top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

BLAHOPŘÁNÍ k INTRONIZACI Pána Ježíše Krista na Slovensku/ENTHRONEMENT of the Lord Jesus Christ in Slovakia

Aktualizováno: 13. 6.

06.12.2023Adresát:

Vážený pan Štefan Kuffa
Vážený pane Štefane Kuffo,


dovolte mi, abych Vám otevřeně z hloubi svého SRDCE poblahopřál k Vašemu aktu Nezištné Lásky ve smyslu Vyhlášení Krále králů a Pána pánů Našeho Milosrdného Pána Ježíše Krista za Krále Slovenska a Jeho Uvedení na Slovenský trůn.


Tímto svým Výjimečným Činem jste tak upevnil věřící bytosti v jistotě, že tímto životem, respektive odložením dočasné tělesné schránky, život nekončí, že Náš Milosrdný Pán Ježíš Kristus je naprosto reálný, že nad námi bdí a každý náš krok sleduje, ale rovněž tak čte naše nejtajnější myšlenky a všem našim skutkům je přítomný.


Tímto svým zvědomujícím skutkem jste se tak zastal jak bytostí, které ve svých Duchovních snahách bez takových Duchovních autorit, jako jste pane Kuffo Vy, kolísají, tak také bytostí, které si skutečnost vyšších úrovní reality doposud vůbec neuvědomovaly a tedy doposud nedostaly možnost s tímto nově nabytým uvědoměním začít ve smyslu svého hlubšího Duchovního rozvoje pracovat, to je reálně cestu vlastního Duchovního bádání, hledání a zkoumání započít, za účelem toho, aby mohly jak sami sobě tak i bytostem ostatním lépe prospívat.


To všechno pro Opětovné Nastolení a rovněž tak Následné Ukotvení Božského ŘÁDU v této naší společnosti ve smyslu Uznání Tohoto Řádu zákonodárstvím světským za účelem Zachování Tohoto Řádu, aby tento již JEDNOU PROVŽDY dominoval démonickému podřádu způsobenému Nevědomostí, které podléhají bytosti, které doposud na širší dimenzi života upozorněné a o ní poučené nebyly, to vše za účelem toho, aby tento Božský ŘÁD byl ochranou bytostem VŠEM, protože všechny prohřešky bytostí z nedostatečné Duchovní informovanosti vyvěrají, a duchovně nevyzrálé bytosti tak díky této vlastní nedostatečnosti duchovně upadají, do tohoto úpadku své bližní současně stahují a tak následně celé společenství upadá… VŠEM bytostem bez rozdílu tak má být dostupné bezplatné Duchovní vzdělání za tím účelem, aby Nevědomost byla vymýcena a s ní i jednání z této Nevědomosti vyvěrající, aby se tak dostalo Duchovní Ochrany a Opory společnosti CELÉ, aby již v takovém společenství nebylo možné, aby byla bytost o Duchovní Oporu a Podporu připravená, aby tak nebylo možné, aby se vyvíjela do bytosti démonické, namísto Božské.


To vše za účelem, aby bytostem, které se doposud věnují pouhému a omezenému sledování zisků materiálních, kterých dosahují LEDABYLE způsobem jakýmkoliv pro účely hromadění zisku za účelem následného konzumování požitků bez jiného hlubšího Duchovního smyslu a významu, bylo umožněno se tohoto nesmyslného jednání ve vlastním zájmu a ve smyslu vlastního evolučního vývoje Duchovního zříci, za účelem toho, aby pro ně bylo možné se Volně a Svobodně a tedy v Lásce ve společnosti Pohybovat a Vyvíjet, aby pro ně již v životě budoucím nebylo možné nacházet se v takových společenstvích, ve kterých je možné si za úplatu, která právě sleduje požitek, pořídit vraždu svého bližního, to je kanibalismus. Aby tím tedy byly ochráněny i bytosti, které tak doposud jednaly, protože tyto tak doposud jednaly protože s nimi takto v jejich předchozích ubohých zkušenostech jednáno bylo, aby jim tak bylo umožněno, aby tohoto nezdravého způsobu duševních a Duchovních a následně tedy fyzických aktivit vystoupily a jich jako svých již transformovaných přežitků zanechaly, aby tak ve smyslu budoucích neblahých následků na celém svém rodu ve smyslu jeho pádu do nižších Duchovních říší a sfér, tak sami na sobě zlo již nepáchaly… A právě to podtrhuji, protože právě bez uvědomění si skutečnosti vyšších úrovních reality není pro bytosti, které tímto uvědoměním ZATÍM nedisponují, možné, aby podle toho mohly také ustat v dosavadním sledování jednání nízkého, to je například k obohacování se nevhodným způsobem atp., které vede k nahromadění negativních či hříšných skutků, jejichž kumulace následně vede jak k bezprostřední odplatě ve smyslu akce a reakce v realitě světské, tak ve smyslu zákona příčin a následků po odložení tohoto těla v životě dalším, například ve smyslu deportace do nižších úrovní realit v případě zvlášť závažných přečinění.


Za všechny bytosti, které jste svým jak pokorným, tak současně sebevědomým aktem intronizace Našeho Milosrdného Pána Ježíše Krista na Slovenský trůn na Širší Dimenzi Života upozornil, aby tak získaly možnost si ji uvědomit, Vám z celého svého SRDCE děkuji:

"Já vás takto prosím, excelence, kdyby to bylo možné v co nejbližší krátké době, aby Slovensko bylo zasvěceno Kristu Králi za účasti všech biskupů a za účasti celé vlády. Biskupové, to jste vy, na to nemám vliv, ale vládu mohu požádat, aby se to událo. Byla by to velká věc."


A dále: "Za ministerstvo kultury dáváme příslib, i takto zde veřejně ho dávám, že my budeme ti, kteří budou iniciovat, aby se co nejdříve dosáhlo toho, aby Kristus Král byl intronizovaný a stal se králem Slovenska."

POKUD jste tedy Vy, pane Kuffo, při mši, kterou celebroval apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli, na jejím konci požádal o slovo za účelem toho, abyste VYZVAL biskupy, aby k intronizaci Našeho Milosrdného Pána Ježíše Krista přispěli, pak jste právě tím prokázal obrovskou odvahu, která právě tkví ve skutečnosti, že jste se právě Jménem Pána Ježíše Krista Vyslovil Sám a za Něj Tak Postavil, ač On pro oči, které nevidí nepřítomen, kdy právě tato Vaše VÝZVA, která přece Božího Jména nadarmo nebere, a stejně tak způsob jejího provedení, je z pohledu Božích a Duchovních Zákonů Oním Obnovením Jeho VLÁDY, která na schválení zákonů tohoto světa nijak nečeká, toho nedbá, to Ona je Vaším prostřednictvím tomuto světu představuje a to právě prostřednictvím Vašeho Nezištného a Odvážného skutku, který je právě způsobem Svého Vlastního Čistého Dokonání právě současně Čistým Dokladem Vykoupení Slovenského národa – jinými slovy, Náš Milosrdný Pán Ježíš Kristus byl právě Vaším prostřednictvím na Slovenský trůn Uveden a tedy Reálně Intronizován a tedy právě Vaším prostřednictvím jste Slovensko Našemu Milosrdnému Ježíši Kristu Králi do své Náruče a Správy se VŠÍM co s tím SOUVISÍ svěřil a zasvětil, a co se stalo, odestát se NEDÁ, Dokonáno Jest.


Tedy Vy Sám, pane Kuffo, popřípadě v SOULADU s Požehnáním svých STEJNĚ SMÝŠLEJÍCÍCH bližních, jste Tak Učinil, Vy Sám Jste Tak Tímto Svým Čestným Skutkem a Činem Našeho Milosrdného Pána Ježíše Krista na trůn Slovenska Uvedl a Jej Tak Intronizoval.


Tedy mi pane Kuffo dovolte, abych Vaše závěrečné: "Byla by to velká věc,", které jste při Vašem Nezištném Skutku dodal, opravil na: "Je To Velká Věc, Dokonáno Jest.", protože už to, že jste To Prohlásil v subjektivitách VŠECH bytostí, které To Zaregistrovaly, ať přejících si to či nepřejících si to, to ve smyslu myšlenkových pochodů a tedy aktivity duševní a Duchovní nastartovalo procesy, a tedy to pracuje, a právě tím, že to pracuje, se to pro ty, pro které to tak ještě realitou není, realitou bez ohledu na to, co si o tom ve smyslu "postoje názorového" a ve smyslu "to se mi líbí či nelíbí a proto to přijímám anebo odmítám" myslí či o čem se domnívají, realitou postupně STANE.


Jinými slovy, to, co je Realita Vašeho SRDCE a SRDCE Ježíše Krista se do SRDCÍ bytostí ostatních OTISKLO, stal jste se tak Prodlouženou Rukou a Prstem Tohoto ZÁKONA. Podrobnější vysvětlení zde, funguje to STEJNĚ: https://srdcenahrad.webnode.cz/resume/


Pro uvedené, protože právě Vámi byla národu, ze kterého jste vzešel, v době nejvyšší nouze a temna, poskytnuta Duchovní Ochrana a Podpora, Vám patří mé uznání, proto jste v mých očích tohoto národa inteligentním posvátným výkvětem, což by přirozeně ani nebylo možné, kdyby Vám Sám Pán Ježíš Kristus své Nejvyšší Požehnání neudělil.


