top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Otáčení kola Dharmy opačným směrem: Maithreya Buddha


Převzato z Facebooku/ Anuradha Ranasinghe

19. 12. 2023


odkaz na originál fb příspěvek:


Tento text se objevil na Facebooku Sinhálce Anuradha Ranasinghe ze Srí Lanky.

Člověk z opačného konce světa nezaujatě popisuje Buddhu Maitreyu, co zde reprezentuje, aniž by sám věděl, že Buddha Maitreya tu Je projevený a práci, o které píše, již vykonává.


Tedy nezávisle potvrzuje, kým je Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya, je to potvrzení Buddhy Maitreyi 🙏.


 

Turning the Dharma Wheel in Opposite Direction:


Maithreya the Buddha


(Sinhalese original version in original post)


=============================


Our despairing and degenerated world is in a dire need of a future-world teacher like Maithreya the Buddha. It is said that, Maithreya Buddha embodies the both qualities of Shakyamuni Buddha and Jesus Christ where this unity brings the greatest wisdom and the greatest compassion, one can think of, in a human being. In this way, under the Maithreya Buddha, both Abrahmic and the Indian spiritual lineages come together to serve both east and west, bringing the light, peace in perfect harmony to the humanity. It is said that, before his arrival both east and west would witness bloodsheds, wars due to the imbalance caused by the human dominion over mother nature. Over genuine spirituality.It is said that, Maithreya the Buddha's teaching method would be different to Shakyamuni Buddha's. Maithreya was said to be a connoisseur of Samadhi Transmission and his primary goal is to provide an accelerated path to spiritual enlightenment based on this, in addition to other yogic sadhanas. This is thanks to his mastery in Buddhist Tantrayana (Vajrayana) yogic knowledge. Therefore it is said that, Maithreya Buddha is going to turn the Dharma wheel in opposite direction, enabling Tantric Teachings first to accelerate the awakening, followed by Mahayana and Theravada later. His love, light, samadhis will be shared with both eastern and westerners, beyond the local boundaries.According to prophesies, under Maithreya the Buddha:


1. People will enjoy meditative trances, attain Nirodha quickly


2. Tibetan Buddhism will flourish in future owing to Maithreya's tantric inheritance.


3. Tibetans will receive Tibet back, and the spiritual order will be re-established.


4. Nobody would require to change their original religion and faith. Instead, human mind/body will be liberated.


5. People would not feel hunger, and would gradually overcome social inequality, find harmonious balance between humanity and mother nature.

 

Český překlad:


(Sinhálská verze v originálu příspěvku)


============================


Náš zoufalý a zdegenerovaný svět nutně potřebuje učitele světa budoucnosti, jako je Maithreya Buddha. Říká se, že Maithréja Buddha ztělesňuje obě vlastnosti Buddhy Šákjamuniho a Ježíše Krista, kdy tato jednota přináší největší moudrost a největší soucit, jaký si lze u člověka představit. Pod vedením Maithreyi Buddhy se tak spojují abrahámovské i indické duchovní linie, aby sloužily Východu i Západu a přinášely lidstvu světlo, mír v dokonalé harmonii. Říká se, že před jeho příchodem by východ i západ byly svědky krveprolití, válek v důsledku nerovnováhy způsobené lidskou nadvládou nad matkou přírodou. Nad skutečnou duchovností.


Říká se, že metoda učení Maithreyi Buddhy bude jiná než metoda učení Buddhy Šákjamuniho. Maithréja prý byl znalcem transmise samádhi a jeho hlavním cílem je poskytnout urychlenou cestu k duchovnímu osvícení založenou na této transmisi, kromě dalších jógových sádhan.


Je to díky jeho mistrovství v buddhistických tantrajánových (vadžrajánových) jógových znalostech. Proto se říká, že Buddha Maithréja otočí kolo dharmy opačným směrem a umožní nejprve tantrickým naukám urychlit probuzení, později bude následovat mahájána a théraváda. Jeho láska, světlo a samádhi se budou sdílet s východními i západními lidmi, a to i za hranicemi místního území.Podle proroctví za Buddhy Maithreyi:


1. Lidé si budou užívat meditačního transu, rychle dosáhnou Nirodhy.


2. Tibetský buddhismus bude v budoucnu vzkvétat díky Maithreyovu tantrickému dědictví.


3. Tibeťané získají Tibet zpět a bude obnoven duchovní řád.


4. Nikdo nebude vyžadovat změnu svého původního náboženství a víry. Místo toho bude osvobozena lidská mysl/tělo.


5. Lidé by nepociťovali hlad a postupně by překonali sociální nerovnost, našli by harmonickou rovnováhu mezi lidstvem a matkou přírodou.✨✨✨✨✨✨✨✨✨Spiritual Authority Master Teacher Buddha Maitreya is already here, on 7.8.2012 went to his own enlightenment in the state of Czechoslovakia.


