top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Ne Markéto, tak to není

Aktualizováno: 17. 5.

18.4.2024


Zdroj: Pinterest: 18 artes de rua que deixaram a cidade muito mais divertidaDobrá zpráva: zákon výrazně narovnávající práva stejnopohlavních párů už putuje ze Senátu k panu prezidentovi. Naši senátoři zvolili taktiku, kterou zajistili, aby v průběhu projednávání nemohlo dojít

k žádným dalším negativním změnám zákona.


Nic to ale nemění na mém přesvědčení, že neexistuje žádný důvod pro to, abychom dělili lidi na dvě skupiny a odpírali někomu práva jen z důvodu sexuální orientace. Naše úsilí o úplnou rovnoprávnost homosexuálních párů tím rozhodně nekončí. 

Budu usilovat o to, abychom v dalším volebním období prosadili zrovnoprávnění se vším všudy - včetně názvu manželství.
Ne Markéto, tak to není, to není vaše přesvědčení a vy to víte. Situace se má tak, že vy jste jako vláda nezralí, a tedy ve schopnosti obstát ve světě (bez užití klamu a násilí) slabí, a tak vám ani nezbývá nic jiného, než abyste lákali stejně slabé jako jste vy anebo ještě slabší, na to, že když vám dají své hlasy,

vy jim ty jejich i své slabosti posvětíte zákonem, jen proto, abyste se právě na sílu u koryt udrželi... a stejným důvodem je tendence snižování věku k volební účasti... přičemž vám JAKSI uniká, že vám to už přerostlo přes hlavu, zrovna tak jako jste přes hlavu panu Klausovi, který na vás teď valí bulvy, přerostli vy, a to jen protože vydělávat peníze pro něj bylo předtím víc důležitější, než aby pozorně naslouchal sdělením, které měl na SRDCI Pan Prezident Václav Havel 💜


No Markéta, it's not like that, it's not your belief and you know it. The situation is that you as a government are immature and therefore weak in the ability to stand in the world (without the use of deception and violence), so you have no choice but to lure the weak as you are or even weaker, to that, that if they give you their votes, you will consecrate theirs and your weaknesses to them by law, just so that you can keep yourself at the trough... and the same reason is the tendency to lower the voting age... while you SOMEHOW miss, that it's gone over your head, just like you've gone over the head of Mr. Klaus, who is now stares in disbelief at you, and that's only because making money was more important to him before, than listening carefully to the message he had on his HEART Mr. President Václav Havel 💜


A přesně tak jak na úrovni své vlastní slabosti ve smyslu upřednostňování svého osobního prospěchu před službou bližnímu svému (a tedy vaší Nevědomosti a tedy vašeho Sebeklamu) působíte, vznikají pekelné oblasti, ve kterých se toto vaše navenek prodávané "hájení práv a svobod" ve společnosti na úrovni sociálního klimatu ve skutečnosti projevuje narůstajícím násilím, které má své reálné oběti, za které máte konkrétně přímo vy osobní odpovědnost. Proč? Protože bez ohledu na to, zda si to připouštíte či nikoliv, aktuálně máte mandát a s tím, ať už si to připouštíte či nikoliv, ona vaše osobní odpovědnost také PŘÍMO souvisí. 


And exactly as you operate at the level of your own weakness in the sense of prioritizing your personal benefit over the service of your neighbor (and therefore your Ignorance and therefore your Self-Deception), hellish areas arise in which this outwardly sold "defense of rights and freedoms" in society at the level of the social climate actually manifests itself in increasing violence, which has its real victims, for which you specifically have personal responsibility. Why? Because regardless of whether you admit it or not, you currently have a mandate, and whether you admit it or not, your personal responsibility is DIRECTLY related to that.


A pokud tedy vy VĚDOMĚ demonstrujete, aby namísto PRAVDY o lásce k bližnímu svému (tak jak to stojí na Standartě Prezidenta Československa), vítězilo shora uvedené zhoršování sociálního klimatu jen proto, abyste si vy uhájila svou životní úroveň ve smyslu osobního prospěchu a luxusu, kdy výsledkem takového VĚDOMÉHO jednání a také vaší osobní slabosti je pak BEZPRÁVÍ ve společnosti, jste to vy a nikdo jiný, kdo tento úpadek reprezentuje... a co je víc, vydává ho za "vzestup", což je PODVOD, kterým se dopouštíte zrady na sobě samé, a kdo je slabý a sám sebe zrazuje přirozeně NEMÁ ani jinou možnost,

než že také své bližní zrazuje... tedy i ty, kterým nyní jakože "zajištění práv" slibuje, přičemž nejde o nic jiného než o vzájemné zneužívání slabochů mezi sebou, kterým na vzájemnosti a lidskosti mezi sebou ani reálně nezáleží, protože uspokojování svých soukromých tělesných požitků a tedy i úchylek je pro ně víc, než chápání lidského života jako skutečné hodnoty... 


