top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

KONEC VĚKU VÍRY / THE END OF THE AGE OF FAITH

Aktualizováno: 5. 7.

30.5.2024


Pinterest The NeverEnding Story (1984) dir. Wolfgang Petersen
30.5.2024 KONEC VĚKU VÍRYTam, kde nebylo přítomné Základní Poznání Buddhů o Přesahu Reinkarnačního Rámce, byla přítomna víra ve "zrození a smrt", tam bylo přirozeným strategickým cílem podporovat anebo snižovat porodnost, prodlévání v tělesných schránkách, podporovat a prodlužovat, anebo je naopak eliminovat.


S příchodem Posledního Buddhy Tohoto Věku přichází fáze, ve které bude NEZBYTNÉ soustředit se na péči související s ošetřením traumatu, kterým naprosto přirozeně procházejí VŠECHNY bytosti, které si nyní začínají uvědomovat, že VEŠKERÉ to předchozí, na sobě vzájemně páchané násilí, které sobě i svým bližním bytostem DOPOSUD způsobovaly... bylo naprosto zbytečné, avšak protože PŘÍMO SOUVISELO s dosavadní předchozí NEVĚDOMOSTÍ, bylo také ve smyslu dozrání KARMY jednotlivců i KARMY světové, naprosto přirozené.


S tímto Osvícením... v této nově nastalé situaci, se strategické cíle Probuzeného Světa z předchozích tendencí dobývání bohatství materiálního, souvisejícím s eliminací životů bytostí ostatních promění, na VĚDOMOU duchovní práci, která se bude soustředit na to, jak se na osobní úrovni VYROVNAT s vlastním NIKDY nekončícím životem...


K tomu bude zapotřebí MNOHO laskavosti a porozumění... a k tomu zase takových světových vůdců, kteří tuto dosud nevídanou vlnu empatie umožní, aby se možnou stala... Před bytostmi rozvinutějšími pak leží úkoly, které se týkají správy duchovních oblastí v realitě nehmotné.


Film s názvem: "Nekonečný příběh" je podle pravdy, nyní je třeba si ale uvědomit, že Bastien sní o Atreyovi a naopak, zatímco Probuzený je Morlor:  https://www.csfd.cz/film/7244-nekonecny-pribeh/prehled/.


Nejčastější taktikou parazitických entit, které posedli tvého bližního, je vytvořit v něm dojem, že ty ho jenom zneužíváš, že ty se bez něj neobejdeš, že ty jsi závislý na něm, že ty proto žádnou hodnotu nemáš...


Jedinou ochranou před takovým napadením, je vážit si sebe navzájem, avšak odpovědnost za takovou schopnost má každý sám za sebe.


Démony posedlé bytosti nenávidí slova: PROMIŇ, PROSÍM a DĚKUJI, snadnou, avšak NEUSTÁLE potřebnou revizí KAŽDÉHO vztahu proto je, když ty sám o sobě víš, že když je to třeba, omluvit se dokážeš, protože ty si kvality svého bližního uvědomuješ... také žádat ho o pomoc ti problém nedělá, protože jeho přínos v tvém životě právě tímto způsobem čestně a otevřeně uznáváš... z čehož vyplývá, že ti ani upřímné poděkování za jeho podporu problém nedělá...


Kdo si je těmito svými ZÁKLADNÍMI duchovními schopnostmi jistý... kdo svou vlastní schopnost své bližní za jejich přínos ocenit neustále rozvíjí... a kdo svého bližního ve chvíli jeho aktuální slabosti omluvit dokáže... si je jistý i svou vlastní sebehodnotou... kdo ne, je si sám sebou v JAKÉMKOLIV vztahu nejistý... musí vynakládat enormní úsilí na to, aby předstíral, že si sám sebou jistý je... přízeň svých bližních si musí kupovat... za tento vlastní sebeklam své bližní nenávidí, a proto se také velmi snadno a rychle uchyluje k násilí na nich...


Dávej si proto dobrý pozor na to, s kým se tví bližní stýkají, a komu naslouchají, a pokud zjistíš, že před ZDRAVÝM rozumem upřednostňují mravně slabší entity, které poskytují nemravné poradenství, neváhej KAŽDÝ nezdravý vztah, KDYKOLIV to za vhodné uznáš, okamžitě ukončit.


