top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Odpověď na článek "Pozor na sekty"

Aktualizováno: 13. 2. 2023

"Nevěř ničemu jen proto, že jsi to slyšel. Nevěř tradicím jen proto, že byly předávány po mnoho generací. Nevěř ničemu jen proto, že si o tom povídají ostatní. Nevěř jednoduše ničemu jen proto, že se to píše ve tvých náboženských knihách. Nevěř ničemu jenom na základě autority učitelů a starších. Ale když po prozkoumání a analýze zjistíš, že vše dává smysl a je to pro tvé vlastní dobro a pro dobro ostatních – pak to přijmi a žij podle toho." Buddha Šakjamuni zvaný GAUTAMA

Na základě žádostí ze stran mnoha spřátelených bytostí se Sangha SRDCE DHARMY rozhodla, v zájmu zachování svého dobrého jména a tak i v zájmu všech ostatních bytostí, které následují učení Buddhy, vyjádřit se s láskou a úctou k článku POZOR NA SEKTY, který byl zveřejněn na https://www.buddhaweb.cz/pozor-na-sekty/ panem: Vít Kuntoš, dne 6. 4. 2021. Pro případ, že by se autoři pokusili znění upravit anebo ho smazali, zálohovali jsme článek, na který reagujeme a umístili ho zde: www.srdce-dharmy.cz/pozor-na-sekty/ Jedná se o originální znění ze dne 11. 4. 2021, v čase 01:48:53, ověřeno v internetovém archivu Way Back Machine zde: https://web.archive.org/web/20210411021121/https://www.buddhaweb.cz/pozor-na-sekty/ Na úvod konstatujeme, že se můžeme pouze domnívat, zda je autorem článku Vít Kuntoš, který článek zveřejnil, ale že se stejně tak můžeme domnívat, že autorů, kteří „dali hlavy dohromady“, aby tento text vytvořili, může být víc. Domníváme se, že je minimálně neslušné, když se autor či autoři pod takovýto text nepodepíší. Z tohoto důvodu uvádíme, že když zmiňujeme v níže uvedeném textu „autor článku“, máme na mysli všechny, kteří se mohli na tvorbě článku podílet. Dále pro přehlednost uvádíme, že text uvedený kurzívou značí přímé citace z článku o sektách, na který reagujeme. Autor článku zmiňuje, že buddhismus zahrnuje různé školy, které zdůrazňují různé přístupy, a také, že i u nás najdeme odlišné buddhistické organizace, které zdůrazňují jiné aspekty buddhistických metod a učení. Dále uvádí, že jejich centra mají jedno společné – vedou nás směrem k osvícení prověřenou a funkční cestou. Autor však sám není konkrétní v tom, jaká je ta „prověřená a funkční cesta“. S ohledem na uvedené se domníváme, že autor je tedy na jednu stranu pro různé přístupy a odlišné organizace, které zdůrazňují jiné aspekty buddhistických metod a učení, ale na stranu druhou je proti tomu, aby jiná, odlišná organizace, kterou on sám neschválí, zdůrazňovala jiné aspekty metod a učení. S ohledem na uvedené se domníváme, že ač se autor prezentuje jakožto respektující různé školy a přístupy, současně se ve skutečnosti projevuje způsobem náboženské nesnášenlivosti, kterou považujeme za projev dominance, tj. pudovosti, tj. duchovní nezralosti. Domníváme se, že se autor povýšil do jakési privilegované pozice, ve které si sám uděluje právo rozhodovat, které přístupy jsou relevantní, a které ne. Autor následně vyjadřuje své zklamání nad tím, že bohužel i u nás se ovšem objevují centra, která jsou od autentického buddhismu vzdálená. Domníváme se, že autor považuje za autentický buddhismus pouze a výhradně to, o čem on ze své pozice (do které se nad ostatní bytosti nadřadil, bez ohledu na práva a svobody ostatních) rozhodl. Domníváme se, že takové rozhodnutí není autentické. Autor se dále vyjadřuje o tom, že v případě buddhistických organizací, které on dle našeho mínění jako autentické neschvaluje, se jedná o nebezpečné sekty, kterým bychom se měli vyhnout. S ohledem na výše uvedené se domníváme, že autor, který se ve svém článku rozhodl bojovat proti principu sektářství, se sám sektářsky vymezuje a projevuje. Domníváme se, že jde o autorovu zpověď o jeho vlastním sklonu k jeho vlastnímu vnitřnímu konfliktu. Domníváme se, že jde o demonstraci jeho vlastní vnitřní duchovní překážky, kterou sám sebe omezuje a to proto, že každá bytost, jež podléhá tomuto enormnímu psychologickému zatížení nemůže být přirozeně šťastná, a proto se ve skutečnosti ani nemůže těšit z existence škol, které zdůrazňují různé duchovní přístupy, z existence odlišných buddhistických organizací, které zdůrazňují různé aspekty buddhistických metod a učení, jenž nás mohou dle principu „žij a nech žít“ (tj. svobodomyslně, podle našeho vlastního gusta) vést různými cestami k jednomu společnému cíli, to jest ke vzájemné mezilidské úctě, sounáležitosti a toleranci, která se zejména koncentruje na to, co nás spojuje, namísto aby se zaměřovala na zlozvyk hledat v ostatních to, co nás rozděluje. Proto se domníváme, že jde o autorovy subjektivní duchovní překážky, které se projevují jeho subjektivní nespokojeností, kterážto, jak se domníváme, nijak nesouvisí s nebezpečím jakési „sekty“. Domníváme se, že pokud bytost podléhá představě učení, „které je hodné následování“ a „učení které není hodné následování“, limituje svobodnou vůli každé bytosti, sterilizuje její zvědavost a neumožňuje ji prozkoumat vlastní subjektivní zkušenost. Domníváme se, že právě tyto autorovy duchovní překážky zapříčiňují vznik manipulace, v čemž spatřujeme skutečné nebezpečí. Autor nadále uvádí, že existuje několik klasických varovných signálů, které napovídají, že dané centrum není v pořádku. S ohledem na již uvedené se opět domníváme, že autor čelí svému vlastnímu vnitřnímu konfliktu. Domníváme se, že z místa tohoto utrpení, ve kterém může autor vnímat sebe samého jako „ne dost v pořádku“ je naprosto přirozený sklon promítat si představy o sobě do ostatních bytostí, popřípadě do jakýchkoli jiných duchovních tradic, které se autor rozhodne neuznávat. Je naprosto přirozené, že takový člověk, který sám sebe považuje za „ne dost v pořádku“ ani nemůže shledat v něčem vnějším to, co dosud neshledal sám v sobě – tedy to, co v „pořádku je“. V návaznosti na to se domníváme, že autor nepřebírá za svá rozhodnutí odpovědnost a že si svá rozhodnutí ani reálně neuvědomuje. Naštěstí pro nás i pro autora na toto utrpení existuje funkční odpověď, ze které se těší čím dál tím více bytostí, řešení, které Lumír Láska – Samjaksam Buddha Maitreya srozumitelným jazykem dnešního světa shrnul do svého hlavního odkazu, knihy MAITREYA BUDDHA SÚTRA aneb PRÁZDNOTA… MATKA DĚDICŮ NESMRTELNOSTI (https://www.srdce-dharmy.cz/maitreya-buddha-sutra). Sám Lumír Láska v tomto smyslu často konstatuje: „Odpovědnost je Lehká jako Tíha.