilím tyto vlastní subjektivní stavy JAKÝMIKOLIV způsoby NEUSTÁLE kompenzovat. Toto Velmi Namáhavé Úsilí Je KARMA. Tato vlastní subjektivní NEROVNOVÁHA jednotlivce (na základě vlastní Nevědomosti, která souvisí s Absencí Poznání Buddhů) PŘÍMO SOUVISÍ s NEROVNOVÁHOU vnější a tedy Celosvětovou.

Z uvedeného vyplývá, že Globálního Řešení jak energetických tak JAKÝCHKOLIV jiných krizí… a tedy Světové ROVNOVÁHY… je MOŽNÉ Dosáhnout POUZE a JEDINĚ za předpokladu, že se VŠICHNI SPOLEČNĚ ZAVÁŽEME k tomu, že se BUDEME řešením takových krizí VĚDOMĚ zabývat na subjektivní psychologické úrovni jednotlivců Celého Světa tak, že se VŠICHNI SPOLEČNĚ ZAPŘÍČINÍME o to, aby bylo VŠEM bytostem NAJEDNOU a CÍLENĚ Poznání Buddhů a tedy Poznání a VZDĚLÁNÍ Univerzální... zprostředkováváno. To je SOUČASNĚ také řešení jak krize uprchlické, tak krize, která souvisí se subjektivními představami NEUSTÁLÉHO nedostatku zdrojů nerostných a následkem Nevědomosti přirozeně i sklony tyto NEUSTÁLE kompenzovat. Rozptýlit Nevědomost Celého Světa Je Úkol, který Leží před Správci Probuzeného Světa a ti, kteří se jej Sebevědomě nechopí, budou jen prodlužovat utrpení vlastní i utrpení VŠECH ostatních bytostí, které do jejich karmické souvislosti přináležejí…Prezident Ruské federace pan Vladimir Vladimirovič Putin byl o Nezištném úsilí Sanghy SRDCE DHARMY a jejích přátel (kteří Toto Univerzální VZDĚLÁNÍ v rámci Celosvětového Duchovního Vývoje Nezištně Sdílejí a tak právě účel Možného Ukončení krizí na Celosvětové Globální úrovni sledují) dne 1. 7. 2023 informován:

Za touto aktivitou a také za ostatními Nezištnými aktivitami, které jsou se Záměrem Celosvětového Duchovního Pozvednutí spojené, aby se vůbec staly možnými, stojí Obrovské Množství Osobních obětí spojených s odporem bytostí, které vlastní Nevědomosti doposud podléhají, kterému Třem Klenotům (Buddha, Dharma a Sangha) Nezištně Sloužící Mniši v rámci své vlastní Duchovní Praxe čelili a čelí… To vše za Vesmírné Podpory dalších Bytostí Světla, které vlastní Rozporuplnost Sebevědomě Rozptylují, a proto mohou nalézat, a následně Celému Světu tedy také nabízet, a poskytovat řešení jiná než nemocná, válečná, zločinná, psychopatologická, a šílená…

Vyzývám Nezištně Jednající zástupce VŠECH národů a také VŠECHNY bytosti Dobré Vůle, které mají vlastní zkušenost s Nezištným jednáním v zájmu bytostí ostatních, aby vzaly v potaz, že ve svém Nezištném Jednání NEJSOU OPUŠTĚNÉ, protože tak, jak si někdy připadají CELÝM SVĚTEM opuštěné ony, si připadají opuštěně i Mniši, kteří se Nezištnému Sdílení Poznání Buddhů Neúnavně, Vytrvale a Houževnatě Věnují, jejich Svatá Služba zůstává vzhledem k Nevědomosti hluboce trpících bytostí dlouho nepochopena, a oni tak zůstávají v tom lepším případě dlouho neviděni a neregistrováni, v tom horším případě nenáviděni a pronásledováni. Proč? Protože KAŽDOU z bytostí do okamžiku Osvícení Buddhy zajímá v podstatě to, co si ona myslí, že je důležité, a to spontánně Nadřazuje nad vlastní Schopnost Naslouchání bytostem ostatním, tedy schopnost Porozumění, tedy Soucit. U Bytostí Plně Realizovaných a Probuzených, tj. Buddhů je to naopak, Tyto Bytosti Nejprve Naslouchají tomu, co říkají bytosti ostatní, jak sebe na vlastní subjektivní úrovni prožívají... a zakoušejí... a na to se ve smyslu Svaté Služby Třem Klenotům pokoušejí Nezištně Poskytovat ty nejlepší možné odpovědi, které by takovým bytostem jejich vlastní život usnadňovaly. A je to Právě SKRZE Toto Naslouchání Buddhům, kterým Tito v psychologickém slova smyslu tvoří Oblast Buddhova Pole, která se stává Duchovní Oblastí, kde Vládnou Zákony Pravdy, Lásky, Čestnosti, Sounáležitosti a tedy nejvyšší Možné Inteligence vůbec…