Vše je zbytečné nedorozumění přátelé... Pokud se před vámi někdo povyšuje, činí tak, protože si ve vaší přítomnosti připadá poníženě... aby se s tím vnějším (v tomto případě s vámi) nějak vyrovnal... Tudy cesta ale nevede, ta vede pouze skrze jeho vlastní porozumění tomu, že to, co na vás uznává, z něj nečiní někoho menšího, než kým jste vy. Proč? Protože to byl přece on, kdo na vás ty kvality, které na vás oceňuje, sám zaregistroval... sám ocenil... byl to tedy on, kdo jim dal hodnotu... s tímto sebevědomím si tedy už nemusí připadat poníženě, a díky tomu se může osvobodit od masky povýšenosti, kterou pokud je do tohoto nedorozumění zamotaný, musí otrocky nosit... To samé přirozeně platí u extrému opačného, ve 

kterém se před vámi někdo ponižuje.Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya

May 30,2024 THE END OF THE AGE OF FAITHWherever the Fundamental Understanding of the Buddhas about the Transcendence of the Reincarnation Framework was not present, there was faith in "birth and death," and there, the natural strategic goal was to either support or reduce birth rates, to support and extend dwelling in physical bodies, or conversely, to eliminate them.


With the arrival of the Last Buddha of This Age comes a phase in which it will be NECESSARY to focus on care related to the treatment of trauma, which ALL beings, who are now beginning to realize that ALL the previous mutual violence they have caused to themselves and their fellow beings UNTIL NOW, naturally go through... was completely unnecessary, but because it was DIRECTLY RELATED to previous IGNORANCE, it was also completely natural in terms of the maturation of individual KARMA and world KARMA.


With this Enlightenment... in this newly arisen situation, the strategic goals of the Awakened World will shift from the previous tendencies of acquiring material wealth related to the elimination of other beings' lives to CONSCIOUS spiritual work, which will focus on how to PERSONALLY RECONCILE with one's own NEVER-ending life...


For this, MUCH kindness and understanding will be needed... and for this, again, such world leaders who will enable this unprecedented wave of empathy to become possible... For more advanced beings, tasks lie ahead that concern the management of spiritual realms in the non-material reality.


The movie titled "The NeverEnding Story" is based on truth, but now it is necessary to realize that Bastian dreams of Atreyu and vice versa, while the Awakened one is Morla: https://www.imdb.com/title/tt0088323/.


The only protection against such an attack is to value each other, but the responsibility for such an ability lies with each individual.


Beings possessed by demons hate the words: SORRY, PLEASE, and THANK YOU. An easy but CONSTANTLY necessary review of EVERY relationship is when you know yourself that you can apologize when necessary, because you recognize the qualities of your neighbor... Asking for their help is not a problem for you because you acknowledge their contribution to your life in this honest and open manner... which implies that sincerely thanking them for their support is not a problem for you either.


Whoever is sure of these BASIC spiritual abilities... who constantly develops their ability to appreciate their neighbors for their contributions... and who can forgive their neighbor in moments of current weakness... is also sure of their own self-worth... those who are not, are unsure of themselves in ANY relationship... they must exert enormous effort to pretend they are sure of themselves... they have to buy the favor of their neighbors... they hate their neighbors for this self-deception, and therefore they very easily and quickly resort to violence against them...


Therefore, be very careful about who your neighbors associate with and listen to, and if you find that they prefer morally weaker entities that provide unethical advice over SOUND reason, do not hesitate to end EVERY unhealthy relationship IMMEDIATELY whenever you see fit.


Everything is a pointless misunderstanding, friends... If someone tries to elevate themselves above you, they do so because they feel humbled in your presence... in order to cope with the external (in this case, you) ... But this is not the way, the way leads only through their own understanding that what they admire in you does not make them any less than you are. Why? Because it was them who recognized those qualities in you that they appreciate... it was them who gave those qualities value... with this self-confidence, they no longer need to feel humbled and thus can free themselves from the mask of superiority, which they must slavishly wear if they are caught up in this misunderstanding... The same naturally applies to the opposite extreme, where someone humbles themselves before you.Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya

 www.srdcenahrad.cz


23.07.2022 Rozhovor s Lumírem Láskou -⁠⁠⁠ kandidátem na prezidenta České republiky 2023

PRAVDA VÍTĚZÍ!

Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya

Rozhovor_s_Lumirem_Laskou_kandidatem_na_prezidenta_cr-3
.pdf
Stáhnout PDF • 969KB


22.01.2023 Buddha - Prezident: RESUMÉ


Buddha - Prezident: RESUMÉ

CZ 22.01
.2023 Buddha - Prezident: RESUMÉ
Stáhnout 2023 BUDDHA - PREZIDENT: RESUMÉ • 1.62MBDne 01.07.2023 zaslala kancelář kandidáta na prezidenta České republiky, Lumíra Lásky, Buddhy Maitreyi dopis kanceláři pana prezidenta Ruské federace, Vladimira Vladimiroviče Putina


O této skutečnosti byly zároveň ve dnech 10.07. –⁠⁠⁠ 13.07.2023 informovány všechny vlády světa. 


Buddha objímá CELÝ SVĚT


CZ 01.07.2023 President Putin letter
.pdf
Stáhnout PDF • 2.64MB


On 01.07.2023 the office of the candidate for President of the Czech Republic, Lumír Láska, Buddha Maitreya sent a letter to the office of the President of the Russian Federation, Vladimir Vladimirovich PutinAll governments of the world were informed of this facton 10.07. – 13.07.2023.
EN 01.07.2023 President Putin letter
.pdf
Stáhnout PDF • 2.53MB
DE 01.07.2023 President Putin letter
.pdf
Stáhnout PDF • 2.62MB06.12.2023 Buddha u příležitosti Svátku Svatého Mikuláše

potvrdil intronizaci Krista na Slovensku 


INTRONIZACE Pána Ježíše Krista na Slovensku/ENTHRONEMENT of the Lord Jesus Christ in Slovakia
CZ 06.12.2023 BUDDHA potvrdil intronizaci KRISTA
.pdf
Stáhnout PDF • 401KB06.12.2023 CONGRATULATIONS on the Enthronement

of the Lord Jesus Christ in Slovakia
EN 06.12.2023 ENTHRONEMENT of the Lord Jesus Christ in Slovakia
.pdf
Stáhnout PDF • 535KB27.11.2023 Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi


@prezidentpavel @RobertFico @PutinDirect
https://x.com/prezidentpavel/status/1727240051493401075?s=20CZ 27.11.2023 Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi
.pdf
Stáhnout PDF • 66KB27.11.2023 Open Letter to Czech president Pavel
EN 27.11.2023 Open Letter to the President Petr Pavel_en
.pdf
Stáhnout PDF • 196KB30.11.2023 Reakce na Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi


Reakce na Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi od Ivy JohanidesovéCZ 30.11.2023 Reakce na Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi
.pdf
Stáhnout PDF • 147KB30.11.2023 Reaction to Open Letter for Czech president Pavel
EN 30.11
.2023 Reaction to Open Letter for Czech president Pavel
Stáhnout 2023 REACTION TO OPEN LETTER FOR CZECH PRESIDENT PAVEL • 144KB
VOLNÁ ENERGIE 💎


VOLNÁ ENERGIE/FREE ENERGY Little Buddha by Alenka Loučková, Art of DharmaCZ 26.01.2024 VOLNÁ ENERGIE
.pdf
Stáhnout PDF • 556KBFREE ENERGY 💎
EN 26.01.2024 FREE ENERGY
.pdf
Stáhnout PDF • 407KB
Díky aktuálně Dostupnému a Srozumitelnému Poznání Buddhů bytosti již NEMUSÍ

podstupovat muka a utrpení způsobené odloučením a válkou 💜🌍🕊Konec Karmy – Život Věčný https://youtu.be/ohjOG08FyuI?si=JadncLnvX_dH7ccv

Miluji Tě –⁠ Uděluji Ti Milost https://www.youtube.com/watch?v=BSf47DeNx3Q

Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě https://youtu.be/D5R7wzNv_EA?si=n8w2Zko8bMfuFYh1


The End of Karma - Eternal Life https://www.youtube.com/watch?v=bmzpEbc-fdM

Heart of Dharma or Guide to The Self https://www.youtube.com/watch?v=Zwq7G78VM9USjednocení Buddhovského a Kristovského náhledu

Unification of Christian and Buddhist views on the nature of Reality:


01.01.2022 KRISTUS je BUDDHA – ŠŤASTNÝ ZLATÝ VĚK!


FULL MOVIE Christ is a Buddha I


Kristus je Buddha/Christ is a Buddha I

EN 01.01.2022 Christ is a Buddha I - Happy Golden Age


EN 01.01.2022 CHRIST is BUDDHA I - Happy Golden Age
.docx
Stáhnout DOCX • 162KB


17.11.2022 KRISTUS je BUDDHA II. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Na počátku bylo SlovoEN 17.11.2022 CHRIST is BUDDHA II - In the beginning was the Word


EN 17.11.2022 CHRIST is BUDDHA II - In the beginning was the Word
.docx
Stáhnout DOCX • 16KB
01.04.2024 NÁSTROJ CELOSVĚTOVÉ ROVNOVÁHY a VÝZVA

k Osvobození Juliana AssangeBuddha


CZ 01.04.2024 NÁSTROJ celosvětové rovnováhy
.pdf
Stáhnout PDF • 7.58MB01.04.2024 TOOL of WORLDWIDE BALANCE and CALL

for the Liberation of Julian Assange
EN 01.04.2024 TOOL of WORLDWIDE BALANCE and CALL for the Liberation of Julian Assange
.pdf
Stáhnout PDF • 360KB
Další pro život zásadní odkazy:
Šťastný Zlatý Věk


Náš Milosrdný Pán Ježíš Kristus:


Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA:


63 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Momentálně nemáte žádné události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY