top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Kdo myslí jenom na sebe, ten neví... He who thinks only of himself, does not know...

Aktualizováno: 22. 12. 2023


Photo©️Československý statní film


Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya 

k československé pohádce Byl jednou jeden král: 14. 12. 2023


Kdo myslí jenom na sebe, ten neví...


Kdo myslí jenom na sebe, ten neví, co chce a protože neví, je nevědomý a protože je nevědomý,

je zlý a protože je zlý, je zlostí zaměstnán a v tomto žalostném rozpoložení nemá jinou možnost,

než aby svých sobeckých cílů dosahoval násilím... avšak kdo myslí na sebe tak jako na ostatní,

ten zlostí zaměstnán není, a protože zlostí zaměstnán není také nalézá cesty a možnosti,

které se k násilí nesnižují, které ten kdo je zlostí zaměstnán nevidí.

Tak tomu, co neví nezbývá, než aby sám sebe ponižoval a svůj úpadek sledoval, a naopak.

Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya


 

Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya

to the Czechoslovak fairy tale Once upon a time there was a king: 14. 12. 2023


He who thinks only of himself, does not know...


He who thinks only of himself, does not know what he wants, and because he does not know,

he is ignorant, and because he is ignorant, he is evil, and because he is evil, he is occupied with anger,

and in this deplorable state of mind he has no other choice but to achieve his selfish targets by force.

But he who thinks of himself as well as of others is not occupied with anger, and because he is not occupied with anger, he also finds ways and possibilities that do not descend to violence, which he who is occupied with anger does not see. Thus what he does not know has no choice but to humiliate himself and watch his decline, and vice versa.

Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya


 

Nadsmyslový svět existuje, k čemuž by měl Celý Svět v Duchovním slova smyslu postoj zaujmout,

protože PRÁVĚ TO má změnit dosavadní způsob vnímání funkce světa z "dolu, který si entity nevědomé přejí vytěžit" na "dočasně zakoušenou zkušenost a příležitost k učení", což má následně vést k Míru a Klidu ve Světě, tedy k Éře Zlatého Věku, Ráji na Matce Zemi.Právě nyní, Zde, v Tomto Zlatém Věku, pro připravené, konec všeho utrpení způsobeného válkou, konec všech nemocí, konec stárnutí, konec umírání a všeho dalšího trápení spojeného se ztrátou a odloučením...


Dne 01.07.2023 zaslala kancelář kandidáta na prezidenta České republiky, Lumíra Lásky, Buddhy Maitreyi dopis kanceláři pana prezidenta Ruské federace, Vladimira Vladimiroviče Putina 🙏@prezidentpavel @RobertFico @PutinDirect

Osvícení Buddhy pro Celou Planetu 🕊💜🌍

Díky aktuálně Dostupnému a Srozumitelnému Poznání Buddhů bytosti již NEMUSÍ podstupovat muka

a utrpení způsobené válkou:Sjednocení Buddhovského a Kristovského náhledu:Šťastný Zlatý Věk 

The Supersensible World exists, to which the Whole World should take a stand in the Spiritual sense,

because THIS is EXACTLY what is to change the current way of perceiving the function of the world from "a mine that unconscious entities wish to mine" to "a temporary experience and learning opportunity", which in turn is to lead to Peace and Tranquility in the World, i.e., the Golden Age Era,

Paradise on Mother Earth.


BLESSING for the enthronement of the Lord Jesus Christ in Slovakia


Right now, here, in this Golden Age, for the prepared, the end of all suffering caused by war, the end of all sickness, the end of aging, the end of dying and all other suffering associated with loss and separation...


On 01.07.2023, the office of the candidate for the presidency of the Czech Republic, Lumir Laska,

Buddha Maitreya, sent a letter to the office of the President of the Russian Federation,

Vladimir Vladimirovich Putin 🙏


Open letter to President Pavel dated 27.11.2023 🙏🏻


@presidentpavel @RobertFico @PutinDirect


x.com - Lumir Love responds to President Pavel's post 🙏


Response to Open letter to President Pavel dated 30. 11. 2023Buddha's Enlightenment for the Whole Planet 🕊💜🌍


With the currently Available and Understandable Knowledge of the Buddhas, beings NO LONGER HAVE TO undergo torment and suffering caused by war:Unification of the Buddha and Christ View:Happy Golden Age

8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commenti


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

V této chvíli nejsou žádné plánované události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page