“ a má tím na mysli, že máme stále dvě možnosti, tj. buď přežívat v roli oběti, tj. v mentálním omezení, že když nejsem „dost dobrý já“, pak nemohou být „dost dobří“ ani ostatní, nebo můžeme objevit, že jsme dokonalí právě takoví, jací už jsme a díky tomu spatřit dokonalé také všechny ostatní cítící bytosti. Konstatujeme, že autora vidíme dokonalého takového, jaký je, a důvěřujeme, že i on se co nevidět se svou vlastní dokonalostí setká a své vlastní utrpení, které si, jak se domníváme, promítá do bytostí ostatních, ukončí. Toto autorovi článku, na který reagujeme, z celého srdce přejeme. Autor článku nadále upozorňuje na to, že v čele často stojí charismatický vůdce, který zastává nezpochybnitelnou pozici a je jedinou autoritou. Pokud jde o Lumíra Lásku, pak pro představu o tom, kým on skutečně je, konstatujeme, že na otázku úrovně vrcholu duchovní realizace odpovídá popisem tohoto obrazu: „Mistr umírá v náručí svého žáka. Dívají se sami sobě navzájem do očí. Žák právě svému Mistrovi jako útěchu předává hluboké poučení v podobě Dharmy (Učení Buddhy), které Mistr ještě nikdy předtím neslyšel. Mistr díky tomu právě zakouší nezměrnou blaženost, Mistr je žákovi vděčný, Mistr je dojatý a z vděčnosti pláče. Pláče, protože Mistr je Přející, pláče, protože Mistr je Šťastný, že žák svého Mistra v duchovním slova smyslu překonal. Mistr je Šťastný, protože to, že žák Mistra překonal, je nyní současně také přínosem Mistrovi, což je Mistrovi odměnou za to, že se ve svých předchozích zrozeních žákovi Nezištně věnoval. Žák je již Bytostí Vysoce Rozvinutou, proto svým Božským Okem Taktojdoucího Vidí to, co Mistr ve své subjektivitě právě zakouší a prožívá a skrze toto Soucitné Spoluprožívání Žák Rozumí a tak Získává svou další nepřenositelnou Zkušenost, které by nebylo, pokud by mu Mistr při této příležitosti neležel v náručí. Žák je však Vysoce Rozvinutá Bytost, nenechá proto Mistra odejít, aniž by mu dal zpětnou vazbu ve smyslu Vzájemné Úcty: 'Mistře, bez tohoto není toto.' v tom smyslu, že bez toho, aby Mistr prostřednictvím své Nezištnosti dovedl svého žáka tam, kam jej Mistr dovedl, nebylo by nyní možné, aby žák předával Mistrovi hlubší Dharmu (poučení o konci utrpení). V tomto ABSOLUTNÍM ŠŤASTNÉM SPLYNUTÍ se z USKUTEČNĚNÉ ROVNOSTI těší Mistr i Žák, který je nyní již Mistrem.“ V tomto ohledu je Lumír Láska, jak je tomu ostatně u všech realizovaných bytostí, skutečně naprosto přirozeně charismatickým vůdcem a důstojným příkladem nezpochybnitelné autority, která je hodna následování. Sám Lumír Láska pak často uvádí a zmiňuje všechny možné ostatní mistry ze všech možných – nejen buddhistických – tradic, kteří ho kdy inspirovali, kterých je bezpočet, a kteří přesahují omezení jedné tradice nebo jednoho náboženství. Lumír Láska dále konstatuje, že Pán Ježíš Kristus nezaložil křesťanství, Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA nezaložil buddhismus, atd. Přesto však uznává všechny formy tradic, které jsou pokladnicemi jakýchkoli poučných textů, súter a evangelií, které na všech možných úrovních pomáhají jakékoli bytosti umírnit její subjektivní utrpení. Lumír Láska současně poukazuje na skutečnost, že pokud jsou poučné texty, sútry a evangelia používány jako zbraň, není to proto, že jde o zbraně, ale o to, že každý, kdo podléhá svému vlastnímu vnitřnímu konfliktu je tak vnímá a podle toho s nimi také ke své vlastní újmě nakládá. Lumír Láska uznává všechny bytosti a duchovní tradice bez ohledu na to, zda ony uznávají jeho. Lumír Láska vyučuje nazírání utrpení všech bytostí, ať už jsou, anebo nejsou součástí organizací, které se omezují na rigidní a dogmatické působení, či nikoliv. V tomto ohledu často cituje Pána Ježíše Krista: „Poslouchejte zákoníky, protože to, co říkají, je pravda – avšak nebuďte jako oni, oni podle toho, co říkají, sami nežijí.“ Často také uvádí: „Nevěřte mi jen proto, že to říkám já, nejprve si sami ověřte, jestli vám to, co vám říkám, pomáhá v tom, aby to ulevilo vašemu vlastnímu subjektivnímu utrpení a teprve potom mi řekněte, jestli jsem k vám byl upřímný.“ Z uvedeného je zřejmé, že Lumír Láska nestojí o žádné falešné zbožšťování, že se nepovažuje za „jedinou autoritu“. Mnohokrát zmínil, že nebýt ostatních duchovních sekt a tradic, nebylo by zde dnes Poznání – současně ale také upozorňuje, že to ještě neznamená, že zástupci těchto tradic a sekt jsou od svého vlastního utrpení sami skutečně svobodní. V článku se dále uvádí, že za vůdcem nestojí žádný čelní představitel buddhismu jako Jeho Svatost Karmapa či Dalajláma. S ohledem na již uvedené a na to, jaký máme dojem z autora tohoto článku, se domníváme, že autora k jeho vlastní újmě ve skutečnosti ani nezajímá duchovní realizace jako taková, jako spíše prosazování politicko-hierarchické struktury. A pokud jde autorovi o prosazování politicko-hierarchických struktur, nejde mu o prosazování autorit duchovních dle míry a úrovně uskutečněného vhledu do povahy reality, ale o prosazování pudovosti, což je – jak jsme se o tom již zmínili – duchovní nezralost. Dále pak konstatujeme, že v okamžiku, kdy Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA uskutečnil své osvícení, sám sebe nazval osvíceným, aniž by za ním stál jakýkoli čelní představitel nějaké tradice. Máme respekt k tomu, že autor nemusel být o této skutečnosti poučen nebo je to mimo jeho představivost, ale domníváme se, že na základě tohoto neporozumění není namístě, aby si autor tohoto článku – který podléhá nějakým svým, jak se domníváme, zkresleným představám o tom, kdo je to Buddha – dělal z buddhismu monopol. Domníváme se, že je naprosto přirozené, že Lumír Láska do takové vize duchovního monopolu nezapadá, a proto v něm autor článku vidí lháře a podvodníka. Domníváme se také, že autorovi chybí sebereflexe v tom smyslu, že by i jeho mohl kdokoli vnímat jako lháře a podvodníka, pokud by nezapadal do jeho subjektivního obrazu světa. Dále pak uvádíme, že my autora článku jako lháře a podvodníka nevykreslujeme, ani ho tak nevnímáme, ve skutečnosti mu poskytujeme porozumění s jeho mírou utrpení, kterému, jak se domníváme, podléhá. K tomu dále dodáváme a připomínáme, že Sangha SRDCE DHARMY si na buddhismus ani na jiné náboženství monopol nedělá a nikdy to ani dělat nebude z toho důvodu, že takové jednání považujeme za jednání omezující a strastiplné, není proto možné, abychom sobě takovou bolest působili. Dále pak uvádíme, že my, Sangha SRDCE DHARMY se prosazováním politicko-hierarchických struktur nevěnujeme, namísto toho se soustřeďujeme na bytosti, které jsou čestné a upřímné, těmto vykládáme učení Buddhy jasným, přímým a srozumitelným způsobem, tak aby každá z bytostí mohla uskutečnit své vlastní osvícení v tomto svém jediném životě. Soustředíme se na to, co nás s bytostmi ostatními spojuje, namísto toho, abychom se koncentrovali na to, co nás rozděluje, a to z jediného prostého důvodu: jsme tak šťastní. S ohledem na tento náš hlavní cíl ani nemáme kdy myslet na cokoli jiného, co není s tímto naším záměrem v souladu. Přestože respektujeme možné pohledy na to, jak nás mohou nějaké sekty a tradice založené na tvoření politicko-hierarchických struktur vnímat, s ohledem na reakce vděčnosti od bytostí, kterým naše činnost pomohla, tak jako jim dle jejich vlastního tvrzení dosud nepomohl nikdo jiný, nemůžeme souhlasit s jednostrannými útoky a prohlášeními od těch, kteří se na nás, jak se domníváme, zlobí jen proto, že nás mají lidé pro naší čestnou a upřímnou práci prostě rádi. Každou duchovní tradici vyzýváme ke spolupráci. Pokud si však nějaká duchovní tradice spolupracovat nepřeje, je to tak v pořádku, nikoho se neprosíme, navrhujeme pouze, aby se do nás zbytečně netrefovala. Pokud jde o jakékoli zdroje otevřené komunikace, které mohou být – jsou-li vytržené z kontextu – zavádějící, k tomu uvádíme, že stín nevrhá ona komunikace, ale motivace toho, kdo komunikaci dvou lidí posuzuje, aniž by se skutečně upřímně zajímal o obě strany. To se děje zejména v případech, kdy spor dvou lidí tomu třetímu vyhovuje, proto aby na něm sám parazitoval, tak jak je to v politicko-hierarchických společenstvích zvykem. Konstatujeme, že takové jednání je v naší přítomnosti nepřípustné, takové jednání ani nerozvíjíme – ne proto, že bychom si přáli vypadat vznešeně, ale jednoduše proto, že nám v takových