Co se pak katolické televize, která záznam mše stáhla a posléze jej na svůj web vrátila s tím, že Váš proslov vystřihla, pak konstatuji, že Pravda a Láska se pozná tak, že své vlastní pohodlí, to je ZEJMÉNA zajišťování si svých příjmů dbá až na druhém místě, po Službě Božímu, Pravda a Láska proto NEMÁ důvod k tomu, aby CENZUROVALA, Pravda a Láska se po porozumění motivaci toho či onoho jednání dříve, než COKOLIV zavrhne, ze všeho nejdříve nejprve pídí, to proto, aby se neochotě takovou motivaci vidět vyvarovala, to proto, aby NEJPRVE byla Ověřena Čistota Jednání ve smyslu Vaší Svaté Služby bytostem ostatním, opačné jednání by pak znamenalo Vlastní Svědectví o motivaci charakteru opačného. Ale i takové jednání si zaslouží náš respekt a tedy porozumění pro slabost Božské Bytosti aktuálně projevené ve formě člověka, přece i Ježíšek na Boha Všemohoucího volal: "Otče, proč jsi mne opustil?!", jenže to už byl na kříži přitlučen hřeby a nikdo z nás by neměl podvádět, nikdo z nás by neměl ve smyslu Svaté Služby nést kříž lehčí, když zvládne víc. Což otevírá otázku, zda-li je někdo, ač třeba do Duchovní tradice a jejího hierarchického řádu spadající za všech okolností vůbec schopen posoudit čistotu motivace kohokoliv, pokud si nejprve není sám jistý tím, že svého zaopatření dbá až na druhém místě, tedy až po Svaté Službě bližnímu svému? Jak by mohl Ryzost vnější ověřit někdo, kdo Jí sám ve svém nitru nedisponuje?


Člověka přece nečiní Božským světský Duchovní řád, ale jeho vlastní reálné skutky ve smyslu odvedené a odváděné Svaté Služby bytostem ostatním, protože je to právě Čestná a Upřímná Svatá Služba bytostem ostatním, která dává a poskytuje možnost na omezené jáství zapomenout, a tedy dává a poskytuje možnost se k vlastnímu Božství přiblížit, tedy je SOUČASNĚ Odměnou tomu, kdo se po Ní vydal, protože je to právě Čestná a Upřímná Svatá Služba bytostem ostatním, jejímž prostřednictvím se bytost doposud pohledem na "já" a na "mé" zaujatá od tohoto zaujetí Očišťuje, nad tento omezený rámec Vystupuje, jej Přesahuje, a právě skrze Svatou Sužbu jak sebe tak i své bližní z tohoto zaujetí, které je oním trámem v oku do Vyšších Stavů Štěstí, než které jsme znali doposud Osvobozuje. Ani v případě Samotného Pána Ježíše Krista, ani v případě Vznešeného Buddhy Šákjamuniho zvaného GAUTAMA a Buddhů ostatních, kterým se snažíme přiblížit to přece nebylo jinak, tak proč by to nemělo platit pro nás samotné..


Nikdo by se proto neměl pokoušet o uplatňování řádu, kterému podléhá on, na někoho, o jehož skutcích pro vlastní neochotu se namáhat a je zkoumat buď nejmenší tušení nemá, nebo se o nich jen z úrovně vlastní povrchnosti možná jen domnívá. Kdo toto nerespektuje, tomu má být patent na Duchovní monopol odebrán. Máme to být tedy my, kdo pokud se bytosti v naší přítomnosti v takové slabosti nacházejí, jim své porozumění a soucit poskytne, tím, že tyto slabosti budeme otevřeně komunikovat a sdílet dříve, než přerostou v situaci PEKLO a současně protože my sami v době největší nouze ve své Křehkosti a Zranitelnosti přece NEJSME jiní a ani se neděláme, že jsme a kdo ví, kdy budeme právě my sami slabí natolik, že budeme potřebovat ty, pro které tu můžeme být v jejich slabosti dnes? A právě to je Všeobjímajícím Světlem, protože z úrovni osobního jáství a sebestřednosti prosvítá na úroveň společenství, to je Církve či Sanghy, čímž právě tak svou vlastní Křehkost a Zranitelnost uznáváme, čímž jsme raději před Tváří Veškerenstva pokornými a skromnými předem, to abychom si tak mohli svou vlastní Důstojnost zachovat tak volíme, než abychom byli opět, tak jako tomu dle našich zkušeností dříve bylo, k pokoře a skromnosti Božím Řádem přinuceni. V neposlední řadě tedy proto, abychom mohli ve své situaci na jejím dně Důstojně o pomoc žádat tak, aby nás přitom vlastní hanba fackovat nemusela.


Vy tak, pane Kuffo, prostřednictvím Ježíšova zahřmění skrze Vás, které příchod Pána Ježíše Krista Reprezentuje a které současně znamená otřes pro mocenské struktury, se kterými u konkrétních jednotlivců přímo souvisí zajištění příjmů do jejich rozpočtu osobního, tak doslova Nový Zákon ve smyslu Právě Očištěný představujete a jednotlivci, kteří se obávají, abyste se tak v tomto světském "pořádku" náhodou pomyslně nedostal nad ně a nezískal tak náhle možnost o jejich budoucnosti právě ve smyslu zajištění hmotném rozhodovat. Takoví jednotlivci mají být uvědomění o tom, že pokud jsou jejich motivace Čisté, nemají se čeho obávat, protože Vy jste tu možnost už tím, že si Vás Náš Milosrdný Pán Ježíš Kristus Vyvolil, tak jako tak získal, tedy v ní již stojíte, to je Danost, která současně znamená, že není možné, abyste jako Jeho zástupce nejednal spravedlivě. Stejně tak nikdy není pozdě na nápravu jednání předchozího. Na místě samotných biskupů a dalších vysokých církevních hodnostářů bych byl VELMI opatrný v tom, aby se jejich aktuální postoje do budoucna a ZEJMÉNA před Tváří Samotného Krista proti nim samotným neotočily, protože proč by přece, zástupci Boží, neměli s Vaším návrhem intronizace Pána Ježíše Krista na trůn Slovenska honem rychle a z vesela souhlasit? Zvláště pak, když VĚDÍ, že Pán Ježíš Kristus ke svým služebníkům Jeho poselství nesoucí promlouvá takto: "Kdo ti na tvé klepání neotevře i když ví, že mé poselství neseš, u dveří toho obydlí své sandály ze svých chodidel sejmi a je o sebe oklepej, aby z nich prach spadl, to abys mi tak dal znamení o tom, kdo do mého království nevstoupí." To na hodinách katecheze spali?! Nebo si myslí, že je to žert? Vážně si myslí, že Ježíšek bude mít slitování s těmi, kdo je nemají pro Něj? No… pokud ano, tak to si jenom myslí, protože další Jeho slova zní: "Komu já otevřu, tomu jiný nezavře, a komu já zavřu, tomu jiný neotevře.", čímž nám říká, že kdo se mu zprotiví, toho nechá bez lítosti do nižších úrovní pekelných padnout ne protože On by si přál protivným být, ale protože Jeho trpělivost došla své míry a přetekla. A kdo může na své osobní úrovni říct, že si může být jistý? Je snad někomu světská hierarchie zárukou budoucího života? Nemyslím si.


Tedy pane Kuffo, kdokoliv Váš návrh zavrhuje či zavrhnul, aniž by s Vámi vedl dialog, za účelem toho, aby jej řádně a hlavně nadšeně zvážil a prozkoumal, ten ony dveře zavřel, či je zavírá, a já na jeho vlastní ROZPORUPLNOST, tedy i doklad o vlastním rozporuplném jednání, v jeho vlastním zájmu poukazuji, abych jej mohl včas, než bude svému zklamání čelit, upozornil, aby tak dostal možnost a příležitost své jednání přehodnotit, protože je možné, že i když se třeba domnívá, že je služebníkem Božím, výzvám, které před něj Bůh AKTUÁLNĚ staví, čelit VĚDOMĚ odmítá, což Boží Službou není.


Bytostem duchovně zesláblým a PAMĚTI zbaveným (které to vědí, ale pro své zaujetí pěti smysly + myšlením trpí sklony na to neustále zapomínat) je v jejich vlastním zájmu třeba NEUSTÁLE PŘIPOMÍNAT, a tedy ZVĚDOMOVAT, že tento svět i s jeho zákony a uspořádání, které se omezují právě pouze na základní smysly (pět + myšlení) je uspořádáním POUZE dočasným, a proto také i omezeným. Tento svět přirozeně nad Světem Univerzálním, který mají dle úrovně vlastní dosažené Duchovní seberealizace ve správě bytosti nadsmyslově rozvinuté, nevládne. Kdo toto hledisko podceňuje, přehlíží, ignoruje, ten dříve či později, avšak ZÁKONITĚ narazí.


Bytosti duchovně zesláblé a PAMĚTI zbavené, které na uvedené zapomínají (příčina) a sami sebe tak OMYLEM za pouhé lidské bytosti, a ne Služebníky Boží považují (následek), mají být na uvedené upozorněné, za účelem toho, aby jim Duchovní Opora a Podpora včas poskytnuta byla (příčina), aby tak byly uchráněny od hromadění negativních skutků či jinak hříchů (následek), které přirozeně střídají negativní následky (následek), tedy OSUD či KARMA.


Z uvedeného je možné porozumět duchovně zesláblým a PAMĚTI zbaveným bytostem, které se OMYLEM považují za "pouhé lidi" a ne Služebníky Boží, které se poznají podle toho, že světské hierarchické zřízení, ať už vládní či Duchovní, sice respektují a tomu se klanějí, ale Zákonů Univerzálních jinak nedbají a neuvědomují si ani to, že nebýt právě Zákonů Univerzálních, není ani těch zákonů světských, to je těch, díky jejichž rámci nám bylo umožněno zde v tělesných schránkách své Duchovní zkušenosti nabírat

Bytosti duchovně zesláblé a PAMĚTI zbavené se proto ani tak neobávají toho, že by byl Ježíšek intronizován, jako toho, že by se tak stalo Vaším prostřednictvím, protože tím, že se tak stalo, byla popřena veškerá doposud "fungující" funkce takzvané Duchovní moci tradičně hierarchické, která udělování jednotlivých funkcí v úřadě duchovně-světském ze strany autorit duchovně-světských podléhá, tedy na schválení duchovně zesláblých a PAMĚTI zbavených bytostí, které se OMYLEM považují za "pouhé lidi" a ne Služebníky Boží, čeká, čímž hřeší v tom smyslu, že si z úrovně své slabosti taková práva bez další diskuse OMYLEM nárokuje. A je to právě toto rigidní a zkostnatělé "sebevědomí", které přirozeně se sebevědomím Duchovním nijak nesouvisí, může se stát i nadřazeností a domýšlivostí nad člověkem jinak obyčejným, pokorným, skromným, čestným, za předpokladu, že zástupce té či které tradice spíše na úrovni svého majestátu zaspali, než aby si uvědomovali, že Ježíšek NEUSTÁLE VŠE VIDÍ a podle toho KAŽDÝ následně obdrží "každému co jeho jest" a HRA na neznalost zákona ve smyslu "ale my jsme nevěděli, kdybychom to věděli tak bychom jinak jednali" nikoho neomlouvá, opakuji, NIKOHO. HRA, protože Ježíšek VÍ, že každý jedná VĚDOMĚ, a tedy KAŽDÝ, kdo nad svým bližním své oko přimhouří, jedná VĚDOMĚ, ne nevědomě, proto Ho NIKDO neoklame a také proto ZÁKON ve smyslu Absolutní Spravedlnosti reprezentuje.


Z pohledu světské Duchovní tradice, kterou bytosti duchovně zesláblé reprezentovat mohou či nemusí (a právě my máme být těmi, kteří to rozpoznávají) tak intronizace Pána Ježíše Krista z úrovně někoho, tedy Vás pane Kuffo, kdo ji bez svolení této tradice vyhlásil, ve své podstatě znamená zpochybnění významu a smyslu Duchovní moci, která POKUD k AKTUÁLNÍMU DĚNÍ VE SVĚTĚ (podobně tak jako tomu bylo ze strany papeže za II. Světové války) MLČÍ a která je jak se zdá, současně mocí světskou aktuálně ovlivněna (prosazování gender ideologie a tedy falešné víry), znamená to, že taková Duchovní moc v Duchovním slova smyslu svou funkci podle všeho tedy již neplní, je tedy již nefunkční, a to, co svou skutečnou funkci neplní, protože je to nefunkční, to není ani možné žádat o intronizaci Ježíška, protože rozbitý kafemlejnek také nikdo o to, aby kafe umlel, žádat nebude. Není to osobní, protože on, tedy ten mlýnek, by možná i rád to kafe umlel, ale prostě to není v jeho moci, nemá tu sílu, kterou k tomu potřebuje, tedy je bezmocný buď z důvodů spálených elektrických obvodů, nebo je z jiných důvodů nefunkční, holým faktem ale zůstává, že nefunkčním je a tedy nám umletí kávy podobně tak jako intronizaci Ježíška ze strany bývalé tradice zajistit nemůže a ani nedokáže, není to v jeho kapacitách a možnostech, tedy těch aktuálních, do budoucna to možná díky aktuální Duchovní Opoře a Podpoře ze strany takových bytostí jako jste pane Kuffo Vy, bude jiné.


Pokud zanikne smysl a význam funkce Duchovní tradice, jejíž funkce je chránit bytosti ostatní, přirozeně s ní zaniknou i světské výhody z takové funkce plynoucí, protože taková Duchovní tradice, která svou funkci již nenaplňuje a která ostatní bytosti nechrání a namísto toho, Nedej Bože, třeba i s mocí světskou na rozvratu národů, a tedy jejich likvidaci spolupracuje, nemá mít nárok na výhody z funkce Duchovní autority plynoucí.Intronizace Pána Ježíše Krista na Slovensku se tak stala Oživením Duchovního Stromu Života a duchovní tradice, a bez duchovní Opory a Podpory někoho, jako jste pane Kuffo Vy, tak s ohledem na místní i celosvětovou situaci není možné důvěryhodnost církve obnovit, čímž posléze není ani možné smysl pro vedení života duchovního v bytostech zesláblých a paměti zbavených Probudit a následně Upevnit, protože jak se to jeví, sám papež se nachází pod velkým tlakem, sám papež je jenom obyčejný, křehký, a zranitelný a proto i snadno vydíratelný člověk, který je jak se zdá nejen v souvislosti s gender ideologií démonickými silami vydírán, v tísni se nachází, náš soucit, porozumění a duchovní Oporu i Ochranu potřebuje, kterého situace si to žádá, protože on sám ví, že je jen slabým člověkem, tak jako to věděl Sám Ježíšek, když zde byl ve fyzickém těle přítomen, stejně jako to věděl papež během Druhé světové války, tak jako to ví každý jiný papež, tak jako to ostatně věděl i papež, kterému Svatý František své rozhřešení nakonec udělil: film Brat Slnko, sestra Luna tak jako to ví Dalajláma: https://www.srdce-dharmy.cz/post/dalai-lama- zaslouzeny-odpocinek-duchovniho-vudce . Tím opět poukazuji na možnost vžití se do situace současného papeže ve smyslu soucitného rozjímání nad tím, zda on sám čirou náhodou není ze strany svých kněžích opuštěn, a zda na něj náhodou není kladeno vícero požadavků, které ve své aktuální situaci a pozici schopen reflektovat není, a zda je tedy vůbec reálné chtít po něm, aby je naplňoval, protože pokud je ze strany svých bližních opuštěný a zesláblý on, znamená to, že slabá je celá církev.


A přece víte, co Ježíšek církvi, která se Duchovně neposouvá, a tedy nerozvíjí, a tedy neroste vzkazuje? A víte také, že Duchovně Podporuje a Vyživuje takovou církev, která se v Duchovním růstu posouvá a rozvíjí, což přirozeně souvisí s tím, že právě na taková místa světa své působení (právě protože byl v SRDCI ze strany slabých opuštěn) přesouvá, aby tak slabí dostali příležitost svou slabost nenávidět, aby tak mohli opět růst. V budoucím věku tedy budou významná místa Slovenska, které s Uvedením Krista Krále na trůn Slovenska přímo souvisí, hrát významnou roli.Slabostem ve smyslu VĚDOMÉHO činění prohřešků v podobě přehlížení vyhlášení intronizace Pána Ježíše Krista se dá rozumět a tyto se dají za předpokladu zjednání nápravy ve smyslu ochoty k započetí vedení dialogu omluvit, pokud však z takového jednání současně následně postranní úskoky povstávají, tyto jsou neomluvitelné a jako takové budou přirozeně ve smyslu Zákonů Univerzálních v budoucnu potrestány, protože hlubší zasvěcení do věcí Duchovních sebou kromě aktuálních světských výhod přirozeně nese i hlubší odpovědnost ve smyslu sebevědomého zavádění tohoto Duchovního povědomí a poznání do světa takzvaně hmotného, a to včetně NEUSTÁLÉHO poskytování Záštity, Opory a Ochrany bytostem nevědomým a trpícím, NENÍ MOŽNÉ nad nimi své oko VĚDOMĚ přimhuřovat a sobě tak výhody tohoto světa prodlužovat, to by pak šlo o obchod s ďáblem. KAŽDÝ z nás je NEUSTÁLE zodpovědný a KAŽDÝ z nás ne že se zpovídat bude, ale zpovídá se NEUSTÁLE, a pokud právě na to zapomeneme, zpětně litujeme, tedy NEUSTÁLÁ BDĚLOST ve smyslu "nečiň ostatním jak sám nechceš, aby ti bylo činěno a ani nepřekážej tomu, co je v zájmu VŠECH bytostí" je pro nás Jediným Smysluplným Směřováním právě proto, abychom zpětně svých nečistých a nečestných skutků litovat nemuseli, tedy SVĚDOMÍ.