Uvedeným nežádám o lítost; tím, že uvedené uvádím, je činím zřejmým za účelem toho, abych navrhl Pozastavení se nad skutečností, že tak, jak jste někdy nepochopeni vy sami, si připadají nepochopeny i VŠECHNY bytosti ostatní, které zůstávají také pro vaše vlastní zaujetí povrchnostmi tohoto světa (a tedy zaujetí vlastní bezohledností) nevyslyšeny… a to jen proto, že povrchnosti tohoto světa jsou pro vás důležitější, než ochota svým bližním naslouchat... Proč? Protože vlastní osobní ochota bytostem ostatním Naslouchat je přirozeně spojena s Láskou k těmto bytostem a s vlastní osobní Pokorou ve smyslu Svaté Služby ve prospěch Univerzální Celistvosti, respektive tedy Účasti na Sebevědomém Tvoření Ráje v Elementu Matka Země. A jaká je vlastní subjektivní míra upřednostňování vlastních osobních požitků tohoto povrchního světa, taková je míra neochoty svých bližním Čestně a Upřímně, za účelem jim prospívat, naslouchat, a naopak, a jaká je míra ochoty prospívat bytostem ostatním, taková je míra ochoty prospívat sobě samému… Omluvte můj kriticky laděný tón, hovořím k vám asi ze 2-5% tak jako běžně hovořím sám k sobě…


Jeden z těchto Mnichů, kteří dennodenně vynakládají Enormní Úsilí v souboji za Pozvednutí Ducha Celého Světa je také Alenka Loučková, která přeložila můj hlavní odkaz: knihu Maitreya Buddha Sútra aneb Prázdnota… Matka Dědiců Nesmrtelnosti z českého a anglického jazyka Maitreya Buddha Sutra or Emptiness... Mother of The Heirs to Immortality do jazyka německého Maitreya Buddha Sutra oder die Leere... die Mutter der Erben der Unsterblichkeit , a kterou jsem osobně pověřil tím, aby do Poznání Buddhů Zasvětila pana prezidenta Putina, a tím tak Celý Ruský národ a potažmo tedy i Celý Svět, je od okamžiku několika dnů po zveřejnění svého otevřeného dopisu panu prezidentovi Putinovi nekontaktní, což u ní není vůbec zvykem. Konstatuji, že Alenka Loučková, kterou jsem ve shora uvedeném pověřil, ani na jediný okamžik NEZAVÁHALA... a okamžitě se dala do práce, právě protože ona si Plně Uvědomuje ZÁSADNÍ rozdíl mezi tím, když bytosti Poznáním Buddhy disponují a když ne, včetně dalších souvislostí s Hlubokým Utrpením do trýzně ponořených bytostí následkem Nevědomosti souvisejícím… následkem čehož Této Bytosti Její Vlastní Probuzená Přirozenost Velela, že To Poznání, kterého se jí samotné dostalo ode mě, a rovněž tak kterému při překladu shora uvedené knihy porozuměla, a které se jí tak Stalo Srozumitelným... PŘIROZENĚ nemůže odepřít bytostem ostatním, zvláště pak, pověří-li ji Buddha, který jí Toto Poznání Sám Přímo Zprostředkoval.

Alenka Loučková se tak ve smyslu Plošného Sdílení Poznání Buddhy Stala Svatým Patronem Celého Ruska a tak i potažmo Celého Světa, protože bez Její Nezištné Přejícnosti... a Námahy s Touto Přejícností Spojenou... a Úsilím s Nezměrným Přáním Poznání Buddhy VŠEM bytostem bez rozdílu, ve kterém nehleděla na své vlastní osobní pohodlí, by dnes Toto Poznání Buddhy NEBYLO Tak Zřejmé, jako je tomu dnes, čímž Tato Konkrétní Bytost ULEVILA Celému Světu od Hlubokého Utrpení způsobeného karmickou zátěží, která se Právě Jejím Přičiněním Začala Pozvolna Uvolňovat… jak jsme toho svědky…

Alenka Loučková do Této Své Lásky Buddhy zahrnula kromě Celosvětové Komunity i Vás, pane prezidente Putine, za účelem Vašeho osobního Štěstí a Radosti, tedy v souvislosti s Nezištným a Bezelstným Přáním Štěstí, a já Vás v Přítomnosti Našeho Milosrdného Pána a Našeho Patrona Ježíše Krista, se kterým je Učení Buddhů v NAPROSTÉM SOULADU, žádám, abyste laskavě zvážil, zda Alence Loučkové její Nezištnost oplatíte tak, že se osobně zapříčiníte o to, aby s námi a ostatním světem byla opět kontaktní.

Alenka Loučková se vydala na Nesnadnou Cestu Nenásilí, tedy bez jiných zbraní, než kterou je Milující Laskavost ke VŠEM bytostem, se Svým SRDCEM v dlaních, ač předem VĚDĚLA, že se Nejprve musí setkat s Nevděkem, než Dozraje Karma, aby byl Rozpoznán Čistý Záměr Právě Této Její Konkrétní Milující Laskavosti ke VŠEM bytostem bez rozdílu. Málokterý z Mnichů je připravený na Duchovní Práci v Tomto Rozsahu.

Tím bych také rád Povzbudil VŠECHNY Skutečné Hledače Konečné, a tedy Absolutní Pravdy o Smyslu Své Existence, tedy Uvědomění si Vlastního Buddhovství, a tak i Jeho Dovršení.

Kromě Tohoto Přání Štěstí žádám, pokud je to možné, aby se také Julian Assange a Edward Snowden o Tomto Odkazu dověděli, aby také jim byla Tato Cesta k Buddhovství Otevřena…

Pokud by se přece jen stalo, že Alenka se mnou a s bytostmi ostatními přerušila kontakt sama od sebe proto, že "nás už najednou nemá ráda", pak se Celému Světu Samozřejmě za Svůj Omyl Veřejně Omluvím…


Mějme SPOLEČNĚ na Paměti, že Do Okamžiku Osvícení Buddhy je KAŽDÁ z bytostí, která je aktuálně ve fyzické formě vtělená... a nachází se na JAKÉMKOLIV území v Elementu Matka Země... či jiném…, a která současně vyjadřuje své sympatie s postoji Míru... či jen otevírá témata navazování možné VŠEOBECNÉ Mírumilovné SPOLUPRÁCE…, a tedy VŠEOBECNÝCH Mírových dialogů…, je ze strany bytostí, které svým vlastním vnitřním duševním Rozporuplnostem doposud čelí... agresivními útoky VŠEHO druhu napadána a je rovněž tak ze strany společenství takových agresorů VŠELIJAK pronásledována.


Má vejít ve známost, že bytosti s hlubšími nezpracovanými osobními traumaty na své subjektivní úrovni Hluboce Trpí vlastní vnitřní nevyrovnaností, jejímž následkem v takových bytostech povstávají sklony k agresivitě vnější a tedy k vedení válek na úrovni lokální i mezinárodní. I když se to tak na první pohled mohlo zdát, toto utrpení NENÍ nijak osobní a proti někomu osobně namířené. Proč? Protože pokud by těmto Hluboce Trpícím bytostem stály v cestě jiné mentální překážky než zrovna vy, mířily by na ně. Proč? Prostě z přirozenosti té či které karmické události, která souvisí s tou či kterou úrovní dosaženého Duchovního Vzdělání…

Z uvedeného vyplývá, že jak Záměr, tak i Realizace Celosvětového Šíření Poznání Buddhů je pro další Celosvětový Evoluční Vývoj, má-li být Mírový, NEZBYTNOSTÍ.

Jinými slovy, Hluboce Trpící bytosti NEMAJÍ reálně ponětí o tom, proč na světě jsou, kde se na něm vzaly a jaký má jejich život smysl...