vztazích není dobře. A to ani za cenu krátkodobých světských cílů. Respektujeme však, že některé bytosti se jim z těchto důvodu propůjčují. Podle našich zkušeností víme, že bytosti, které mají sklon zpochybňovat samy sebe, mají sklon zpochybňovat také bytosti ostatní. A přesně takovým dojmem na nás autor článku působí. Vnímáme to tak, že mu zcela přirozeně vadí, že Lumír Láska a lidé v jeho blízkosti si dovolí sami sebe nezpochybňovat. Domníváme se, že autor článku a jeho zaujetí Lumírem Láskou vykresluje skutečnost, jak se sebou necitlivě zachází sám autor, což – jak se domníváme – s Lumírem Láskou ani Sanghou SRDCE DHARMY ve skutečnosti nijak nesouvisí. K tvrzení autora tohoto článku o tom, že učení sekt se opírají pouze o slova čelního představitele uvádíme: Že toto tvrzení není ve spojení s Lumírem Láskou relevantní. Naše vlastní zkušenost je taková, že Lumír Láska se zajímá v první řadě o to, aby ona bytost, se kterou Dharmu (Učení Buddhy) sdílí, Dharmě zejména ve svém vlastním zájmu porozuměla. Nezabývá se tedy tím, aby vykládal jakési vlastní učení bez ohledu na to, zda je ono učení bytostem přínosem, či není. Zajímá se o bytost jako takovou, a zda skutečně porozuměla utrpení, kterým prochází. S ohledem na uvedené rovněž tak konstatujeme, že učení Buddhy, které Lumír Láska shrnul způsobem jemu vlastním do jeho hlavního odkazu, knihy MAITREYA BUDDHA SÚTRA aneb PRÁZDNOTA… MATKA DĚDICŮ NESMRTELNOSTI není jediným výkladem učení Buddhů a Lumír Láska to ani netvrdí, podle našeho názoru jde však o výklad, který je s učením všech Buddhů v naprostém souladu, který je navíc dnešnímu světu nejsrozumitelnější. Na základě našich zkušeností s praxí přání štěstí osvícení všem ostatním bytostem víme, že Lumír Láska svůj hlavní odkaz sepsal z místa vlastní zkušenosti osvícení, a proto přirozeně z místa jeho nezměrného soucitu se zájmem o všechny ostatní cítící bytosti. To vše jedině proto, aby dle jeho nejlepších motivací tyto bytosti mohly tak jako on své vlastní osvícení v tomto svém jediném životě uskutečnit a být tak nezávisle šťastné. Naše vlastní realizace osvícení jsou toho také důkazem. Bytosti, které se setkají s Lumírem Láskou, spatřují v jeho očích odraz své vlastní pravdy, a proto přirozeně, pokud bytost nepřistupuje k mistrovi s láskou, důvěrou a s otevřeným srdcem, ve smyslu odevzdání, balancuje na hraně pochybností a tento vnitřní konflikt projektuje do každé vnější myšlenkové konstrukce, která podněcuje pocit oddělenosti a rozpolcení. Přejeme proto každé bytosti, aby sebe milovala natolik, aby podněcovala milující laskavost a aby ve svém srdci neopustila byť jedinou bytost. Nezpochybnitelná je rovněž tak skutečnost, že neznáme nikoho, kdo by měl hlubší vhled do povahy reality. Zvláště pak pokud se jedná o pomíjivost všech smysly vnímatelných jevů včetně smyslů samotných, nesetkali jsme se ve svých životech s nikým, kdo by tak jako Lumír Láska tuto hlavní buddhistickou doktrínu shrnul do prosté matematické rovnice – "Matice Univerzálního Zákona Pomíjivosti" – aby byla skutečně srozumitelná každému. Lumír Láska dále pak nejenže často cituje různé představitele jiných duchovních tradic, ale současně také ono řečené rozebírá tak, aby to bylo srozumitelné i člověku, pro kterého to srozumitelné doposud třeba nebylo. K jeho osobě dále uvádíme, že si monopol na pravdu nedělá – naopak, zastává postoj Buddhy Guru Padmasambhavy, který je jedním z Patronů Sanghy SRDCE DHARMY: „Neuzavírejte se žádným učením, neustále studujte, rozvíjejte se a vyvíjejte se.“ K uvedenému dále Lumír Láska dodává, že tímto způsobem nakonec všechna učení splynou v učení jedno. S ohledem na uvedené se domníváme, že nedává žádný smysl to, co o něm autor tohoto článku naznačuje. Domníváme se proto, že autor se pro nějaké své vlastní soukromé důvody pokouší o Lumíru Láskovi podat zkreslený a zavádějící obraz, aby od něj odrazoval ostatní bytosti. Domníváme se proto, že autor článku v osobě Lumíra Lásky předjímá své vlastní sklony, které však s Lumírem Láskou ani Sanghou SRDCE DHARMY ve skutečnosti nesouvisí. Konstatujeme, že skuteční hledači pravdy se pomluvami odradit nedají a získají si nejprve vlastní zkušenosti. Shledáváme velký rozpor v tom, když autor tohoto článku uvádí, že v sektách je typické, že… není doporučené či je zcela zakázané studovat u jiného učitele, přičemž Lumír Láska zcela otevřeně doporučuje spolupráci s jakýmikoli mistry z jakýchkoli tradic, které hledači dávají smysl. Domníváme se, že Lumír Láska by doporučil jako učitele například i autora tohoto článku, pokud by to někdo uznal za vhodné. Lumír Láska sám absolvoval a doporučoval různé knihy, mistry a duchovní praxe a činí tak – zcela svobodně – i nadále. To je pro nás jasným důkazem, že se zajímá spíše o rozvoj každého jedince, než aby ten který jedinec byl právě jeho žákem. Lumír Láska učí, aby se jeho žáci stali sami mistry a pobízí je k tomu, aby své nabyté zkušenosti sdíleli s ostatními – to opět není v souladu s tím, co o něm naznačuje autor tohoto článku, tedy že by Lumír Láska doporučoval výhradně sám sebe nebo že by snad zakazoval jiné učitele atp. Pokud by tomu tak bylo, nebylo by možné, abychom si ho vážili, tak jak si ho vážíme, nebylo by to v našich očích důstojné. Probuzený Lumír Láska vidí utrpení celého světa, což je výzvou k práci – a hlavně ke spolupráci – pro nás pro všechny. Neomezuje se na strach, že by snad přišel o nějaké žáky, na strach, kterému – jak se domníváme – podléhá někdo, koho zastupuje autor tohoto článku. Domníváme se také, že čím hlubšími obavami bytosti trpí, tím agresivněji se projevují a tím nedůstojnější jejich projevy jsou. S ohledem na uvedené se domníváme, že (i když se k tomu autor tohoto článku na první pohled veřejně nepřiznává), se opakovaně projevuje sektářsky, protože – jak to na nás působí – autor se domnívá, že je to snad on, kdo nedoporučuje či zcela zakazuje studovat u jiných učitelů, než které on sám schvaluje. Domníváme se proto, že jde ze strany autora článku o hrubou manipulaci. Je skutečně nešťastné, když se autor článku vyjadřuje o tom, že sekta dále obvykle říká, s kým je vhodné se potkávat a jak se chovat, a přitom – s ohledem na již uvedené – se zdá, že právě autor v samotném článku říká, s kým je vhodné se potkávat a čemu je dle něj vhodné se vyhnout, což vnímáme jako jeho vlastní sklony k dominanci, tj. pudovosti, kterou považujeme za duchovní nezralost. Autor tohoto článku dále pak v souvislosti s Lumírem Láskou a Sanghou SRDCE DHARMY uvádí, že oproti okolnímu světu a dalším buddhistům se následovníci takového centra staví do opozice, sami se často považují za lepší a vyvolené. Členové jsou v sektě drženi pomocí skrytých manipulačních technik, které zahrnují práci se strachem či vlastní vinou. Mnohdy vstupuje do hry i finanční vykořisťování formou přispívání na charitu, budování centra, učitele apod. S ohledem na již uvedené se domníváme, že je to právě autor článku, kdo si do osoby Lumíra Lásky promítl celý svůj okolní svět, vůči kterému je v opozici, a vymezuje se. Domníváme se, že to může souviset s některou ze situací, kdy byl Lumír Láska anebo některý ze členů Sanghy SRDCE DHARMY ze strany autora tohoto článku v nějaké soukromé diskusi osloven a dostalo se mu odpověděli, která se mu nelíbila, načež – jak se domníváme – nesen sklony k pudovosti dospěl k závěru, že Lumír Láska anebo Sangha SRDCE DHARMY se oproti okolnímu světu staví do opozice a považují se za vyvolené, což ve skutečnosti nijak nesouvisí s námi, ale s jeho viděním světa. Nikoho nežádáme, aby nás oslovoval, aby se nás na cokoli dotazoval. Když už nás někdo však osloví, odpovíme mu ne tak, jak by si přál nebo jak by očekával, ale prostě tak, jak to je, což může být náročné pro ty bytosti, které jsou naučeny nebýt k sobě navzájem upřímné. Nesledujeme žádné soukromé zájmy, nemůžeme proto nést odpovědnost za bytosti, které nás sledují a které, protože nás sledují, nejsou spokojeny s našimi reakcemi, což je situace nespokojenosti každého, kdo se orientuje na soukromé zájmy a cíle. Nemáme nic proti buddhistům ani proti zástupcům jakýchkoli jiných tradic a naše vstřícnost, otevřenost, komunikace a spolupráce s všemožnými bytostmi dobré vůle jsou toho důkazem. Například naše spolupráce s hnutím Allatra, Asociací Hydra, E-Korunou, Svobodným Vysílačem anebo se Slovenským Slobodným Vysielačom, nevypovídá o tom, co se snaží manipulativně autor článku čtenáři podsunout. Zde jsou kupříkladu odkazy na rozhovory bytostí, které jsou z různých, zdánlivě ideologicky vzdálených společenství, ale přesto ve vzájemné úctě spolu dokáží hovořit stejným jazykem, s přáním štěstí všem bytostem: Tomáš Merlin Ježek: Překročit svůj strach: https://www.youtube.com/watch?v=PVOZT7fZaro&t=3s Petr Tománek: Tvořivá společnost, svoboda a rovnost: https://www.youtube.com/watch?v=RGipROb_8eU&t=1s Tomáš Langer: K sobě blíž úctou a vzájemností https://www.youtube.com/watch?v=RtiIiRTGL2M&t=533s Tomáš Musil: O srdci, dharmě a vzájemném respektu https://www.youtube.com/watch?v=hb1uTCG6HYg&t=28s Lumír Láska: O Tvořivé společnosti a lásce

https://www.youtube.com/watch?v=ZdV02DVQXFk&t=478s Lumír Láska: Tvoríme si krajší svet - Karmické zväzky https://www.youtube.com/watch?v=lfCd2KFZ4FY&t=3750s S ohledem na výše uvedené se domníváme, že je to sám autor článku, kdo Lumíra Lásku ve své subjektivitě vystavěl jako lepšího a vyvoleného, aniž by o to Lumír Láska stál, aniž by ho vyhledával, aby se s autorem tohoto článku nějak poměřoval, nebo aby mu radil, jak má co ve svém životě dělat. Pokud jde o celou úvodní část článku o sektách, konstatujeme, že jelikož v další části textu označuje autor článku Sanghu SRDCE DHARMY za sektu a tedy nepřímo tvrdí, že takové praktiky jako skryté manipulační techniky, které zahrnují práci se strachem či vlastní vinou jsou u nás normou, aniž by si tyto skutečnosti s námi osobně ověřil, domníváme se, že je to právě autor článku, který manipulativní techniky používá. Dále konstatujeme, že vrcholem takových technik je pak naprosto vědomé a účelové zneužívání zavedeného postavení a vlivu, za účelem dosažení čistě osobních cílů, aniž by sledoval zájem a štěstí všech bytostí. Takové motivace považujeme za morálně nízké jednání postrádající špetku důstojnosti. Autor tohoto článku nás, svéprávné zástupce Sanghy SRDCE DHARMY, kteří vždy jednají svobodně a dobrovolně, proto o možnosti naší záchrany a spasení z jeho strany nijak nepřesvědčil. Domníváme se, že autor je nejspíš sám obětí podobných praktik, které ve svém článku předjímá a demonstruje. Domníváme se, že je proto přirozené, že co autor článku předjímá u sebe, následně vidí také v bytostech ostatních, bez ohledu na to, zda se v jeho hledáčku nacházíme zrovna my, či jiné společenství, jehož cílem je práce na pozvednutí ducha jednotlivců v něm sdružených, avšak svoji činnost neprovozuje tak, jak by si on představoval, že by bylo vhodné. Dále pak autora článku upozorňujeme na pro něj pravděpodobně bolestivé zjištění a skutečnost: že je pouze naší vlastní záležitostí (do které autorovi tohoto článku nic není), koho budeme podporovat a jaký způsob si k tomu zvolíme. Autorovi článku se vší láskou a respektem doporučujeme, aby rozvíjel svou nezištnost do takové míry, že už nebude mít čas na to, aby sám sobě způsoboval degradaci do stavů, ve kterých se bude zaměstnávat rolí dozorce, jenž kontroluje ostatní, jsou-li podle jeho představ zištní, či ne. Co se pak týká konkrétní práce se strachem či vlastní vinou, s láskou, úctou a respektem k tomu, co se jeví dle toho, co bylo již výše uvedeno, jako utrpení autora tohoto článku, odkazujeme ho na hlavní odkaz Lumíra Lásky, tj. na knihu MAITREYA BUDDHA SÚTRA aneb PRÁZDNOTA… MATKA DĚDICŮ NESMRTELNOSTI (https://www.srdce-dharmy.cz/maitreya-buddha-sutra), zejména pak na kapitolu: MANTRA RYZÍ PŘÍMOSTI, která je, jak se dle našich zkušeností jeví, skutečnou odpovědí na utrpení tohoto typu. K označení sekta působící v Česku konstatujeme, že se domníváme, že v obecné rovině je možné za „sektu“ označit jakékoli sdružení nebo uskupení bytostí, které se sdružují za jakýmkoliv účelem. Pro představu uvádíme, že jako sekta jsou tradičně označovány také všechny odštěpené nebo nové náboženské skupiny. Namísto slovního označení „sekta“ se v tomto kontextu běžně používá také synonymum „skupina“, které sám autor tohoto článku v souvislosti se Sanghou SRDCE DHARMY užívá, anebo „společenství“, což je vlastně překladem slova „Sangha“ a tedy zcela o nás vypovídajícím. S ohledem na uvedené se však domníváme, že autor tohoto článku užívá označení sekta v souvislosti se Sanghou SRDCE DHARMY explicitně v negativním významu se záměrem nás poškodit, což vnímáme jako součást negativních manipulačních technik. K prohlášení autora tohoto článku Jiří Skála alias Lumír Láska je samozvaný buddha uvádíme, že autor článku se nemýlí. Samozřejmě, že Lumír Láska, tak jako každý jiný Buddha, který v okamžiku, kdy uskutečnil buddhovství a sám sebe Buddhou nazval, stal se Buddhou samozvaným. Každý Buddha uskuteční stav Buddha sám, právě proto je Buddhou samo-zvaným. Není nám znám žádný případ buddhovství, které by nebylo samozvané, přirozeně by se pak nemohlo jednat o buddhovství. Domníváme se však, že autor tohoto článku se snaží u slovního označení „samozvaný“ opět vdechnout svému prohlášení účelový negativní podtext. K prohlášení autora tohoto článku Jméno Lumír Láska přijal ve chvíli, kdy údajně v roce 2012 dosáhl osvícení konstatujeme, že autor, aniž by si ověřil informace, zde uvádí něco, co není pravda, což samo o sobě vypovídá o serióznosti samotného autora a o relevantnosti všech jeho ostatních vykonstruovaných a zavádějících tvrzení. Dále pak se domníváme, že se autor snad pokouší vyvolat fantastickou senzaci, ve smyslu „ukažme si na něj“. K uvedenému konstatujeme, že kdo si ve své subjektivitě způsobuje utrpení tím, že se soustředí na psa a na hůl, kterou by ho mohl bít, působí si utrpení, které ve skutečnosti se samotným psem či holí nijak nesouvisí. Situace kolem Lumíra Lásky a jeho předchozího jména Jiří Skála je mnohem prostší, než by si mohl autor článku přát. Jiří Skála uskutečnil osvícení, tj. stav Buddha, dne 7. 8. 2012, což je datum, které si bude pamatovat celý svět. O změně svého jména a příjmení začal uvažovat v roce 2014 a teprve dne 27. 7. 2015 o změnu požádal. Dne 28. 7. 2015 mu bylo ze strany Magistrátu města Karlovy Vary (odboru vnitřních věcí) vydáno rozhodnutí o povolení jméno a příjmení Lumír Láska užívat, které nabylo právní moci dne 30. 7. 2015. Pokud tedy autor tohoto článku tvrdí „Jméno Lumír Láska přijal ve chvíli, kdy údajně v roce 2012 dosáhl osvícení“, nejen, že si neověřil fakta, ale současně také tyto nepodložené informace šíří jako pravdu, což je samo o sobě šálením lidí, kteří by mohli mít v autora článku z nám neznámých důvodů důvěru. K uvedenému dále konstatujeme, že Lumír Láska se o změně svého jména a příjmení nikde netají, činit z toho tedy – jak se domníváme – pokus o nějaký fantastický objev, není namístě. Lumír Láska je přátelský a otevřený k takovým bytostem, které se zajímají o svůj duchovní vývoj, v jejich vlastním zájmu otevřeně sdílí konkrétní souvislosti, které původně Jiřího Skálu k tomuto rozhodnutí vedlo a vždy upozorňuje na to, že každá karmická souvislost si zaslouží zvláštní péči, ne slepé opakování či kopírování aktů, které by vedly k nezralým projevům okázalosti. Dále uvádíme, že Lumír Láska nemá nic proti používání rodného jména Jiří Skála a mnoho jeho přátel, kteří ho znají z doby před tím, než se přejmenoval, ho takto i nadále oslovují (anebo přezdívkami, které s jeho původním jménem souvisí). Na otázku, co Lumíra Lásku vedlo k tomu, aby si vybral jméno, které si vybral, Lumír Láska odpovídá: „Láska je přesmyčka mého původního příjmení Skála – celý život jsem to neviděl, ale po nějaké době, co jsem Uskutečnil Stav Buddha, kdy ze mne opadávaly další karmické nánosy, jsem to Spatřil, a v tom, že jsem to Spatřil, jsem Spatřil nejen DOKONALOST, ale současně PRINCIP, který zde představuji. Své nynější křestní jméno Lumír jsem s ohledem na karmickou zátěž spojenou s mým předchozím křestním jménem Jiří zvolil proto, že pro mne znamená Miluji Mír a také Světlo, což opět souvisí s tím, že Mír Miluji. To je mne Důstojné, a to, co je Důstojné mne, je přirozeně Důstojné Všech Ostatních Cítících Bytostí. Není proto možné, abych tímto svým rozhodnutím některé z bytostí ublížil. Ke změně svého jména a příjmení jsem dále pak přistupoval zrovna tak, jako přistupuje odpovědný rodič k pojmenování svého vlastního potomka, kterým také s ohledem na Uskutečnění Stavu Buddha ve své podstatě jsem, jelikož jsem tak jako každý jiný Buddha, Buddhou přebírajícím za svou karmickou souvislost veškerou odpovědnost, tj. Buddhou Sebousestavším.“ S ohledem na uvedené je naprosto přirozené, že takové bytosti, které mají zkreslené představy nebo informace a jiné, než uvedené motivace, mohou tyto informace jako okázalost ke své vlastní škodě zneužívat jako z kontextu vytržené, aby se pokusily v očích veřejnosti uškodit dobrému jménu Lumíra Lásky, a tím tak v konečném důsledku poškodit nejenom sebe, ale také bytosti ostatní, kterým by mohlo být následkem takových, jak se domníváme, nedůstojných praktik znemožněno předání učení Buddhy ze strany Lumíra Lásky a Sanghy SRDCE DHARMY, jenž je pro každou jedinou bytost zásadní. S ohledem na uvedené dále konstatujeme, že každé působení, ve kterém není patrná ochota k duchovní spolupráci ve vzájemné úctě, vnímáme jako působení zatemňující, jenž považujeme za pokus o realizaci záměru zamezování přímého výkladu učení Buddhy, což považujeme za hrubý prohřešek s nedozírnými karmickými následky. Takové karmické zlozvyky proto vždy přirozeně budou v přímém rozporu s Představeným Sanghy SRDCE DHARMY a se Sanghou SRDCE DHARMY jako takovou. K prohlášení autora tohoto článku údajně dosáhl osvícení a zároveň o sobě prohlašuje, že je Buddha Maitreya uvádíme, že autor tohoto článku se konkrétně nevyjadřuje o tom, proč se domnívá, že Lumír Láska osvícení Buddhy neuskutečnil. Domníváme se, že jakékoli vyjadřování lidí, kteří se ani nenamáhali Lumíra Lásku poznat osobně, aby si tak jeho duchovní úroveň osobně ověřili, je vyjadřováním se o vlastní nezralosti. V duchovním slova smyslu takovému člověku nezáleží ani na jeho vlastní duchovní realizaci, protože pokud by mu na ní záleželo, prostě by si nemohl dovolit duchovní úroveň Lumíra Lásky osobně si neověřit. Dále pak se ptáme my autora článku, zda on sám je Probuzeným, tedy Buddhou, aby mohl určit probuzenost či neprobuzenost jiné bytosti? K uvedenému dále uvádíme, že se domníváme, že projevy takových bytostí, které podléhají svým vlastním sklonům k nedůstojným a agresivním projevům, jsou zásadní duchovní překážkou, pro kterou ve skutečnosti nejsou schopni diskuse, natož pak diskuse duchovního rozměru. K prohlášení autora článku Buddha Maitreya má být přitom podle tradičních učení nástupcem Buddhy Šákjamuniho, který přijde až v době, kdy bude lidstvem Buddhovo učení zapomenuto uvádíme: Že každé (ať už buddhistické či jakékoli jiné) tradiční učení, do okamžiku, než z něj lidé učení tradiční učinili, tradičním učením nebylo. Ohánět se tedy v jistém okamžiku vývoje jakéhokoli učení jako něčím „důkazně relevantním“, je zavádějící. Dále pak uvádíme, že Lumír Láska je nástupcem Buddhy Šákjamuniho zvaného GAUTAMA. Nejen s ohledem k celoplanetární situaci a na skutečnost, jakým způsobem s námi tzv. zástupci Učení Buddhy jednají, konstatujeme, že právě nyní je ta doba, kdy je Buddhovo Učení lidstvem zapomenuto. Naštěstí pro nás, pro autora tohoto článku a všechny ostatní bytosti, které se v této karmické souvislosti odvíjí, existuje na toto zjevné utrpení skutečně funkční odpověď a tedy řešení, které Lumír Láska – Samjaksam Buddha Maitreya shrnul do svého hlavního odkazu: MAITREYA BUDDHA SÚTRA aneb PRÁZDNOTA… MATKA DĚDICŮ NESMRTELNOSTI (https://www.srdce-dharmy.cz/maitreya-buddha-sutra). K prohlášení autora tohoto článku Lumír je velmi aktivní na sociálních sítích, ve svých slovech nadužívá slova psaná Caps Lockem. uvádíme: Že se domníváme, že jde o vlastní subjektivní tvrzení, za kterým se skrývá přání autora tohoto článku, aby se Lumír Láska neprojevoval vůbec. Domníváme se, že autor za tímto účelem ze svých vlastních soukromých důvodů nadužívá manipulační techniky, což vnímáme jako otázku náboženské nesnášenlivosti, která rozhodně není v souladu s bytostmi, jež se směrem k Lumíru Láskovi projevují pozitivními zpětnými vazbami plnými vděčnosti za jeho emanaci zde a která přímo souvisí se zprostředkováním přímého výkladu Učení Buddhy neinstitucionalizovaným způsobem. K prohlášení autora článku Vydal i knihu s názvem Maitreya Buddha Sútra, kterou velmi aktivně prosazují Lumírovi následovníci na internetu, uvádíme, že kniha, o které autor tohoto článku hovoří, nese název MAITREYA BUDDHA SÚTRA aneb PRÁZDNOTA… MATKA DĚDICŮ NESMRTELNOSTI a jak Lumír Láska, tak Sangha SRDCE DHARMY sklízí vřelé projevy pozitivních zpětných vazeb, plných vděčnosti za práci, kterou zde v zájmu všech ostatních cítících bytostí vykonávají. S ohledem na uvedenou pozitivní zpětnou vazbu nám připadá naprosto přirozené, abychom ve sdílení tohoto klenotu v zájmu všech ostatních bytostí aktivně pokračovali. K prohlášení autora tohoto článku Píší o ní recenze a aktivně oslovují prodejce. I Buddhaweb byl ohledně prodeje knihy v eshopu kontaktován. uvádíme, že se domníváme, že jde ze strany autora tohoto článku o projev žárlivosti. Domníváme se, že je naprosto přirozené, abychom psali recenze o něčem, v čem vidíme hluboký význam, protože to v pozitivním smyslu od základu proměnilo naše životy a stejně tak se domníváme, že je zcela přirozené, abychom to právě proto z lásky aktivně sdíleli s bytostmi ostatními, kterým zcela přirozeně přejeme to samé. K uvedenému rovněž dodáváme, že tato kniha má takový úspěch, že o ní píší recenze nejen formální členové Sanghy SRDCE DHARMY, ale rovněž tak např. významná česká filosofka Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. a také mnoho dalších spokojených lidí, kteří tento klenot vnímají, jako přínos do svých životů. Recenze naleznete zde https://www.srdce-dharmy.cz/maitreya-buddha-sútra, případně na FB profilu Lumíra Lásky: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010469569311 anebo na jeho autorském FB profilu: https://www.facebook.com/lumirlaska Co se týká tvrzení autora článku I Buddhaweb byl ohledně prodeje knihy v eshopu kontaktován uvádíme, že jde opět o tvrzení zavádějící. Osloven nebyl „Buddhaweb“, nýbrž konkrétně pan Vít Kuntoš, který je, jak se zdá, jeho provozovatelem. Vybrán k oslovení nebyl náhodou, Vít Kuntoš a Lumír Láska byli donedávna formálními přáteli na facebooku, navíc jeden z členů Sanghy SRDCE DHARMY v minulosti finančně podpořil vydání knihy pana Víta Kuntoše (Astrologie pro samouky) a viděl se s ním osobně. Domníváme se, že je neupřímné a nečestné, aby na svém webu někdo, kdo si od našeho člena nechal v minulosti přispět finančním obnosem na svou knihu, pak prezentoval článek, kde se o nás takto vyjadřuje. S ohledem na uvedené se domníváme, že pokud přispíval člen Sanghy SRDCE DHARMY v minulosti na knihu pana Víta Kuntoše, bylo to v pořádku, ale pokud podporuje někoho jiného, už to v pořádku není. Pan Vít Kuntoš na náš dotaz, zda by knihu zařadil do nabídky svého e-shopu zareagoval tak, že se „musí o zařazení knihy na svém e-shopu poradit“, z přístupu, ze kterého na naší nabídku spolupráce reagoval, byla zřejmá nedůvěra a nezájem, a proto jsme již dále nepodněcovali k další společné komunikaci. Dále pak není pravdou, že Sangha SRDCE DHARMY „aktivně oslovuje prodejce“. Domníváme se, že jde ze strany autora tohoto článku opět o projev žárlivosti. Situace se má tak, že ještě před uvedením knihy MAITREYA BUDDHA SÚTRA aneb PRÁZDNOTA… MATKA DĚDICŮ NESMRTELNOSTI na trh, uzavřel autor sútry dohodu s distributorem Kosmas, který disponuje rozsáhlou sítí prodejců. Výjimku tvoří dva e-shopy, které nabízejí sútru i básnickou sbírku Lumíra Lásky ČISTÉ SRDCE stranou distribuční sítě Kosmase (www.homeharmony.cz nebo www.kamennyvesmir.cz). Podobnou nabídku jsme chtěli učinit i panu Vítu Kuntošovi. S aktivní členskou základnou, která sútru sdílí s každým, s kým to uzná za vhodné a s distributorem Kosmas rozhodně nemáme potřebu „aktivně oslovovat prodejce“. Říká se, že úspěch se neodpouští a my se domníváme, že jde o nějakou soukromou ukřivděnou bolístku pana Víta Kuntoše, případně autora či autorů tohoto článku, pokud jím Vít Kuntoš není. K prohlášení autora tohoto článku: Na sociálních sítích si lze všimnout, že Lumír a jeho následovníci reagují podrážděně na „nevhodné“ otázky a útočí arogantně na všechny, kdo zpochybňují Lumírovo údajné probuzení. uvádíme: Že máme zkušenost, že nás občas někdo sám od sebe vyhledá, osloví a na něco se na oko zeptá, přičemž ale už předem přichází jako ten, který „si nás přišel prověřit“. Pokud se mu naše odpověď nelíbí, začne se projevovat podrážděně. Když je mu sděleno, že se projevuje podrážděně, začne se ohánět tím, že jsme to my, kdo podrážděně a arogantně reaguje. K tomuto dále uvádíme, že právě toto jednání považujeme za arogantní. Za zvláště amorální jednání pak považujeme, když toto někdo účelově překroutí, protože jak Lumír Láska, tak Sangha SRDCE DHARMY má své vlastní zkušenosti, ve kterých jsme ze strany zástupců různých tradic v okamžiku, kdy klademe nevhodné otázky, které by mohly poukázat na nečestnou motivaci, byli mazáni, blokováni, nebo vyhazováni ze skupin na facebooku jako nepohodlní členové atp. A to je, jak se domníváme, cenzura, která je v přímém rozporu s Buddhovým učením. Nemáme ve zvyku utíkat z debat a to autor článku, jak se zdá, dobře ví. Domníváme se proto, že toto je projev malicherné pomstychtivosti, ke které zaujímáme soucitné stanovisko a uvědomujeme si, že pokud by takové bytosti nepodléhaly nevědomosti, k takovým aktivitám by se ani nesnižovaly. K uvedenému dále pak konstatujeme, že Lumíra Láska si rozhodně nepřeje někoho o svém Probuzení přesvědčit, Lumír Láska netrvá ani na tom, aby měl nějaké žáky a následovníky. Pokud by na tom trval, šlo by přirozeně o jeho vlastní duchovní překážku, o jeho vlastní utrpení. Lumír Láska o svém probuzení hovoří „pouze“ v zájmu všech ostatních cítících bytostí, proto aby tyto bytosti získaly možnost a hlavně příležitost ukončit koloběh zrození a smrti Samsára samy za sebe. Dále pak, jak jsme již naznačili, pro takovou bytost, která není bytostí probuzenou, je zpochybňování probuzeného stavu u bytostí ostatních jednáním naprosto přirozeným, nevyvolává v nás proto žádné zvláštní rozrušení. Přiznáváme se však ve své křehkosti a zranitelnosti, že ne vždy máme náladu reagovat na každou agresivitu účelově vyslanou naším směrem s úsměvem, a vůbec se za to nestydíme. Víme, že jsme si svou roli vybrali a děláme vše proto, abychom ji zastávali důstojně, pokud by se ale někomu přeci jen zdálo, že to není „dostatečně laskavé“, navrhujeme mu, aby to byl on, kdo nám půjde příkladem a namísto agresivity nám poskytl svůj soucit v podobě milující laskavosti. Dále pak dodáváme, že nikdo z členů Sanghy SRDCE DHARMY si nedovede ani ve snu představit, že by kontroloval, testoval, zkoušel nebo pokoušel členy ostatních náboženských tradic či sekt, natož pak aby se věnoval žárlivým aktivitám sledující boje s tradicemi ostatními. Na to si členové Sanghy SRDCE DHARMY sami sebe váží a svůj čas věnují raději aktivitám, které se soustředí na zprostředkovávání přímého výkladu učení Buddhy. Dále konstatujeme, že naše odpověď na nepravosti vyslané směrem k nám není odvetou, původně jsme ani nezamýšleli, že budeme na tak – jak to na nás působí – nízké jednání vůbec reagovat, avšak lidé, kteří nás mají v úctě nás sami požádali, abychom se k tomuto v zájmu zachování dobrého jména Sanghy SRDCE DHARMY (a tedy v zájmu všech cítících bytostí) vyjádřili. Jako důvod uvedli, že by byla velká škoda, kdyby byť jediná bytost pro nečestnou pomluvu přišla k újmě a bylo by jí tak předání učení Buddhy znemožněno. To jsme přirozeně nemohli odmítnout, jelikož všichni ze Sanghy SRDCE DHARMY přejeme každé jediné bytosti bez rozdílu, aby v sobě zaregistrovala a rozpoznala prvotní stav Buddha, aby tak získala konečnou odpověď na své utrpení a tak přirozeně také na utrpení všech ostatních bytostí, které se v její karmické souvislosti nacházejí. K prohlášení autora tohoto článku Projevy Lumíra rozhodně neodpovídají soucitnému a láskyplnému chování, které vidíme u jiných skutečně realizovaných učitelů. uvádíme: Jak jsme již nastínili, nyní opět pro představu uvádíme naší běžnou zkušenost s některými lidmi, kteří nás sami od sebe vyhledají, na něco se zeptají, načež obdrží odpověď, která se jim často nelíbí. Pokud takto oslovují Lumíra Lásku, ale zlobí se na něj, že je upřímný a přímý a neodpovídá, jak si oni sami představují, že by měl realizovaný mistr odpovídat a jak by se měl chovat, konstatujeme, že taková bytost pouze čelí své vlastní představě (tedy předpojatosti) o realizovaném mistrovi, jež nemá s Lumírem Láskou nic společného. Takové projevy z místa podobných, strastí zatížených subjektivních rozpoložení směrem k Lumíru Láskovi ve skutečnosti nelze považovat za objektivní výpovědi o tom, kým ve skutečnosti je. Kdyby nebyl ve svém projevu Lumír Láska čestný a upřímný, pak by v našich očích nebyl ani soucitný. To je však rozměr soucitu, který si bytosti zatížené přáním, aby je měl někdo rád a byl na ně hodný, dokáží jen stěží představit. A pokud by se přeci jen podle někoho Lumír Láska soucitně a láskyplně nechoval, pak se tážeme, proč autor článku (nebo kdokoli jiný, kdo má problém s tím, jak se Lumír Láska projevuje) neukáže svým vlastním příkladem, jak takové soucitné a láskyplné chování vypadá? Ke srovnání s jinými realizovanými mistry dále dodáváme, že za předpokladu, kdy před bytosti, které nejsou skutečně realizované, postavíte jakéhokoli člověka, tyto ve skutečnosti nemohou posoudit, mají-li co do činění s realizovaným mistrem, či ne. Tuto zdánlivě bezvýchodnou situaci může vyřešit pouze jediná zkušenost, a tou je přímá duchovní konfrontace ve smyslu vystavení Lumíra Lásky přímému pohledu těchto skutečně realizovaných učitelů, a naopak. A pokud to bude třeba, vystavit je rovněž tak následným duchovním disputacím, které by ověřily dosaženou hloubku vhledu té či které bytosti. Nic takového se však nestalo. K prohlášení autora tohoto článku: Skupina Srdce Dharmy nemá žádnou spojitost s tradičními buddhistickými školami uvádíme: Že lidstvo je nyní svědkem a nevyhnutelnou součástí pro některé bytosti náročné karmické souvislosti, ve které Lumír Láska – Buddha Maitreya uskutečnil stav dokonalé realizace Samjaksam Buddha s přičiněním výhradně svého vlastního úsilí a rovněž tak způsobem transcendentním za účasti požehnání a podpory dokonalých Buddhů, zejména pak Vznešeného Buddhy GAUTAMY, tedy bez přítomnosti či asistence fyzického mistra spadajícího do jakékoli tradice. S ohledem na uvedené je tedy naprosto přirozené, že Sangha SRDCE DHARMY nemá žádnou spojitost s tradičními buddhistickými školami. Lidstvo je tedy nyní svědkem a zároveň i nevyhnutelnou součástí situace, ve které Lumír Láska – Buddha Maitreya spolu se Sanghou SRDCE DHARMY zakládá tradici přímého výkladu učení Buddhy neinstitucionalizované formy. K uvedenému dále konstatujeme, že přesto, že Sangha SRDCE DHARMY z tradiční buddhistické školy nevychází, sdílí a spolupracuje s jakýmkoli duchovním uskupením, o kterém se dá říct, že sleduje slučování lidí dobré vůle. Ve vzájemné úctě sdílíme a spolupracujeme např. se ctihodnými mnichy z buddhistických klášterů, tzv. jungle temple, na Srí Lance, kde se věnují mahajánovým a theravádovým větvím buddhismu. Nejenže nemáme zakázáno učit se u jiných učitelů, ve skutečnosti je to právě naopak, např. jedna členka úzkého kruhu Sanghy SRDCE DHARMY navázala tuto úžasnou a spřátelenou spolupráci na Srí Lance a je to ona, kdo je sama ze strany těchto mnichů poučována o Dharmě, tj. Učení Buddhy, a o meditačních technikách. Společně s těmito mnichy šíří Dharmu ve formě čistého buddhistického základu mezi prostý lid a na oplátku se prostými lidmi, kteří žijí prostým životem v buddhistické kultuře na Srí Lance, inspiruje. Výsledkem naší spolupráce je kromě mnohého jiného také práce na překladu knihy MAITREYA BUDDHA SÚTRA aneb PRÁZDNOTA… MATKA DĚDICŮ NESMRTELNOSTI do sinhálštiny. Spolupracujeme a sdílíme rovněž tak s rodilými mnichy ze Srí Lanky, kteří žijí v USA a Sanghu SRDCE DHARMY, podobně jako je tomu u spřátelených mnichů na Srí Lance, respektují a podporují. Autor článku by měl vědět, že Lumír Láska nepůsobí jako jediný uznávaný učitel, jak se ho pokouší v článku vykreslit. Sangha SRDCE DHARMY disponuje několika probuzenými mistry, kteří se stejně jako Lumír Láska, na sobě nezávisle věnují zprostředkovávání přímého výkladu Učení Buddhy komukoli, kdo o to projeví zájem. Žádné ustálené členství v Sanze jako takové nyní neexistuje, jde spíše o spřátelené uskupení formálního charakteru než o organizované náboženství. V žádném případě zde také nepůsobí žádná duchovní autorita ve smyslu hierarchické struktury, a proto tu ani nemůže být nikdo, kdo by zakazoval studovat u učitelů z jiných tradic a škol – naopak toto vítáme, zkušenosti ve vzájemné úctě sdílíme a v duchovním růstu se vzájemně zdokonalujeme. Slovy jednoho z našich Patronů Buddhy Guru Padmasambhavy: „Nikdy se neomezuj na jedno konkrétní učení a neustále se rozvíjej.“ Dále pak konstatujeme, že autor tohoto článku nadřazuje vlastní pojetí buddhismu nad ostatní. Domníváme se, že toto jeho soukromé pojetí obsahuje projevy náboženské nesnášenlivosti, zatímco Dalajláma, o kterého se opírá jakožto o duchovní autoritu, veřejně hlásá náboženskou snášenlivost. K zamyšlení nabízíme otázky: Proč by mělo být to „jejich pojetí buddhismu“ lepší než „jiné pojetí buddhismu“? Proč takovým lidem tolik vadí rozmanitost, když Sám Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA uvádí 84 tisíc způsobů učení? Sangha SRDCE DHARMY si nenárokuje ani jeden z nich, v nekonečnu projevených bytostí uznává každou jednotlivou tradici, která je nositelem jakéhokoli učení, jež pomáhá bytostem ukončit subjektivní utrpení, které vede k jedinému konečnému cíli, a to jest k vyvázání se z koloběhu zrození a smrti Samsára. Domníváme se, že pokud bytosti takový postoj nerozvíjí, pokud se kdokoli zabývá čímkoli jiným jako nadbytečným, nezabývá se Dharmou, ale něčím jiným, ať už jde o tzv. o laika, nebo člena nějaké tradice. K prohlášení autora článku o sektě NEW KADAMPA: Lze dohledat svědectví mnoha nekalých praktik, se kterými se následovníci v této organizaci setkali uvádíme: Že se domníváme, že ze strany autora tohoto článku jde o pokus o hrubou manipulaci, jelikož svá tvrzení ohledně sekty NEW KADAMPA uvádí v souvislosti se Sanghou SRDCE DHARMY, čímž – jak se domníváme – čtenářům podsouvá, aby si představil, že to, co dle autora činí sekta NEW KADAMPA, automaticky činí i Sangha SRDCE DHARMY. K uvedenému dále pak konstatujeme, že Sanghou SRDCE DHARMY prošlo mnoho členů, kteří se zde pokoušeli prosadit a nastavit nějakou formu hierarchické struktury. Nikomu z nich se to přirozeně nepodařilo, a proto se naprosto přirozeně odklonili tam, kde by své sklony mohli realizovat. Každá taková bytost, která si toto své počínání vyložila jako své osobní selhání z místa své nezpracované křivdy, jistě poskytne pokroucená subjektivní svědectví o „mnoha nekalých praktikách“, která se pak v rukou člověka trpícího touhou někoho zachraňovat promění v „důkazní materiál“ o Lumíru Láskovi, popřípadě o Sanze SRDCE DHARMY, před kterou je třeba celý svět varovat. Tyto bytosti mají jedno společné: nedokáží nám odpustit upřímnost a pravdivost, a v tomto ohledu na nás nemohou zapomenout, protože se s něčím takovým ve svých životech dosud pravděpodobně nesetkali. Svými agresivními projevy ve skutečnosti upozorňují na to, kým jsou oni sami, asi tak jako v případě Mystika Osha a jeho žačky Sheely, která jeho důvěry ve své slabosti zneužila. Tito lidé, aniž by si to uvědomovali, nás ve skutečnosti svým postojem odporu vyznávají a tím, že o nás mluví, nás i podporují. Naše odpověď budiž tedy odpovědí univerzální: ve vlastním zájmu doporučujeme každému, kdo o nás cokoli zaslechne, aby si dříve než toto přijme jako fakt, nejprve ověřil přímo u nás. Konstatujeme, že každý, kdo si s otevřeným srdcem přečte hlavní odkaz Lumíra Lásky: MAITREYA BUDDHA SÚTRA aneb PRÁZDNOTA… MATKA DĚDICŮ NESMRTELNOSTI nebo publikaci, která jí předcházela: SRDCE DHARMY aneb Návod k Sobě (https://www.youtube.com/watch?v=D5R7wzNv_EA&t=153s), která je v elektronické a audio podobě zdarma (v případě zájmu o zaslání formátu pdf nás kontaktujte na srdcedharmy@outlook.com), popřípadě jeho básnickou sbírku ČISTÉ SRDCE, tomu nezbývá než shledat, že soubor toho, co Lumír Láska v zájmu ostatních bytostí doposud sepsal, je více než přínosem. ZÁVĚREM: S ohledem na absolutní skutečnost, ve které se všichni bez rozdílu nacházíme, konstatujeme, že všemožných karmických formací v podobě různých uskupení bytostí, sdružujících se za všelijakými účely (s ohledem na zákon pomíjivosti s dočasně omezenou účinností a platností), které je možné označit jako „sekty působících v Universu“, je takovýchto uskupení bezpočet, a že se další mohou kdykoli objevit. Abyste se v tom vyznali, je třeba, abyste byli bdělí, neustrnuli a neustále rozvíjeli své rozlišovací schopnosti. Zvláště pak si dejte pozor na motivace zástupců takových karmických formací, které poukazují na to, abyste se měli na pozoru před karmickými formacemi jinými. V takovém případě zvlášť zbystřete a vypěstujte si nezbytný zvyk sebedotazování: „Proč mi zástupci nějaké sekty říkají, že zástupci jiné sekty jsou špatní? Proč mi zástupci nějaké sekty vůbec říkají právě to co mi říkají?“. Pokud si tento zvyk vypěstujete a budete v něm důslední, budete velmi překvapeni ze zjištění, že vám tyto bytosti ve skutečnosti říkají: „Dej si na nás pozor! My tě upozorňujeme na to, jací jsme my sami, a na to, že jací jsme my sami, přirozeně očekáváme od bytostí ostatních a to, co od bytostí ostatních očekáváme, to v nich také potkáváme a toho, co v nich potkáváme, se přirozeně bojíme a v tomto svém rozpoložení se my sami s těmito bytostmi v takových karmických souvislostech sdružujeme a na to tě z místa své přirozenosti upozorňujeme.“ Uvedené varovné signály nemusí být kompletní nebo se mohou projevovat pouze částečně. Pokud se dostanete do duchovního centra, ve kterém nabudete podezření, že něco není v pořádku, nikam neutíkejte, protože ve skutečnosti není kam utéct, ani není před čím utíkat. S ohledem na již uvedené by se vám v celém tom zmatku na vašem útěku mohlo stát, že vběhnete do centra, které vás již upozornilo na to, abyste si na něj dali pozor. Ze všeho nejdřív najděte způsob, jak se uklidnit. Namísto útěku z místa klidu vše opět skrze sebedotazování kriticky prozkoumejte. Bez rozvíjení praxe sebedotazování svým vlastním pocitům rozhodně nedůvěřujte – mohlo by se vám totiž stát, že vaše pociťování je ovlivněno různými manipulačními technikami a řídit se jím pod takovýmto vlivem je proto zavádějící. Pokud budete praxi sebedotazování důsledně rozvíjet, budete současně také rozvíjet nezaujaté vidění Buddhy, které je viděním jasným, čistým a na pociťování nezávislým. Pokud je možné, abychom si tuto praxi osvojovali my, vy to také určitě zvládnete. Na autora článku se nezlobíme, útoku ze strany Buddhawebu jsme porozuměli jako výzvě k tomu, abychom autorovi či autorům věnovali náš drahocenný čas s láskou, soucitem a s respektem bez toho, abychom z toho něco měli; bez toho, abychom od vás cokoli požadovali nebo očekávali; bez toho, abychom měli zájem kohokoli držet pomocí skrytých manipulačních technik, jenž zahrnují práci se strachem či vlastní vinou. Náš záměr byl v přístupu opačný než ten váš, tedy z naší strany směrem k vám vysíláme přání štěstí v tom smyslu, abyste sami sobě už dovolili ze strastiplného bludného kruhu vystoupit do světla spolupráce založené na vzájemné úctě. Přestože jsme vám věnovali svůj čas a svou péči, nijak vás finančně nevykořisťujeme, žádnou formu přispívání na charitu, budování centra, učitele apod. neočekáváme. Máme své vlastní podporovatele, ty vaše vám přejeme a nijak vám je nezávidíme. Přejeme vám také, aby se vám v duchovním růstu vašem, vašich učitelů i vašich svěřenců dařilo co nejlépe. Všem bytostem, které ostatním takové štěstí, jenž je na nich nezávislé nepřejí, vzkazujeme, že pokud se v tomto ohledu nepřesáhnete, pokud prostě nebudete z místa své vlastní subjektivity přát skutečně všechno dobré všem – zvláště pak to, o čem se domníváte, že se vám samým nedostává – a pokud své sklony k politikaření neopustíte a těchto se nezřeknete, jednáte v přímém rozporu s učením Buddhy. A v takovém případě vy sami šťastni nikdy skutečně nebudete. Tedy jednejte jak uznáte sami za vhodné. Přejeme vám, abyste s úlevou zjistili a objevili ten zázrak, tu něhu k sobě samým – v tom smyslu, že tu nejste od toho, abyste kontrolovali „kdo to jak má“, ale abyste objevili, že jste tu od toho, abyste se zamýšleli nad tím, zda to tak máte vy sami, ne proto, že to nyní říkáme právě my vám, ale protože pokud se zabýváte čímkoli jiným, než je přání štěstí bytostem všem, prostě šíleně trpíte a v tomto svém rozpoložení, zaměstnáni svou bolestí, nemůžete zakoušet vyšší stavy štěstí. Zřekněte se proto ve svém vlastním zájmu – ne proto, že to říkáme my – své agresivity a zahoďte své šablonovité sklony, které vám ve skutečnosti nikdy k ničemu nesloužily a namísto takových se zaměřte výhradně na nezištnou práci v zájmu všech ostatních cítících bytostí, protože to je jediný lék na útrpný dojem, že je snad na tom někdo lépe než vy. Pokud se tomu oddáte, sami sebe osvobodíte, protože prostě nebudete mít čas na to, abyste se pasovali do pozice jakýchsi privilegovaných ezoteriků, kteří budou jako čaroději magicky působit na každého, kdo se jim podle jejich představ znelíbí. Tyto sklony vám štěstí nepřinesou. Jinými slovy, přejte štěstí všem a dostane se i na vás… Ano, tak prosté to skutečně je, ale dokud to nezkusíte, svou vlastní zkušenost tak nezískáte, a protože nezískáte, budete si myslet, že vás někdo jen poučuje a vytahuje se, aniž byste stav štěstí na vlastní kůži zakusili. A ty z vás, kteří již dozráli na to, aby opustili svou malost, zveme ke spolupráci ve vzájemné úctě… to je vysoká kvalita zakoušení reality vzájemné rovnosti, která je s kvalitami rigidní hierarchie (pokud se za kvality dají vůbec označit) nesrovnatelná. Určitě se nám ozvěte, u nás se žádné drápání na vrchol po zádech ostatních nekoná. Všem bytostem Dobré Vůle Sangha SRDCE DHARMY vzkazuje: Celoplanetární probuzení je v procesu – srozumitelné učení Buddhy (tj. Dharma) je dnes dostupné každému, kdo o to projeví skutečný zájem. Dharma je konkrétní lék na ukončení každého utrpení – bytosti mezi sebou s konkrétním požehnáním Buddhů všech časů sdílejí přímé učení Buddhy Maitreyi, nástupce Buddhy Šákjamuniho zvaného GAUTAMA, který přišel, jelikož pravý význam učení Buddhy byl zapomenut… Tyto bytosti se probouzejí do stavu Buddha bez ohledu na to, co si o tom ten či který zástupce té či které tradice myslí. Důležité je jedině to, že se to prostě děje a to, že i ti, kteří se prve zlobili, protože nerozuměli, co nevidět jistě a určitě porozumí, jak už s tím máme své zkušenosti. Zpětná vazba vděčnosti od bytostí, které společenství blahovolných přátel Sanghy SRDCE DHARMY děkují za jasné a nezpochybnitelné výsledky čestné, upřímné, nezištné a důstojné duchovní podpory hovoří za své. Množství bytostí tomu, co Lumír Láska sdílí a zprostředkovává již rozumí, stopa už je nesmazatelná, ať se to někomu líbí, nebo ne, zvrátit se to už nedá. Ať každá z bytostí porozumí tomu, co říká Buddha a sobě udělí milost v tom smyslu, že sobě dovolí vystoupit z koloběhu zrození a smrti Samsára. KAŽDÝ DEN JE JAKO STVOŘENÝ NA ZÁZRAKY. S láskou a úctou ke všem bytostem bez rozdílu… Sangha SRDCE DHARMY Miluji Tě – Uděluji Ti Milost

325 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

V této chvíli nejsou žádné plánované události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page