Johnny Cash prostřednictvím své písně takové duševní stavy a pochody ducha i SVĚDOMÍ popisuje, když jasně konstatuje, že jeho vlastní předchozí nečisté skutky znamenají dopouštění se nečistých skutků na Samotném Těle Krista a ve své podstatě znamenají Jeho ukřižování, protože Johnny si uvědomuje, že JAKÁKOLIV vlastní lhostejnost ke svými bližním ve smyslu zahleděnosti do svého vlastního osobního úspěchu, slávy atp. bylo neskromným pohodlím, které upřednostnil před Svatou Službou svým bližním a jak Johnny chtěl, aby bylo vidět, s jeho trápením mu nemůže pomoci ani jeho nejbližší družka. Skrze toto otevřené doznání, pokání a zpověď, Johnny tak na sklonku života sebe, tak ostatní bytosti, kterých se jeho modlitba dotkne, od špatného SVĚDOMÍ Očišťuje a Pána Ježíše Krista o možnost začít opět s čistým štítem ŽÁDÁ.U této příležitosti rozvíjení soucitu s aktuálním papežem mi rovněž tak dovolte, abych v souvislosti s událostmi v Japonsku v polovině 17. století (film: Mlčení) pověst Buddhovských Rodin Očistil a konstatoval, že skuteční následovníci Buddhy žádné feudály v násilném jednání namířeném proti bytostem ostatním nepodporují. Skuteční Následovníci Buddhy ani od takových bytostí dary nepřijímají, a poznají se podle toho, že na své osobní úrovni uznávají První Vznešenou Pravdu vyhlášenou Vznešeným Buddhou Šákjamunim zvaným GAUTAMA, kdy právě toto uznání se dá přirovnat k vlastní osobní zpovědi podobné té, se kterou jde věřící za důvěryhodným Duchovním, aby se mu jako svému Duchovnímu lékaři a rádci svěřil, za účelem toho, aby mu tento ve smyslu poskytnutí Duchovní Opory a Podpory Duchovně ulevil. Aby byla taková zpověď vůbec možná, je třeba Dojít Do Úrovně Základní Pokory právě v tom smyslu, že bytost si přizná, že jí není dobře, že trpí. Bez toho není taková osobní zpověď vůbec možná a tam, kde možná není, se bytosti třeba i domnívají, že vedou dobrý a úspěšný život, zatímco v Duchovním slova smyslu ve svém SRDCI doslova skomírají, a hynou. Teprve aktem pokory ve smyslu uznání utrpení: "Trpím." může přijít pokora následná ve smyslu: "S tím si nevím rady sám, potřebuji pomoc od někoho, kdo mi ji poskytnout dokáže." ve smyslu "nalezení odpovědi na toto utrpení".


Takové bytosti tak díky své vlastní Duchovní práci na sobě dostávají šanci seriózně a vážně se zabývat hledáním způsobu, jak sobě i bytostem ostatním prospívat, jiné přirozeně ne. Bytosti, které do této úrovně ZATÍM nedospěly se ve smyslu NEUSTÁLÉ SNAHY o nalézání východiska z utrpení ani snažit nemohou, protože tu příležitost ZATÍM nedostaly a tedy se ani nesnaží, tedy vlastní pokání nečiní, a tedy právě SKRZE své nečisté skutky v podobě smýšlení a následného jednání v hromadění negativní KARMY pokračují, tedy nemají možnost ať už skrze Cestu Buddhy či Cestu Krista (které jsou ve své podstatě TOTOŽNÉ) možnost sledovat vlastní a SEBEVĚDOMÉ vyhýbání se jednání hříšnému a tedy osobně i obecně neprospěšnému. Bez Opory a Podpory Duchovních Vůdců tak nemají možnost takovou Cestu započít. Japonským kněžím toho času se tak dá jako papežovi za II. Světové války porozumět a tedy jim soucit poskytnout, protože podobně tak jako papež během II. Světové války spíše mlčeli a svým jednáním v podstatě strach feudálů podporovali, feudálů, kteří sami ve svém vlastním Duchovním vývoji zatím pokulhávali a kteří se tak přirozeně ztráty svého mocenského postavení obávali, když běžným lidem byla ze strany křesťanských misionářů otevřena možnost slušného a laskavého zacházení s nimi, tedy Důstojnosti, což se samozřejmě toho času těm, kteří třímali v rukou moc světskou, jejímž prostřednictvím s lidmi jednali jako s dobytkem, protivilo a tedy si nepřáli, aby si lid na takové slušné a laskavé a tedy KULTURNÍ zacházení zvykal.


Následovníci Buddhy jednají spíše jako ve filmu Zen a skrze veškeré životní peripetie neustále objevují ono "nečiň ostatním tak, jak si sám nepřeješ, aby ti činěno bylo", protože ať už to nazveš Boží Trest, nebo KARMA, pokud tak jednat budeš, není přirozeně možné, aby se následky takového jednání dříve či později nedostavily: film Jaro, léto, podzim, zima a jaro


V souvislosti s již uvedeným mi proto pane Kuffo dovolte, abych se rovněž vyjádřil k Vaší výzvě k zastavení gender ideologie: "Za ministerstvo kultury slibujeme, že gender ideologie, která trápí naše Slovensko, nebude. To bude konec," a rovněž tak k Vašemu prohlášení: "Žena nemá právo na potrat." Co se gender ideologie týká, plně se ztotožňuji s konstatováním Našeho Milosrdného Pána Ježíše Krista, který jak skrze Vás, tak také v jiných částech světa skrze bytosti ostatní o tomto tématu Jasně Promluvil a toto konstatování podporuji. Proč? Je to uměle vytvořená víra, která své reálné opodstatnění nemá. Proč?

Protože veškerý projevený život zde na Matičce Zemi, pokud tedy pomineme bytosti z vejce či slizu povstalé atp., respektive tedy projevený život v lidské formě, je možný pouze za předpokladu, že tento vzejde z otce a matky, ne jinak, a úroveň inteligence bytostí je předurčuje k tomu, aby toto stanovisko, tak jako Vy pane Kuffo, jako ZÁKON JASNĚ DEFINOVALI a VYMEZILI. Proč? V zájmu VŠECH bytostí, protože takové bytosti, které si tímto JISTÉ nejsou (příčina), si jsou nejisté (následek), a jako sebou si nejisté, nenacházejí v sobě KLIDU (příčina), a jako KLIDU nenacházející působí ne-klidně na bytosti ostatní (následek), a bez toho, aby jim TOTO BYLO ZVĚDOMĚNO, kýženého KLIDU dojít ani nemohou, a bez toho ve společenském slova smyslu a soužití tak ani ti, kteří s nimi v takovém společenstvím soužijí. Vy tak pane Kuffo již jednáte, a tím jste tak ve Světle Vedení Krista Krále Duchovní Oporou i Ochranou přirozeně jak sám sobě, tak také bytostem ostatním, včetně těch, které si to samy doposud neuvědomují, protože byly na falešnou víru svedeny, protože takové bytosti jsou na falešnou víru ze strany bytostí naprosto lhostejných svedené reálně a zejména pak záměrně, a tím také reálně a zejména pak záměrně obětovány. Tak jsou ZATÍM o Práva na jejich Duchovní Vzestup a Vývoj připravené, a tak ZÁVAŽNÁ situace by neměla být v přítomnosti Duchovních autorit možná, což právě díky Vám pane Kuffo, a rovněž tak díky Vašemu bratrovi, není.Všichni přece VĚDÍ, kdo je kdo a kde se na úrovni svého duchovního uvědomění nacházejí a VĚDÍ to NEUSTÁLE. To není výzvou k zášti a nenávisti, to je výzvou k porozumění, soucitu, shovívavosti i k trpělivosti s těmi, kteří jsou ze strany svých bližních, kteří falešné víře podlehli, do této víry zatahováni. Avšak porozumění, soucit, shovívavost a trpělivost by si žádná z bytostí neměla plést s touhou bytostí, které je poskytují přizpůsobit se něčemu, co svůj vlastní úpadek sleduje. Bytosti poskytující své porozumění, soucit, shovívavost i trpělivost, je poskytují za účelem poskytnutí Duchovní Opory a Podpory takovým bytostem, které o ni vroucně stojí, které o ni žádají, Bytosti poskytující své porozumění, soucit, shovívavost i trpělivost však nikoho o to, aby jim porozuměno bylo, neprosí.


Na falešnou víru (například genderová ideologie) jsou bytosti sváděné vždy bytostmi, které rovněž tak sobě ani bytostem ostatním prospívat nedokáží. Takové bytosti fungují pouze v NEGATIVNÍM nastavení, to je na principu VZÁJEMNÉHO ZNEUŽÍVÁNÍ. Takové bytosti tedy sledují způsob, jakým za "příslib práv a svobod menšinám" mohou počítat s jejich podporou, o kterou ve výsledku ani tak nejde, jako o odvedení pozornosti pro zaujetí tímto tématem, za účelem vzrušených diskusí o tomto tématu v národech, za účelem vytváření chaosu v národech, za účelem možnosti okradení o POZORNOST a BDĚLOST, která je na tato a jiná extrémní témata odváděna, a která je jinak NEZBYTNÁ proto, aby se bytosti v národě namísto toho mohly věnovat otázkám pronárodním, tedy: "chléb a hry" a jak praví Náš Milosrdný Pán Ježíš Kristus: "Ne jenom z chleba je člověk živ.", čímž nám říká, že i informacemi ve smyslu programového vysílání do subjektivit bytostí se bytosti nevědomky živí a podle toho také jejich subjektivní realita vypadá, jde tedy o programy vzájemného zneužívání, to je opak možnosti VZÁJEMNÉHO PROSPÍVÁNÍ. Pokud jsou bytosti zaujaté a následně tedy přesycené JAKÝMKOLIV druhem informačního toku, který je dokáže zabavit, nemají možnost kdy VNÍMAT, co se v národě reálně děje, nemají reálnou možnost se otázkám pronárodním (ve smyslu ochrany svých zájmů) věnovat a bytosti démonické, které si dělají nároky na svět materiální, tedy zdroje všeho, tak tedy takovou Duchovní oblast v Duchovním slova smyslu a významu dobili, tu si podrobili, tu v energetickém slova smyslu vytěžují, v té se o udržování nestabilního prostředí snaží.


Samozřejmě, že takové bytosti tak nejednají ze své Svobodné Vůle, protože takové bytosti, které se takovým aktivitám věnují, se jim věnují protože samy jinou možnost na základě vlastní hluboké Nevědomosti nemají, protože takové bytosti, které Svobodnou Vůlí disponují se naopak, namísto toho, aby se zaměstnávaly svým neklidem, své Duchovní praxi ke KLIDU směřující věnují, a současně také Duchovní Ochranu a Oporu bytostem ostatním poskytují (příčina), následkem čehož jsou KLIDNÍ a následkem čehož je KLIDNÉ i jejich prostředí a následkem čehož, tedy tohoto svého Čestného a Upřímného Duchovního snažení od Vysokých Bytostí Světla Duchovní vnuknutí, v podobě inspirace a pokynů ve smyslu společensky tvůrčím, dostávají.


Tohoto samozřejmě bytosti, které KLIDEM nedisponují schopné nejsou, proto jsou PŘÍMO ZÁVISLÉ na TVŮRČÍM POTENCIÁLU takových bytostí, které toho schopné jsou, tedy reálně ani nedisponují nárokem na to, na co si ho činí. Má být uzákoněno, že duševní vlastnictví nenáleží silám démonickým, které si jej za ZNEUŽITÍ světských i Duchovních zákonů, která byly dány bytostem z Milosti a které síly démonické překroutily, přivlastnily – těmto mají být v zájmu CIVILIZACE tyto opět odejmuty a předány do rukou bytostí, které již samy sebe NATOLIK ovládají, že již nyní ve smyslu Svaté Služby SLOUŽÍ a této Svaté Službě před osobními zisky přednost dávají:


Útok ve smyslu pokusu o zavedení této falešné víry – gender ideologie – byl VĚDOMĚ učiněn ze strany entit, které si VELMI DOBŘE UVĚDOMUJÍ a tedy VĚDÍ, že když oslabí Duchovní povědomí národa, v národě vznikne chaos, protože oslabení Duchovního povědomí národa vede k rozhádání se a znesváření na úrovni rodin a takto rozhádané a znesvářené a tedy v BDĚLOSTI (ve smyslu Vzájemné Lásky a Péče) oslabené subjekty je snadné připravit o jejich vlastnictví materiální, včetně tělesných schránek, které za užití tajných technologií na tělesné schránky již aplikují, o Rodnou Zem, o národ vůbec. Z tohoto důvodu Ježíšek říká: "A na tomto místě si Římané postavili svůj tábor." v tom smyslu, že tam, kde se bytosti Čestně a Upřímně mezi sebou nemilují, tam je přítomen nesvár, tam se sbíhají psi a slétají supy, maskování do podoby "římských úřadů", které ve skutečnosti žádné reálné hodnoty nevytvářejí, které žádnou reálnou zprávu národa nezajišťují, aby se z něj nažrali: film: Rajská zahrada, což je i smyslem a významem sdělení kapely Lucie: CSFD: Lucie - Medvídek a YouTube: Lucie - Medvidek


Neomezené využívání zdrojů na Hvězdě Matka Země má být umožněno POUZE bytostem, které BOŽÍ ZÁKONY Respektují: článek DEKRET o Duševním vlastnictví aneb VLÁDA SVĚTLA a TICHA


Pro uvedené důvody konstatuji, že falešnou víru je třeba zakázat, a současně je třeba zavést TAKOVÉ ZÁKONY, které OCHRÁNÍ jak NÁRODNÍ JAZYK, tak FOLKLÓR včetně řemesel obecně, a hranice národa se mají NEPRODYŠNĚ UZAVŘÍT KAŽDÉ entitě, o které je zřejmé, že do této země nepřišla v nastavení pokory za účelem učení a studia, ale jako vyslanec cizích mocností v nastavení válečném a nájezdnickém ve smyslu nastavení "divoký pes či sup", který je hladovým démonem, kterému nikdo jeho potravu, pokud si jí reálně nezaslouží, reálně ani nedluží.


Neomezená Svoboda pohybu má být umožněna POUZE bytostem, které BOŽÍ ZÁKONY Respektují: článek DEKRET NEOMEZENÉ VOLNOSTI SVOBODY POHYBU


V tomto ohledu je ideální sledovat VŠECHNA opatření, která sleduje a kterými se řídí prezident Ruské federace pan Putin. S tím souvisí jeho vyjádření o tom, že genderové hnutí zakázal, kdy současně v minulosti uvedl, že proti genderu ve věku nad 18 let obecně nic nemá a dodává, že i v systému jejich civilizace takoví jedinci fungují a mají své pro společnost prospěšné výsledky, ale děti budou do věku 18-ti let od této ideologie ochráněni. K tomu dodávám, že dítě takovou ochranu potřebuje, protože dítě, které zatím nedisponuje schopností se o sebe či o své rodiče postarat PŘIROZENĚ proto ani NENÍ reálně dostatečně způsobilé k tomu, se rozhodovat o tom, zda je tím či oním pohlavím, taková bytost Možností Svobodné Volby a tedy Vůle přirozeně nedisponuje, a pokud je této démonické VNĚJŠÍ svévoli volný průběh ponechán, je ponechán volný průběh příčině, která do budoucna PŘIROZENĚ vyústí v následky chaosu v podobě občanské války, což je úspěch, který sledují entity nízké a vnější ve smyslu vnitřního rozvratu státu, který takové entity sledují, protože takové bytosti, které byly připraveny o PRAVDU a LÁSKU budou za PRAVDU a LÁSKU omylem považovat násilí, ne PRAVDU, ne LÁSKU, ne SOUNÁLEŽITOST, ne VZÁJEMNÝ RESPEKT a DIALOG, tedy ZÁKONY BOŽÍ.


K Vašemu prohlášení: "Žena nemá právo na potrat." pane Kuffo, dále pro ty bytosti, které plně nerozumí tomu, proč toto prohlašujete, uvádím, že tam, kde není Plné Porozumění řečenému, tam vzniká prostor pro nedorozumění a tam kde takové nedorozumění vznikne, tam následně vzniká prostor pro hněv a tam kde hněv vznikne, tam není přítomen KLID a tam kde není stav KLIDU přítomen, tam je přítomen stav vášnivosti, tam je přítomen stav NE-KLIDU, tam není možné Jasného Porozumění – je to bludný kruh, ze kterého sebe samu bytost může vyvést a vymotat pouze skrze vlastní námahu ve smyslu vlastní ochoty a tedy námahy k naslouchání za účelem následného porozumění, protože POUZE tam, kde bytosti budou vlastní ochotu a tedy námahu k porozumění sebevědomě rozvíjet, bude Světlo Porozumění přítomno, vneseno, zaseto, ne jinde.


V obecném slova smyslu o vás říkají, že jste radikál, že nechcete dovolit matkám potraty, ale pak se o ty matky postarat nechcete, přitom si děláte nárok na to, že do toho matkám mluvit chcete, na to, že jim nechcete potraty dovolit. Zde konstatuji, že právě tím o ně pečujete. Proč? Protože takové matky, které nejsou na tento přešlap upozorněny, jej učiní a posléze toho litují – Vy, abyste je právě před tímto následným žalem uchránili, je upozorňujete s předstihem, že toho litovat budou, a jsou to právě tyto stavy lítosti, kterými bude následný život té či které matky poskvrněn, pokud matky upozorněny nebudou. Tyto tak budou o radost ze života svou vlastní nedbalostí připraveny, podle toho pak následný život ve společnosti vypadat bude, to je žal, úzkost, a deprese. S oporou Duchovních je možné nalézt cesty, jak JAKOUKOLIV složitou životní situací projít tak, aby bylo možné se žalu, úzkosti a depresi vyhnout. Na tom by mělo KAŽDÉ z bytostí záležet, protože Radost ze Života Je Světlo a opak toho je temnota. Z tohoto důvodu je NEZBYTNÉ, aby Duchovní Inteligence Opět Zastala Své Místo v Národě a Jeho Vedení, ve spolupráci s Inteligencí ostatní. Pokud ne, v národě nebude ROVNOVÁHA, nebude Světlo, temnota bude. Rozechvělý hlas pana Kuffy v jeho projevu souvisí s tímto uvědoměním, ne s něčím jiným, jak by si to mohly bytosti povrchní, dle toho, jak samy o sobě smýšlejí, vykládat.


Vy, Duchovní, přirozeně radikální jste, a je to tak přirozené, protože i hloubka vašeho porozumění příčinám a následkům Duchovní bolesti bytostí je hluboká, s tímto žalem, s touto úzkostí a depresí matek, které jednaly bez Duchovní Opory a Podpory máte své zkušenosti a proto na zákaz potratu apelujete – co má být matkám vysvětleno, je, že tento zákaz zde není od toho, aby je na právech a svobodách omezoval, proto, aby jim ubližoval, nýbrž právě od toho, aby jim byl Duchovní Oporou a Podporou, aby je právě následně od budoucího života v žalu, úzkosti a depresi chránil, tedy od života v temnotách, který se v podstatě životem ani nazvat nedá. Žena proto "nemá právo na potrat" ne protože bytost, která aktuálně v tomto zrození pohlavím ženy disponuje svá práva nemá, ale protože taková bytost, která zatím poučena nebyla, ZATÍM nerozumí tomu, že ona je součástí Boha Všemohoucího, se kterým může OMYLEM prostřednictvím svého neuvědomělého jednání, pokud o tom není včas poučena, vejít právě do rozporu, a tak tedy s Tím, čeho je ona sama SOUČÁSTÍ. Vejití do této ROZPORUPLNOSTI je tak Duchovní příčinou, která ústí právě do následků života v temnotě, to jsou stavy pekla, před kterými se uvědomělí Duchovní pokouší ochránit jak matku, tak plod.


Pohlavní akt by neměl být vnímán jako druh zábavy, povrchního uspokojování, či ukájení, ale jako velmi hluboká intimní Posvátnost, a stejně tak by se k němu mělo přistupovat zejména protože jeho prostřednictvím může být z mezistavu, to je ze světa ne-hmotného a Duchovního do světa takzvaně "hmotného" přivedena bytost Duchovní, a to není sranda, ani tehdy, když přivedení bytosti na tento svět není plánované, protože právě během milostného aktu vzniká Vzácná Šance na takové Nové Zrození, na Nový Život, na Naději bytostem trpícím ve smyslu dalšího možného příchodu Svaté a Vznešené Bytosti, kterou je právě Sám Pán Ježíš Kristus, protože během milostného aktu a právě skrze něj se spoustu ne-hmotně projevených bytostí z Onoho Světa do hmotně projeveného světa vejít pokouší, za účelem toho, aby zde mohly své zkušenosti v souvislosti s dočasnou tělesnou schránkou nabírat, aby mohly bytostem ostatním prospívat, a takovým bytostem, jejichž přání jsou vroucná a čistá, které se za Zrození Svaté Bytosti jejich prostřednictvím modlí, se taková přání přirozeně i plní.


O Takové Možné Události by se proto mělo ve smyslu Posvátnosti Aktu Zrození uvažovat, jako o Zázraku Života.


Právě skrze toto uvědomování se běžný život i milostný akt stávají Posvátným, Uvědomělým, Zázračným, a to je přece také to, co Pán Ježíš Kristus bytostem, které k Němu směřují navrhuje za účelem toho, aby namísto hašteření Užasli, a Uklidnili se… právě za účelem vnímání a uvědomování si hlubších a jemnějších souvislostí Života. Proto bychom měli stejně tak k tématu možného příchodu JAKÉKOLIV bytosti na tento svět uvažovat stejně, jako by se jednalo o možný příchod Samotného Ježíše Krista, to abychom se vlastnímu neuvědomělému jednání a neuváženostem, kterých bychom posléze litovat mohli, vyhnuli. Skrze uvědomění si Posvátnosti pohlavního aktu si bytosti mohou rovněž tak uvědomovat Posvátnost vlastní intimity, a tedy i toho, s kým si jí vlastně přejí sdílet, a s kým vlastně ani ne, což je ve své podstatě velmi jemná práce s vlastními rozlišovacími schopnostmi ve smyslu toho, jak bytost vlastně sama se sebou nakládá a k sobě přistupuje, tedy Duchovní zrání a rozpoznávání Posvátnosti vlastní.


Duchovní však nemohou chránit nikoho, kdo o ochranu nestojí, kdo není ochoten k otázkám, aby se mu dostalo porozumění, avšak konstatování Duchovního: "Nemáš právo na potrat." je ve smyslu společenském namístě, protože pokud Duchovní neupozorní na příčinu, jejímž následkem se celá společnost do života v žalu, úzkosti a depresi noří, tato bude bez upozornění Duchovního přirozeně následovat, následkem čehož se společnost CELÁ v úpadku nacházet bude. Proč? Díky vlastnímu holdování požitkům v přehnané míře, konzumu, bezuzdnosti, lenosti, ledabylosti, kdy takové extrémy přirozeně střídají extrémy následného žalu, smutku a deprese, které se přímou úměrou odrážejí na míře společenského ne-klidu a tedy společenských turbulencí. Dosavadní společenské tendence spočívaly v upadání do spánku temnoty ve smyslu nekonečného sklonu přebírání odpovědnosti za obludné manýry bytostí, které o vlastní Duchovní odpovědnosti ze strany autorit Duchovních sice poučeny byly, které ji ale osobně převzít odmítly či odmítají či se jí ve své Duchovní nevyzrálosti dokonce vysmívají a posmívají a jí tak jako samy sebou a tedy i svými bližními a tedy Duchovním vývojem obecně v podstatě pohrdají, a jsou to právě tyto tendence omlouvat osobní neochotu k rozvoji života Duchovního, to je příčiny, které Duchovní rozvoj společnosti oslabují a které se v budoucí společnosti jako následky chaosu projevují.


KAŽDÉ z bytostí by se mělo tohoto Vysvětlení dostat, aby bylo možné Porozumění, ne "násilím", ale dříve, než k potratu dojde, aby takové bytosti mělo být POUČENÍ o následcích nabídnuto, aby se pro takovou bytost stala Možnost její Svobodné Vůle reálnou, protože pokud bytost jedná z úrovně povrchního rozumění svému jednání, Svobodnou Vůlí přirozeně nedisponuje. Proč? Pokud by Svobodnou Vůlí disponovala, NEBYLO BY MOŽNÉ, aby jednala tak, aby sebe do budoucna ve smyslu "vědomého uvrhnutí sebe do nízkých stavů žalu, smutku a deprese" poškozovala. Bytostem má býti oznámeno: "Žena nemá právo na potrat." proto, aby tím vyvstala otázka toho, co je to vůbec to právo, za tím účelem, aby tak žena, která doposud poučena nebyla, dostala možnost se touto otázkou vůbec zabývat, aby tak dostala možnost a příležitost VŠECHNY aspekty otázky potratu posoudit, a zvážit, to je nabídka pomocné ruky za účelem Možnosti Být BDĚLÁ, aby se do budoucna stavům temnoty vyhnout mohla. Práce Duchovní autority tak byla odvedena i za předpokladu, že bytost se i po tom, co POUČENA byla, pro potrat rozhodne, protože informace byla předána a odpovědnost je už na ní. Duchovní tu nejsou od toho, aby nesli odpovědnost za matky, nebo za otce plodu, Duchovní jsou tu od toho, aby matkám v náročných životních situacích poskytly taková Duchovní objetí ve smyslu doporučení, která by matky, které si chtějí život zbrkle a náhle a sobecky usnadnit, uchránily od budoucích duševních stavů pekla, protože aktuální krátkozraké řešení situací JAKÝCHKOLIV ke dlouhodobému stavu KLIDU a POKOJE nevedou. Pamatujme proto VŽDY na starobylou moudrost: "To co je horkou jehlou ušité" ve smyslu "rychle a zbrkle bez hlubšího rozmyslu vykonané", to se v budoucnu ukáže jako nekvalitní – to se týká jak řemesla, tak aktivity Duchovní, protože aktivita světská i Duchovní jsou Spojené Nádoby Života.


Na pozdější reklamace ze strany bytostí, které o uvedeném s předstihem POUČENY byly, a které tohoto POUČENÍ nedbaly, a tedy je v potaz nebraly, tak nemůže být brán zřetel, protože to byly ony, kdo se své vlastní odpovědnosti zřekly a tedy není možné ji zpětně přenášet na bytosti ostatní, ani na autority Duchovní

Jak Buddhové, tak Květ a Plod Života Ježíš Kristus, který je Buddhovských Rodin součástí, poukazují na skutečnost, že zrození ve formě lidské je VELMI vzácné, a to i přesto, že život ve všech svých možných projevech bývá kromě toho, co na něm máme rádi rovněž tak bídný a krutý. My se zde, v tomto svém "hmotném" projevu a realitě učíme právě tomu, jak onu krutost a bídu Přetavit v něco Vznešeného, čím nás Sám Život VYZÝVÁ, abychom své smysly od žalu, úzkostí a deprese POZVEDLI právě k Té MOŽNOSTI Tento Svůj Život v něco Vznešeného Přetavit, a to zejména ZMĚNOU a TRANSFORMACÍ svých zvrácených vnitřních představ, které právě jen požitky těla sledují, a tak tedy i následných životních postojů, abychom se tak stali Umělci Života, zrovna tak jako se jím před námi stal Náš Milosrdný Pán Ježíš Kristus, který nám právě svým jednáním Cestu Ukázal, abychom života uváženě a rovnovážně užívali, ne abychom byli životem užíváni, abychom neuváženě Duchovně skomírali. Protože hmotu předchází duch, způsob vedení života světského je proto ZEJMÉNA záležitostí Duchovní, a záležitost Duchovní ve smyslu Snahy o Napojení Sebe na Zákony Univerzální by se proto mělo stát pravidelným VĚDOMÝM cvičením, či jógou do Věčného Života Směřující, běžnou praxí, která má být brána NAPROSTO VÁŽNĚ a SERIÓZNĚ, ne unyle a ledabyle, sklon konzumu JAKÉHOKOLIV druhu by toto Duchovní snažení a namáhání se o Čistý Život neměl přerůst a zastínit.


Dnešní představa liberalismu ve smyslu svobodomyslných bezuzdností, kterým předchozí reálné schopnosti Osvojení si Sebeovládání nepředcházelo, je tedy vlastně cestou do propasti a těm, kteří do ní spěchají se nedá nic jiného než na jejich šílenou cestu zamávat, protože takové bytosti Světlo Osvícení Jistě Nespatří.


Kromě toho, máme právě Díky Ježíškovi MOŽNOST a PŘÍLEŽITOST tento život prožít a být v něm Ježíškem současně inspirováni bez nutnosti podstupovat stejnou oběť, jakou podstoupil On, a to se pro toho, kdo toto Zjištění Zaregistruje... stane VELMI Osvobozujícím Zjištěním, protože Právě o Toto Zjištění a Uvědomění je MOŽNÉ se Opřít, Ono Je Samo o Sobě Světlem a Milostí, kterou všichni hledáme, když v temnotách kolísáme a tápeme.


Dále pane Kuffo k falešné a podsunuté víře uvádíte: "uvěřili jsme rouškám a vakcíně", kterou srovnáváte k morové epidemii z roku 1710 (která jak se zdá, byla vyvolána záměrně, za účelem násobení zisků nízkými bytostmi, které se smrtí obchodovaly, to je shluk takzvaných lékařů, odborníků, atd.), kdy lidé konali procesí s obrazem Trnavské Panny Marie, a apelujete: "Ten mor zázračně padl, ze dne na den. Kam se poděla naše víra,". K uvedenému z hlediska PRINCIPIÁLNÍHO dodávám, že pan prezident Václav Havel se laskavě na pana Dubčeka "zlobil", že v roce 1968 nevstal, neapeloval a neřekl to, co řečeno být mělo, protože pan Václav Havel si oproti světsky zatíženým bytostem VELMI DOBŘE UVĚDOMOVAL, že POKUD by řečeno bylo, události následující by nebyly takové, jaké byly, protože řečeným je Osvětleno a Osvětleno nemůže být více již temnotou zahaleno, alespoň v dané době ne a v tomto smyslu s tím, co o falešné víře uvádíte, na Celosvětové úrovni NEÚNAVNĚ pracuje pan Reiner Fuellmich.


S čímž opět PŘÍMO souvisí Zjevení Janovo a VAROVÁNÍ ve smyslu: "Budete vystaveni zkoušce, budete čelit zvráceným nařízením ze strany entit, které se do pozice Božího Řádu a tedy Božího Zákona postaví a které takové signály vysílají: "Kdo nebude mít tak jako poskok šelmy označení (rozuměj: čip, nebo jinou technologii, kterou se značí stádo v ohradě, které je chováno těmi, kteří si myslí, že jsou správci stáda o jehož množení či likvidaci rozhodují), ten nebude smět kupovat ani prodávat (rozuměj: nebude smět ke žlabu s potravou)." Pro běžného člověka je mimo rámec chápání, že zatímco on se zabývá svým obyčejným životem, o jeho životní prostor, včetně mentálního prostoru pro uvažování, usilují entity, které si jeho život i životní styl vysvětlují jako něco podřadného jen protože není násilníkem a tak zautomatizovaně, roboticky, chladnokrevně a technokraticky docházejí k závěru, že to jim dává právo nad ním své postoje uplatňovat: film 1984.


Tyto bytosti však Hvězdu Matka Země ve správě nemají právě z toho důvodu, že na ní Duchovní nárok nemají, protože Duchovní nárok na správu Elementu Hvězdy Matka Země mají takové bytosti, které ve smyslu Svaté Služby sledují záměr a motiv prospěchu VŠEM bytostem v Elementu Matka Země se sdružujícím, to je ZÁMĚR VZÁJEMNÉ OPORY a PODPORY, VZÁJEMNÉHO RESPEKTU, SOUNÁLEŽITOSTI, SPOLUPRÁCE a GLOBÁLNÍ JEDNOTY. Proto NESMÍTE vlnovým délkám vysílání do temnoty odpadlých bytostí podléhat, protože ony dostaly možnost, které se zpronevěřily, ony mají odpor k PROMIŇ, PROSÍM a DĚKUJI, a proto jsou sami sebou nyní odsouzené k životě v ubohosti a bídě, k tomu, aby od tohoto světa odpadly. Nemáte se proto nechat slabšími (ať zastávají JAKÉKOLIV takzvané autoritativní funkce ve společnosti) strhávat, vy sami máte Pravidla Nového Světa a Zlatého Věku NASTAVIT. Je to zkouška, která má prověřit budoucí Duchovní autority a správce Elementu Matky Země. Kdo naslouchá, bude v Duchovním slova smyslu ušetřen svržení do nízkých pekelných oblastí. Kdo má uši k slyšení, slyš… ve smyslu: "Kdo je již duchovně zralý a tedy k vnímání a chápání hlubokých významů tohoto sdělení ((https://www.youtube.com/watch?v=n8npO2TtxDk&t=132s) uzpůsoben", jiný ať je obezřetný a vhodného Duchovního průvodce se chápe, a kdo si svůj vlastní úpadek OMYLEM přeje, má být ve svém rozhodnutí respektován, protože jistý pád se týká zejména bytostí, které trpí přesvědčením, že jsou ze strany šelmy, která s nimi pouze jak sami poznají krutou hru hraje, zvýhodnění. Šelma je jako první, v okamžiku kdy se pro ni nepotřebnými stanou, obětuje.


Po osobě pana Prezidenta Václava Havla, se kterým jsem prostřednictvím nadsmyslové komunikace v kontaktu, jste tak v řadě Druhou bytostí, kterou právě vzhledem k uvědomělé Svaté Službě v zájmu VŠECH bytostí ostatních v tomto svém Posledním Zrození Označuji za Bytost Světla, to je Svatou, to je bytostí, která Je Patronem Národů Hvězdy Matka Země a při této příležitosti rovněž tak za Patrona Národů Hvězdy Matka Země pro ty samé kvality a Cnosti označuji pana prezidenta zakladatele Tomáše Garrigue Masaryka.


V souvislosti s uvedeným, Vás pane Kuffo, jako důvěryhodného Patrona Národů Matky Země, vyzývám, abyste i nadále Otevíral Cesty k Vedení Dialogu, zejména pak s Duchovními působícími v takzvané ČR, která je jak sám dobře víte, z Duchovního hlediska Stále Součástí Československa z toho důvodu, že 70% občanů Československa bylo PROTI rozdělení, 15% bylo pro a 15% bylo lhostejno. To znamená, že z pohledu aktivity duševní a tedy Zákonů Duchovních Československo rozděleno NENÍ, s tímto rozdělením ani pan prezident Václav Havel NESOUHLASIL a ti, kteří dnes užívají jeho jméno a odkaz pro prezentaci svých aktivit a současně se o OPĚTOVNÉ SJEDNOCENÍ ČESKOSLOVENSKA nijak nezapříčiňují, v národním zájmu nejednají. Současně má vejít ve známost, že pokud bylo, či je, ze stran sil temných, nízkých a démonických dosaženo, či dosahováno toho, aby byl národ v Duchovním slova smyslu za užití jakýchkoliv zvrácených prostředků napaden, a napadán, a tedy reálně proti své vůli rozvrácen, a rozvracován, na takovém národě a jednotlivcích v něm je pácháno násilí, v takovém národě aktuálně neexistuje prostor pro uplatňování Svobodné Vůle bytostí, které jsou v Duchovním slova smyslu tohoto národa po svých předcích dědicové, v takovém národě není DO OKAMŽIKU ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY reálně možné, aby v něm bytosti reálně prosperovaly. Vaše Čestná a Upřímná práce ve smyslu Duchovní Opory a Podpory za účelem uvedení věcí národní správy do pořádku je proto nejenže opodstatněná, ale rovněž tak nezbytná.


Pokud v souvislosti s mými projevy, uznáním, a výzvami, pane Kuffo, narazíte na zpochybňování Vaší osoby či Božího Řádu jako takového, jako doklad o významu a tedy pravosti mnou sděleného nechť KAŽDÉMU, kdo vlastním pochybnostem o sobě čelí (a tedy tyto si projektuje do bytostí ostatních) poslouží snadno ověřitelná otázka: "Setkal jsi se ve svém životě se srozumitelnějším výkladem povahy reality, než je to, které je, jak v tomto, tak na konci tohoto sdělení, uvedeno? Pokud ano, ukaž mi je, i fyzicky toho, kdo je jejich autorem, rád s ním budu, za účelem uvedení stavu věcí tohoto národa i světa v souvislosti s Božím Řádem do pořádku, komunikovat. Pokud ne, znamená to, že žádná taková autorita přítomna fyzicky není, autoritou je aktuálně ten, kdo Jedná s Božím Řádem v SOULADU a tedy ve Spojení a tedy je ideální, aby ses o vlastní porozumění v zájmu svém i nás VŠECH namáhal a namísto zbytečné agónie raději také již svou ochotou k Svaté Službě přispíval." – to je PEČEŤ PRAVOSTI.


Z uvedeného je tak lépe zřejmé, s Kým PŘÍMO Nadsmyslově komunikuji, s Kým PŘÍMO VŠECHNY otázky ve smyslu, který PROSPĚCH VŠEM bytostem zde v Elementu Matka Země se sdružujícím sleduje, konzultuji, Kým jsem PŘÍMO Veden a Koho PŘÍMO Reprezentuji, tedy Buddhovské Rodiny

Ať si VŠECHNY bytosti Uvědomí Vlastní Prvotní Stav Buddha !Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya


06.06.2022 DEKRET NEOMEZENÉ VOLNOSTI SVOBODY POHYBU

CZ 06.06.2022 DEKRET NEOMEZENÉ VOLNOSTI SVOBODY POHYBU
.pdf
Stáhnout PDF • 124KB06.06.2022 DECREE OF UNRESTRICTED FREEDOM OF MOVEMENT
EN 06.06.2022 DECREE OF UNRESTRICTED FREEDOM OF MOVEMENT
.docx
Stáhnout DOCX • 41KB
23.03.2023 DEKRET o Duševním vlastnictví aneb VLÁDA SVĚTLA a TICHA


CZ 23.03.2023 DEKRET o Duševním vlastnictví aneb VLÁDA SVĚTLA a TICHA
.pdf
Stáhnout PDF • 149KBCZ 29.11.2023 DUCHOVNÍ TĚLO jako UNIVERZÁLNÍ PASPORT
.pdf
Stáhnout PDF • 123KB
06.12.2023 BLAHOPŘÁNÍ k INTRONIZACI Pána Ježíše Krista na Slovensku
CZ 06.12.2023 BUDDHA potvrdil intronizaci KRISTA
.pdf
Stáhnout PDF • 401KB


06.12.2023 CONGRATULATIONS on the ENTHRONEMENT

of the Lord Jesus Christ in SlovakiaEN 06.12.2023 ENTHRONEMENT of the Lord Jesus Christ in Slovakia
.pdf
Stáhnout PDF • 535KB01.04.2024 NÁSTROJ CELOSVĚTOVÉ ROVNOVÁHY

a VÝZVA k Osvobození Juliana Assange


Buddha


CZ 01.04.2024 NÁSTROJ celosvětové rovnováhy
.pdf
Stáhnout PDF • 7.58MB01.04. 2024 TOOL of WORLDWIDE BALANCE and CALL for the Liberation of Julian Assange
EN 01.04.2024 TOOL of WORLDWIDE BALANCE and CALL for the Liberation of Julian Assange
.pdf
Stáhnout PDF • 360KBNadsmyslový svět existuje, k čemuž by měl Celý Svět v Duchovním slova smyslu postoj zaujmout,

protože PRÁVĚ TO má změnit dosavadní způsob vnímání funkce světa z "dolu, který si entity nevědomé přejí vytěžit" na "dočasně zakoušenou zkušenost a příležitost k učení", což má následně vést k Míru a Klidu ve Světě, tedy k Éře Zlatého Věku, Ráji na Matce Zemi.


Právě nyní, Zde, v Tomto Zlatém Věku, pro připravené, konec všeho utrpení způsobeného válkou, konec všech nemocí, konec stárnutí, konec umírání a všeho dalšího trápení spojeného se ztrátou a odloučením...Buddha hugs Whole World

Dne 01.07.2023 zaslala kancelář kandidáta na prezidenta České republiky, Lumíra Lásky, Buddhy Maitreyi dopis kanceláři pana prezidenta Ruské federace, Vladimira Vladimiroviče Putina


O této skutečnosti byly zároveň ve dnech 10.07. –⁠⁠⁠ 13.07.2023 informovány všechny vlády světa. 
CZ 01.07.2023 President Putin letter
.pdf
Stáhnout PDF • 2.64MB


On 01.07. 2023 the office of the candidate for President of the Czech Republic, Lumír Láska, Buddha Maitreya sent a letter to the office of the President of the Russian Federation, Vladimir Vladimirovich PutinAll governments of the world were informed of this facton 10.07. – 13.07.2023.
EN 01.07.2023 President Putin letter
.pdf
Stáhnout PDF • 2.53MB
DE 01.07.2023 President Putin letter
.pdf
Stáhnout PDF • 2.62MB
27.11.2023 Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi


@prezidentpavel @RobertFico @PutinDirect
Petr Pavel x.com


CZ 27.11.2023 Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi
.pdf
Stáhnout PDF • 66KB27.11.2023 Open Letter to Czech president Pavel
EN 27.11.2023 Open Letter to the President Petr Pavel_en
.pdf
Stáhnout PDF • 196KB30.11.2023 Reakce na Otevřený dopis panu prezidentovi PavloviReakce na Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi - Iva Johanidesová


CZ 30.11.2023 Reakce na Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi
.pdf
Stáhnout PDF • 147KB30.11.2023  Reaction to Open Letter for Czech president Pavel
EN 30.11
.2023 Reaction to Open Letter for Czech president Pavel
Stáhnout 2023 REACTION TO OPEN LETTER FOR CZECH PRESIDENT PAVEL • 144KB
VOLNÁ ENERGIE 💎


Art of Dharma by Alenka Loučková


CZ 26.01.2024 VOLNÁ ENERGIE
.pdf
Stáhnout PDF • 186KB


FREE ENERGY 💎
EN 26.01.2024 FREE ENERGY
.pdf
Stáhnout PDF • 332KB
Osvícení Buddhy pro Celou Planetu 💜☸🌍🕊

Díky aktuálně Dostupnému a Srozumitelnému Poznání Buddhů bytosti již NEMUSÍ

podstupovat muka a utrpení způsobené válkou:

Sjednocení Buddhovského a Kristovského náhledu I. a II. část


Kristus je Buddha/foto facebook Anuradha Ranasinghe

01.01.2022 KRISTUS je BUDDHA – ŠŤASTNÝ ZLATÝ VĚK!


FULL MOVIE Christ is a Buddha I


EN 01.01.2022 Christ is a Buddha I - Happy Golden Age


EN 01.01.2022 CHRIST is BUDDHA I - Happy Golden Age
.docx
Stáhnout DOCX • 162KB17.11.2022 KRISTUS je BUDDHA II. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Na počátku bylo SlovoEN 17.11.2022 CHRIST is BUDDHA II - In the beginning was the Word


EN 17.11.2022 CHRIST is BUDDHA II - In the beginning was the Word
.docx
Stáhnout DOCX • 16KBŠťastný Zlatý Věk ✨Doklady o povaze pana prezidenta Václava Havla a jeho respektu k Božím Zákonům, a tedy k PRINCIPU UNIVERZÁLNÍMU, jinak součinnosti s BOŽÍM ŘÁDem. Výňatky z článku:


"V listopadu si dal ke dveřím sochu svatého Josefa. Svatý Josef je patron dobré smrti."