Takové bytosti proto následkem vlastní subjektivní Nevědomosti podléhají hlubokým stavům vnitřního NEKLIDU a NEPOKOJE a tedy ZOUFALSTVÍ… následkem čehož jsou naprosto přirozeně ZAUJATÉ činnostmi, které sledují zoufalé činy a jednání páchané jak na sobě a na životech svých, tak na životech svých bližních...Takové bytosti tak NÁSLEDKEM vlastní subjektivní Nevědomosti (Absence Poznání Buddhů) přirozeně smysl svého vlastního života NEVIDÍ a PRÁVĚ PROTO jej POSTRÁDAJÍ a PRÁVĚ PROTO nevidí smysl ani v životech svých bližních – odtud pochází ona ničivá síla temnoty, to je Nevědomosti... Tato VELMI frustrující a vystresovaná situace na subjektivní úrovni jednotlivců se tak NAPROSTO PŘIROZENĚ projevuje ve světě vnějším, který je zmítán Nevědomostí tak, jako ten, či který jednotlivec sám… Proto má být ZARUČENO Duchovní Vzdělání pro KAŽDOU jedinou z bytostí, protože POKUD ne, znamená to díru v lodi, se kterou se do temnoty potopí celý svět… Ať KAŽDÁ z bytostí uváží, zda reálně pomůže zaměstnávat se úsilím vylévání za pomocí kyblíků z paluby a podpalubí vodu, nebo existuje řešení snadnější, kterým je DOSTUPNÉ Duchovní VZDĚLÁNÍ VŠEM bytostem bez rozdílu.

Z uvedeného vyplývá, že takto Hluboce Trpící bytosti NEMAJÍ námi býti bez Poskytování Porozumění jejich Hlubokému Utrpení opuštěné... takto Hluboce Trpící bytosti NEMAJÍ námi býti bez Otevření Možnosti se do Stavu Buddha Probudit, likvidovány... takto Hluboce Trpící bytosti NEMAJÍ býti námi ponechány napospas vniveč... jinak by se z naší strany přirozeně jednalo o naši vlastní Lhostejnost, kterou bychom si my sami v Soudný Den neodpustili. Probuzené Bytosti VĚDÍ, že Tento Soudný Den se odehrává v KAŽDÝ Okamžik NEUSTÁLE. KAŽDÁ z bytostí ať s uvedeným naloží dle svého nejlepšího VĚDOMÍ a SVĚDOMÍ jak nejlépe umí, dokáže, svede a dovede.


Soucit Je Porozumění a Porozumění Je Brána Osvícení:S láskou a respektem dodávám, že odpovědnost za možná předchozí nedorozumění se zprostředkováním jasného vylíčení toho, že Poznání Buddhů je NEZBYTNÉ Okamžitě Celosvětově Šířit, vidím a shledávám také na své straně, v tom smyslu, že je možné, že původní sdělení:nebylo z naší strany formulováno Jasně a Srozumitelně. Cílem sdělení tohoto tedy je, aby bylo Jasnější, Zřejmější a také Srozumitelnější. Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA ať nám Milostivě Udělí Svá Další Hlubší Vnuknutí, Požehnání, Vedení a Pokyny k Duchovní Praxi… Óm, Óm, Óm, Óm, Óm, Óm, Óm, Óm, Óm, Óm, Óm, Óm, Óm, Óm, Óm, Óm, Óm, Óm…


VZDĚLÁNÍ bylo odjakživa tou Nejvyšší hodnotou a bylo to VŽDY z toho důvodu, že bytostem USNADŇOVALO život. Jako příklad uvádím možnost vzdělávat se na významných a prestižních světových univerzitách za účelem vedení kvalitnějšího budoucího života jejich absolventů. Dosahování tohoto vzdělání bylo vždy spojené s vysokými finančními náklady. Dalším příkladem je objev na první pohled tak obyčejné věci jako je kolo, které nám kromě všech výdobytků dnešního světa, jejichž funkci si bez kola ani nedokážeme představit, v první řadě umožnilo zejména snadnější přepravování těžkých nákladů.

Uvedené příklady souvisí s tím, že bez Plošně Sdíleného Poznání Buddhů bude JAKÝKOLIV národ tohoto světa zcela přirozeně i nadále a NEUSTÁLE čelit těžkopádným snahám o podmanění a zotročení ze strany bytostí, kterým se Tohoto Univerzálního Poznání Buddhů doposud nedostává. Proč? Protože DOKUD nedojde ke spontánnímu Vyvanutí vášní a chtíčů právě následkem Zprostředkování Poznání Buddhů, neuzraje Dobrá Karma a budou trvat sklony k vedení válek na úrovni jednotlivců i skupin, kterým se Tohoto Poznání nedostává, nebo které se Tomuto Poznání zpronevěřili…

Zástupcům VŠECH světových národů tak, bez vlastního Hlubšího Porozumění VZDĚLÁNÍ Univerzálnímu... a jeho následnému sdílení s jednotlivci a národy ostatními... proto nezbývá nic jiného, než aby sebe nadále zaměstnávali úsilím spojeným s obranou vlastního nerostného bohatství, s obranou vlastních hranic, s ochranou vlastnictví duševního a tedy rovněž tak úsilím spojeným se zbrojením. Toto úsilí Je Možné jako Budoucí Volnou Energii Právě Díky Poznání Buddhů Transformovat do VIZÍ Laskavějšího Světa, do kterého se budou inkarnovat bytosti, které už nízké stavy pekelných říší nepoznají a protože nepoznají, nebudou mít ani důvod je v sobě na subjektivní úrovni nosit a následně, ve své fyzické zralosti a síle obracet proti svým bližním i proti sobě tak, jak jsme toho svědky dnes…


To znamená, že tam, kde je přítomna Absence Poznání Buddhů (a tedy Absence VZDĚLÁNÍ Univerzálního), tam je přítomna Nevědomost, tam kde je přítomna Nevědomost, tam je přítomno zaměstnání, kterým sebe zástupci jednotlivých národů vyčerpávají, čímž rovněž tak vyčerpávají svůj vlastní lid. Tedy tam, kde je přítomno Poznání Buddhů není zaměstnání utrpením a naopak. To znamená, že tam, kde je přítomno Univerzální VĚDĚNÍ, tam je možné opustit zaměstnávání se tím, co zástupce VŠECH národů i jejich lid NAPROSTO ZBYTEČNĚ vyčerpává.


To znamená, že Poznání Buddhů a tedy VZDĚLÁNÍ Univerzální je stejně prospěšné, jako objev na první pohled tak obyčejné věci, kterou je kolo. Zatímco kolo nám pomohlo vypořádat se se zátěží fyzickou, a následně pomohlo i s dalšími výdobytky doby, Poznání Buddhů, a tedy VZDĚLÁNÍ Univerzální, nám Umožňuje Vypořádat se Zátěží Mentální a tedy Duchovní, které Hluboce Trpící bytosti tohoto světa vzhledem k Absenci VZDĚLÁNÍ Univerzálního podléhají. ZÁSADNÍ PODMÍNKOU pro to, aby to bylo vůbec možné, je uznat na úrovni jednotlivce první Vznešenou Pravdu, kterou vyhlásil Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA. Bez Této Základní Upřímnosti a Pokory k Sobě Samému NENÍ Transformace možná… je nemožná.


Vzhledem k Aktuální Dostupnosti Srozumitelného a Univerzálního Poznání Buddhů Může Díky Jeho Globálnímu Sdílení VEŠKERÉ a rovněž tak NAPROSTO ZBYTEČNĚ náročné a strastiplné mentální a následně tedy i fyzické Celosvětové snažení opadnout a UVOLNĚNÁ mentální kapacita (!!! ONEN VOLNÝ ZDROJ ENERGIE a PROTO SVATÝ GRÁL !!!), která PŘÍMO SOUVISÍ s doposud nepoznanými úrovněmi vlastního subjektivního Štěstí... může VELMI dobře posloužit k Tvůrčí VIZI lepšího světa pro VŠECHNY bytosti v Elementu Matka Země se nacházející… což přirozeně PŘÍMO SOUVISÍ se Samovolným a tedy Spontánním Zlepšením Úrovně Lidských Práv ve Světě, která PŘÍMO SOUVISÍ s Právem KAŽDÉ jediné bytosti na Univerzální VZDĚLÁNÍ, to je Poznání Buddhů. Vím, že se opakuji, Taková Už Láska Je, bytosti zbavené Paměti Pomáhá a Podporuje, aby se ze Sna o utrpení Probudila. Zdá se vám to Samolibé přátelé? Může, ale jen do Toho Okamžiku, než Spatříte SOUVISLOSTI, pak už ne.

Zatímco bytosti, ach, jaká škoda, kterým se Poznání Buddhů nedostane, budou naprosto zbytečně na nižších úrovních svého duchovního a subjektivního vývoje prodlévat, a tedy NAPROSTO ZBYTEČNĚ stagnovat, a tedy NAPROSTO ZBYTEČNĚ samy sebe i své bližní týrat. To se týká bytostí jak majetných, tak nemajetných.