And if you CONSCIOUSLY demonstrate that instead of the TRUTH about LOVE for one's neighbor (as it says on the Standard of the President of Czechoslovakia), the above-mentioned deterioration of the social climate prevails just so that you can defend your standard of living in the sense of personal benefit and luxury, when the result of such CONSCIOUS action and also your personal weakness is then INJUSTICE in society, it is you and no one else who represents this decline... and what is more, passes it off as "rise", which is a FRAUD by which you commit treason on yourself, and whoever is weak and betrays himself naturally has NO other option than to also betray his fellow man... i.e. even those to whom he now promises to "ensure rights", while it is nothing more than the mutual abuse of the weak between with each other, who do not even really care about reciprocity and humanity among themselves, because satisfying their private carnal pleasures and therefore deviations is more important to them than understanding human life as a real value...


A nic proti úchylkám, které jsou součástí života, ale slaboch, který se nedokáže krotit a mírnit by se jim měl raději ve svém vlastním zájmu vyhnout, a jim se vyvarovat, protože bez opory svých bližních, kteří se ovládat dokáží a kterým na něm skutečně záleží se slabosti mohou proměnit v "následování hodný trend", aniž by těm, kdo jej sledují došlo, že jde o formu bezuzdnosti, která směřuje přímo do pekla... protože taková bytost, která se v uvedeném slova smyslu ovládat nedokáže tak následkem nepřevzetí vlastní osobní odpovědnosti rovněž tak určuje stav společnosti, ve které pak namísto Božího Řádu vládne takzvaně neřád, který ve své podstatě ani vládnout, když se sám neovládá, reálně nemůže... Jenom aby nedošlo k omylu, já vás nekritizuji, a ani vám to nemám za zlé, stejně jako vy mi nebudete mít jistě za zlé to, že vás v mé přítomnosti nenechám dělat ochránce práv vašich bližních, když nedokážete ochránit ani samu sebe... 


And nothing against the deviations that are a part of life, but the weak, who is not able to tame and moderate them, had better avoid them in his own interest, because without the support of his fellows, who can control themselves and who really care about him, weaknesses can be turned into a "following trend" without those who follow it realizing that it is a form of unrestrainedness that goes straight to hell... because such a being who cannot control himself in the sense of the word as a result of not taking one's own personal responsibility is also determining the state of society, in which instead of God's Order, so-called disorder reigns, which in its essence cannot even rule if it does not control itself... Just so there is no mistake, I am not criticizing you, nor do I blame you for it, just as you certainly will not blame me for not letting you be "the defender of the rights of your fellowmen" in my presence, when you cannot even protect yourself...Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya www.srdcenahrad.cz

23. 7. 2022 Rozhovor s Lumírem Láskou -⁠⁠⁠ kandidátem na prezidenta České republiky 2023


Rozhovor_s_Lumirem_Laskou_kandidatem_na_prezidenta_cr-3
.pdf
Stáhnout PDF • 969KB


Dne 01.07.2023 zaslala kancelář kandidáta na prezidenta České republiky, Lumíra Lásky, Buddhy Maitreyi dopis kanceláři pana prezidenta Ruské federace, Vladimira Vladimiroviče Putina: 


6.12.2023 - Buddha u příležitosti Svátku Svatého Mikuláše

potvrdil intronizaci Krista na Slovensku 


27.11.2023 - Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi:


30.11.2023 - Reakce na Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi:


VOLNÁ ENERGIE 💎


Díky aktuálně Dostupnému a Srozumitelnému Poznání Buddhů bytosti již NEMUSÍ

podstupovat muka a utrpení způsobené odloučením a válkou 💜🌍🕊Sjednocení Buddhovského a Kristovského náhledu:


1.4.2024 NÁSTROJ CELOSVĚTOVÉ ROVNOVÁHY


Nástroj celosvětové rovnováhy
.pdf
Stáhnout PDF • 7.58MB

Další pro život zásadní odkazy:


Šťastný Zlatý Věk ✨


Náš Milosrdný Pán Ježíš Kristus:


Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA:


61 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

SKLIZEŇ

Comentarios


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

V této chvíli nejsou žádné plánované události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page