As a czech presidential candidate is bringing the Dharma to the whole world, wrote a book last Sutra of this age Maitreya Buddha Sutra or Emptiness... Mother of The Heirs to Immortality, available translated at his own expense into four world languages.


Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya is calling for cooperation in mutual respect to create World Wide Peace 💜🕊🌍 through possibility of non suffering more in this one and only life, now.
13. 3. 2022 – CHALLENGE FOR WORLDWIDE PEACE


This appeal was sent by the Office of the Spiritual Authority and Candidate for President of the Czech Republic 2023 Lumír Láska on March 9-26, 2023 to the Presidents and Prime Ministers of all countries of the World.1. 7. 2023 – Buddha hugs WHOLE WORLD


On 1.7.2023, the office of the candidate for President of the Czech Republic, Lumír Láska, Buddha Maitreya sent a letter to the office of the President of the Russian Federation, Vladimir Vladimirovich Putin.10. 07. – 13. 07. 2023 – To all governments of the world: current information27. 11. 2023 – Open letter to President Pavel30. 11. 2023 – Reaction to an open letter to President PavelBuddha Enlightenment for the Whole Planet 🕊💜🌍


Thanks to Currently Available and Comprehensible Knowledge of the Buddhas, beings NO LONGER HAVE TO undergo the torment and suffering caused by war 🕊💜🌍


For more information, any cooperation in mutual respect or support please Contact us Heart of Dharma Sangha


💎💎💎Recommended documents:


Heart of Dharma or Guide to the Self – Maitreya Buddha 💜


PDF version in three languages:The End of Karma – Eternal Life by Buddha Maitreya 💜HEART OF DHARMA Celebrate Song


Czech Buddha awakens people cross the worldUnification of Christian and Buddhist views on the nature of Reality by Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya


Jesus is a Buddha I.The main heritage of Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya:


Maitreya Buddha Sutra or Emptiness... Mother of The Heirs to Immortality 

Duchovní autorita, Mistr Učitel Buddha Maitreya je již zde, 7. 8. 2012 dosáhl svého vlastního osvícení ve státě Československo.


Jako český prezidentský kandidát přináší Dharmu celému světu, napsal knihu, poslední sútru tohoto věku Maitreya Buddha Sútra aneb Prázdnota... Matka Dědiců Nesmrtelnosti, dostupná v překladu vlastním nákladem do čtyř světových jazyků


Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya vyzývá ke spolupráci ve vzájemné úctě k vytvoření celosvětového míru 💜🕊🌍 prostřednictvím možnosti již více netrpět v tomto jediném životě, nyní.
13. 3. 2022 – VÝZVA K CELOSVĚTOVÉMU MÍRU


Tuto výzvu zaslala Kancelář duchovní autority a kandidáta na prezidenta ČR 2023 Lumíra Lásky ve dnech 9. až 26. 3. 2023 prezidentům a předsedům vlád všech států Světa.1. 7. 2023 – Buddha objímá CELÝ SVĚT


Dne 01.07.2023 zaslala kancelář kandidáta na prezidenta České republiky, Lumíra Lásky, Buddhy Maitreyi dopis kanceláři pana prezidenta Ruské federace, Vladimira Vladimiroviče Putina:10. 07. – 13. 07. 2023 – Všem vládám světa:


aktuální informace27. 11. 2023 – Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi30.11.2023 – Reakce na Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi


22.1.2023 – Buddha Prezident RESUMÉOsvícení Buddhy pro Celou Planetu 🕊💜🌍Díky aktuálně Dostupnému a Srozumitelnému Poznání Buddhů bytosti již NEMUSÍ podstupovat muka a utrpení způsobené válkou 🕊💜🌍


Pro více informací, spolupráci ve vzájemné úctě nebo podporu kontaktujte Sanghu Srdce Dharmy


💎💎💎Doporučené dokumenty:


Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě


PDF verze ve třech jazycích


Konec Karmy Život Věčný


Sjednocení křesťanských a buddhistických náhledů na Povahu Reality podle Lumíra Lásky 💜 Buddhy Maitreyi


Kristus je Buddha I.:

Hlavní odkaz Lumíra Lásky Buddhy Maitreyi:


Kniha MAITREYA BUDDHA SÚTRA aneb PRÁZDNOTA… MATKA DĚDICŮ NESMRTELNOSTI
45 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Momentálně nemáte žádné události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page