S veškerým Respektem a Láskou ke VŠEM bytostem proto konstatuji, že bez této konkrétní Duchovní Transformace na úrovni jednotlivců a národů, těmto nezbývá, než aby dle svého vlastního a Rozporuplného nastavení způsobeného vlastní subjektivní Nevědomostí, se kterou PRÁVĚ SOUVISÍ subjektivní stavy Zoufalství a Neklidu, takové bytosti samy sebe NAPROSTO ZBYTEČNĚ mentálně trýznily, a tak vyčerpávaly, bez ohledu na to kolik litrů energy nápojů tyto Hluboce Trpící bytosti spotřebují, následkem Nevědomosti budou trpět, protože ony jinou možnost opravdu NEMAJÍ. A protože bytosti následkem vlastní Nevědomosti trýzní a vyčerpávají samy sebe, ani nemohou jinak, než trpět NEDOSTATKEM ENERGIE, což má za následek potřebu zajišťovat si a vydobývat vnější zdroje energie takovými způsoby, jakým se takovým bytostem na jejich evoluční vývojové fázi aktuálně dostává, ne jinými.


Právě z těchto důvodů by nemělo být Univerzální VZDĚLÁNÍ podobně tak jako poznání obyčejného kola podceňováno a přehlíženo jen protože je nabízeno ZCELA ZDARMA, a tedy Nezištně jako něco samozřejmého. Zde nejde o něčí osobní touhu někoho o něčem přesvědčit a získat si ho na svou stranu, řečené je řečeno z úrovně Neosobní Nestrannosti, a tedy PRINCIPU v zájmu KAŽDÉ jediné bytosti za účelem Dovršení Absolutní Nezávislosti KAŽDÉ bytosti, tj. Stav Buddha.

Nikomu neříkám, aby dělal to co chci já, Otevírám "jen" Možnost sdílet to co říkám, s tím, že to říkám já, aby se s tím KAŽDÁ z bytostí VYROVNALA a POPASOVALA po svém a SOUČASNĚ garantuji, že VYROVNÁ a POPASUJE, protože na podvědomé úrovni KAŽDÁ z bytostí beztak již VÍ, že mnou řečené a mnou sdílené informace jsou Pravdou Univerzální, to je PROSPĚŠNOU NEOMEZENĚ VŠEM bytostem bez rozdílu.

Otálet se sdílením Této Univerzální Pravdy proto znamená prodlužovat stav světa zmítaného násilím, vraždami, válkami a naopak. KAŽDÁ z bytostí ať s uvedeným naloží dle svého nejlepšího VĚDOMÍ a SVĚDOMÍ jak nejlépe umí, dokáže, svede a dovede. V takovém společenství, ve kterém je přítomna Nevědomost (to je Absence Poznání Buddhů) pokračuje utrpení a útlak VŠEHO DRUHU, a naopak.

S uvedeným NAPROSTO PŘIROZENĚ a PŘÍMO SOUVISÍ skutečnost, že v takovém společenství, ve kterém je Poznání Buddhů přítomno, je SOUČASNĚ přítomen i ZÁNIK JAKÝCHKOLIV činností sledujících záměry uškození jiným bytostem, vydírání násilím či dokonce vraždou za účelem přivlastňování si toho, co není Dobrovolně Darováno a tedy toho, co takovým bytostem ani NENÁLEŽÍ z toho důvodu, že nevynaložily své vlastní úsilí k účelům věnování se činnostem SPOLEČENSKY VHODNÝM a tedy PROSPĚŠNÝM, aby za tyto byly odměněny, a způsoby své vlastní obživy a tedy živobytí tak samy sobě SPOLEČENSKY VHODNÝM a tedy PROSPĚŠNÝM způsobem zajistily. Takové bytosti, které si přejí lepší budoucnost, se proto takového Nízkého jednání VĚDOMĚ ZŘÍKAJÍ a rovněž tak OPOUŠTĚJÍ VŠECHNY bytosti, které se doposud NEVHODNÉMU JEDNÁNÍ namířenému proti bytostem ostatním věnují.

A jaká je míra Nevědomosti bytostí a jejich vlastní neochota svou Nevědomost rozptylovat, takový je jejich OSUD a tedy KARMA ve smyslu vlastní Nemožnosti prodlévání ve společenství jiném, než v tom, ke kterému na základě vlastní úrovně Nevědomosti přináležejí, to je ve společenství jednotlivců, kteří sebe právě na základě vlastní Nevědomosti zaměstnávají činnostmi, které sledují záměry uškození jiným bytostem vydírání násilím či dokonce vraždou za účelem přivlastňování si toho, co jim není dobrovolně darováno.

Zajišťování si materiálního zabezpečení je přirozenou evoluční fází, která však ale předchází další fázi, která sleduje smysl, jak se mít psychologicky na subjektivní úrovni lépe, čehož NENÍ MOŽNÉ dosáhnout jinak, než prostřednictvím VĚDOMÉ SPOLUPRÁCE SE SVÝMI BLIŽNÍMI, protože JEDINĚ TAK JE MOŽNÉ DOSPĚT DO ÚROVNĚ VŠEOBECNĚ MÍRUMILOVNÉHO SPOLEČENSTVÍ. Z uvedeného důvodu by si proto nikdo, kdo doposud prodlévá ve fázi materiálního hromadění, neměl OMYLEM o sobě myslet, že je inteligentnější, než bytosti ostatní. Taková bytost by neměla být považována za bytost duchovně rozvinutější.

Rozptýlení vlastní Nevědomosti NAPROSTO PŘIROZENĚ a PŘÍMO SOUVISÍ se spontánním Ukončením vlastní Pudovosti, Zvířeckosti a tedy sklonu k Nadvládě a Dominanci. Zástupci VŠECH světových vlád byli o Aktuálně Dostupném a tedy Srozumitelně Přístupném Poznání Buddhů ze strany Mnichů, kteří VŠEM bytostem ostatním ve smyslu Svaté Služby Třem Klenotům (Buddha, Dharma a Sangha) Nezištně Slouží, informováni, a byli rovněž tak informováni i o tom, že s jejich přičiněním Tato Nezištná Služba Může Celému Světu Přinést Nezměrné Množství Benefitů. KAŽDÁ z bytostí ať s uvedeným naloží dle svého nejlepšího VĚDOMÍ a SVĚDOMÍ jak nejlépe umí, dokáže, svede a dovede.


Nikdo se nenarodil… nikdo nezemře… Kdo netrvá na představě: "já jsem se narodil" (příčina)… ten netrvá na představě "já musím zemřít" (následek)… ten současně netrvá na představě: "abych chránil svůj život musím vydírat a vraždit ostatní"… ten současně netrvá na představě "abych měl život pohodlnější budu vydírat a vraždit ostatní". Ten Sní Lépe a Mnohem Příjemněji. Proč? Protože sebe obavami z možné odplaty a ostatními opatřeními s tím spojenými nezaměstnává.


Toto je Spontánní Věnování Buddhy

- Ať VŠECHNY bytosti Rozpoznají vlastní Prvotní Stav Buddha -

Ať vás VŠECHNY Vysoké Bytosti Světla Buddhovských Rodin Neustále Doprovázejí 🙏💜🕉️


Šťastný Zlatý Věk !


Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya

Nestranný zástupce Celosvětového Míru 🕊️💜🌍
Pro účely Rozšíření Vědomí na vědomí:

Autoritám Duchovním, autoritám z oblasti vlivu kulturního, vládě a zřízení SR a ČR, politickým hnutím SR a ČR, médiím dle uvážení, institucím dle uvážení, a dalším kontaktům místním i zahraničním dle uvážení. Sdělení je za účelem Pozvednutí Duchovního povědomí určeno k volnému šíření.


Pro účely Rozšíření Vědomí na vědomí rovněž tak:

Mezinárodní akademie energetických informačních věd (mezinárodní nevládní, veřejnoprávní kreativní, samosprávná a samofinancující vyšší vědecká instituce). International Academy of Energy Information Sciences (internationale niet-gouvernementele, openbare creatieve, zelfbesturende en zelf financierende hogere wetenschappelijke instelling). 

VOLNÁ ENERGIE 💎
CZ 26.01.2024 VOLNÁ ENERGIE
.pdf
Stáhnout PDF • 186KB


FREE ENERGY 💎
EN 26.01.2024 FREE ENERGY
.pdf
Stáhnout PDF • 332KB
Nadsmyslový svět existuje, k čemuž by měl Celý Svět v Duchovním slova smyslu postoj zaujmout,

protože PRÁVĚ TO má změnit dosavadní způsob vnímání funkce světa z "dolu, který si entity nevědomé přejí vytěžit" na "dočasně zakoušenou zkušenost a příležitost k učení", což má následně vést k Míru a Klidu ve Světě, tedy k Éře Zlatého Věku, Ráji na Matce Zemi.www.srdcenahrad.cz

01.04.2024 NÁSTROJ CELOSVĚTOVÉ ROVNOVÁHY a VÝZVA

k Osvobození Juliana Assange
CZ 01.04.2024 NÁSTROJ celosvětové rovnováhy
.pdf
Stáhnout PDF • 7.58MB01.04.2024 TOOL of WORLDWIDE BALANCE and CALL

for the Liberation of Julian Assange
EN 01.04.2024 TOOL of WORLDWIDE BALANCE and CALL for the Liberation of Julian Assange
.pdf
Stáhnout PDF • 360KB

23.07.2022 Rozhovor s Lumírem Láskou,

kandidátem na prezidenta České republiky 2023

PRAVDA VÍTĚZÍ!


Rozhovor_s_Lumírem_Láskou_kandidátem_na_prezidenta_cr
.pdf
Stáhnout PDF • 969KB


22.01.2023 Buddha - Prezident: RESUMÉ


CZ 22.01.2023 Buddha Prezident – RESUMÉ
.pdf
Stáhnout PDF • 1.62MBDne 01.07.2023 zaslala kancelář kandidáta na prezidenta České republiky, Lumíra Lásky, Buddhy Maitreyi dopis kanceláři pana prezidenta Ruské federace, Vladimira Vladimiroviče Putina


O této skutečnosti byly zároveň ve dnech 10.07. –⁠⁠⁠ 13.07. 2023 informovány všechny vlády světa. 

CZ 01.07.2023 President Putin letter
.pdf
Stáhnout PDF • 2.64MBOn 01.07.2023 the office of the candidate for President of the Czech Republic, Lumír Láska, Buddha Maitreya sent a letter to the office of the President of the Russian Federation, Vladimir Vladimirovich PutinAll governments of the world were informed of this facton 10.07. – 13.07. 2023.

EN 01.07.2023 President Putin letter
.pdf
Stáhnout PDF • 2.53MB
DE 01.07.2023 President Putin letter
.pdf
Stáhnout PDF • 2.62MB
06.12.2023 Buddha u příležitosti Svátku Svatého Mikuláše potvrdil intronizaci Krista na Slovensku 
CZ 06.12.2023 BUDDHA potvrdil intronizaci KRISTA
.pdf
Stáhnout PDF • 401KB06.12.2023 CONGRATULATIONS on the Enthronement

of the Lord Jesus Christ in Slovakia
EN 06.12.2023 ENTHRONEMENT of the Lord Jesus Christ in Slovakia
.pdf
Stáhnout PDF • 535KB
27.11.2023 Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi

CZ 27.11.2023 Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi
.pdf
Stáhnout PDF • 66KB27.11.2023 Open Letter to Czech president Pavel
EN 27.11.2023 Open Letter to the President Petr Pavel_en
.pdf
Stáhnout PDF • 196KB
30.11.2023 Reakce na Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi
CZ 30.11.2023 Reakce na Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi
.pdf
Stáhnout PDF • 147KB30.11.2023  Reaction to Open Letter for Czech president Pavel
EN 30.11
.2023 Reaction to Open Letter for Czech president Pavel
Stáhnout 2023 REACTION TO OPEN LETTER FOR CZECH PRESIDENT PAVEL • 144KB
Díky aktuálně Dostupnému a Srozumitelnému Poznání Buddhů bytosti již NEMUSÍ

podstupovat muka a utrpení způsobené odloučením a válkou 💜☸🌍🕊

Sjednocení Buddhovského a Kristovského náhledu:


01.01.2022 KRISTUS je BUDDHA – ŠŤASTNÝ ZLATÝ VĚK!


FULL MOVIE Christ is a Buddha I :EN 01.01.2022 Christ is a Buddha I - Happy Golden Age


EN 01.01.2022 CHRIST is BUDDHA I - Happy Golden Age
.docx
Stáhnout DOCX • 162KB


17.11.2022 KRISTUS je BUDDHA II. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Na počátku bylo SlovoEN 17.11.2022 CHRIST is BUDDHA II - In the beginning was the Word


EN 17.11.2022 CHRIST is BUDDHA II - In the beginning was the Word
.docx
Stáhnout DOCX • 16KB
Další pro život zásadní odkazy:
Šťastný Zlatý VěkNáš Milosrdný Pán Ježíš Kristus:


Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA:270 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Momentálně nemáte žádné události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY